Menu
KLASYFIKACJA

Klasyfikacja CLP

Każda substancja lub mieszanina chemiczna podlega klasyfikacji pod względem wszystkich stwarzanych przez nią zagrożeń – fizycznych, dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, z określeniem kategorii zagrożenia
Od 1 grudnia 2010 r. do 1 czerwca 2015 r. obowiązuje podwójny system klasyfikacji substancji i mieszanin.

  • system DSD – DPD
  • nowy system CLP – klasyfikacja CLP

Zmiany

Zastosowanie nowych kryteriów klasyfikacji może spowodować, że klasyfikacja może się różnić od dotychczasowej. Zgodnie z art. 55 rozporządzenia nr 1272/2008 z dniem 20 stycznia 2009 r. został uchylony załącznik I do dyrektywy nr 67/548 (wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem). Od tej daty obowiązuje natomiast tabela 3.2 załącznika VI do rozporządzenia nr 1272/2008.

 

Przykłady 

 

DSD Xn Szkodliwy R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
CLPAsp. Tox. 1H304Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

 

DSD Xi  Drażniący R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
CLPEye Dam. 1H318Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

 

DSD T  Canc. Cat. 2R 45Może powodować raka
CLPCarc. 1BH350Może powodować raka

 

DSD Xi  Drażniący R36Działa drażniąco na oczy.
CLPEye Irrit. 2H319Działa drażniąco na oczy.

Oznakowanie CLP / etykieta 

Obligatoryjne oznakowanie produktów chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP powinno zawierać:

  • Piktogramy
  • Hasło ostrzegawcze
  • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H)
  • Zwroty wskazujące środki ostrożności) (zwroty P)
  • Informacje uzupełniające (w tym zwroty EUH)

Klasyfikacja CLP a karta charakterysytki 

karta charakterystyki wskazuje klasyfikację substancji/mieszaniny chemicznej w sekcji 2.1

oznakowanie (dane na etykietę) produktu chemicznego ujęte jest w sekcji 2.2 karty charakterystyki (SDS)

POWRÓT
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.