Menu
Czynniki Biologiczne

Czynniki Biologiczne

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat czynników biologicznych w dziale Baza Wiedzy lub pod linkiem: Czyn.Biol    [...]

Czytaj więcej

NDS (wrzesień 2014)

NDS Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014, poz. 817). Rozporządzenie stanowi skonsolidowaną wersję wszystkich dotychczasowych rozporządzeń. Zawiera 6[...]

Czytaj więcej

SVHC

Została zaktualizowana lista substancji SVHC (liczy w chwili obecnej 155 substancji). Do listy zostały dopisane:  Chlorek kadmu Ftalany diheksylu, liniowe i rozgałęzione Peroksometaboran sodu Nadboran sodu # Substance name EC number CAS number SVHC property 1 Cadmium chloride 233-296-7 10108-64-2 Carcinogenic[...]

Czytaj więcej

Najnowszy NEWSLETTER

W newsletterze chcemy  przekazywać  informacje niezbędne dla  osób wprowadzających produkty chemiczne do obrotu i odpowiedzialnych za wdrażanie przepisów prawa wspólnotowego w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego. Jest to osiągane  dzięki obowiązkowym procedurom nałożonym na producentów, importerów i dalszych użytkowników, w tym opracowywanie i aktualizację[...]

Czytaj więcej

CLP 2015 – OZNAKOWANIE CLP – ISTOTNE ZMIANY

Klasyfikacja produktu chemicznego (mieszaniny) zgodnie z poprzednią dyrektywą w sprawie produktów niebezpiecznych musi zostać zamieszczona w karcie charakterystyki do dnia 1 czerwca 2015 r. W jaki jest cel zmian CLP? Celem rozporządzenia CLP jest konieczność ujednolicenia klasyfikacji mieszanin oraz przepisów dotyczących oznakowania[...]

Czytaj więcej

Karty MSDS-CLP i dokumenty towarzyszące

Pozostał jeszcze tylko rok dla przeprowadzenia tej, w wielu przypadkach skomplikowanej, wielowątkowej i kosztownej operacji. Za rok Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr[...]

Czytaj więcej
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.