Menu
CLP/GHS

CLP / GHS – Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów

Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (ang. Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals – GHS) został  wprowadzony przez ONZ w celu ustanowienia ogólnoświatowego systemu informacji w miejscu pracy, który ma obejmować klasyfikację i oznakowanie produktów chemicznych oraz karty charakterystyki (SDS).

W grudniu 2008 r. Unia Europejska przyjęła Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP).

Rozporządzenie jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE, w tym w Polsce. Nie wymaga wdrożenia do polskiego porządku prawnego oddzielnym aktem prawnym.

Przepisy CLP umożliwiają wprowadzanie zmian etapami:

  • dotyczące substancji do 1 grudnia 2010 r.
  • dotyczące mieszanin do 1 czerwca 2015 r.

Dozwolone jest również wcześniejsze wdrożenie zmian.

Celem CLP/GHS jest zidentyfikowanie i przekazanie informacji o zagrożeniach stwarzanych przez substancje i mieszaniny chemiczne przy pomocy  zharmonizowanych  kryteriów klasyfikacji dla zagrożeń.  Ujednolicone  także są zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, symbole zagrożenia i hasła ostrzegawcze tak, aby stworzyć zintegrowany system informowania o zagrożeniach.  CLP/GHS pozwoli na zharmonizowanie elementów systemu informowania o zagrożeniach zawartych w różnych istniejących dotychczas systemach światowych.

Skutki rozporządzenia CLP dla przedsiębiorstw

Jeśli jesteś dostawcą substancji chemicznych, musisz klasyfikować, oznakować i pakować swoje substancje i mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem CLP. Twoje obowiązki zależą od Twojej roli w łańcuchu dostaw.

Dostawcy mogą mieć jedną lub kilka z tych ról:

  • Producent substancji lub mieszanin
  • Importer substancji lub mieszanin
  • Producent konkretnych artykułów
  • Dalszy użytkownik, w tym formulator i re-importer
  • Dystrybutor, w tym sprzedawca detaliczny

W przypadku umieszczenia substancji niebezpiecznej na rynku należy powiadomić ECHA o swojej klasyfikacji i oznakowaniu w ciągu miesiąca od wprowadzenia substancji do obrotu po raz pierwszy.

Dla importerów jeden miesiąc liczony jest od dnia, w którym substancja, samodzielnie lub w mieszaninie, jest fizycznie wprowadzona na obszar celny UE.

POWRÓT
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.