Menu
Oferta

Opracowanie Kart charakterystyki.
KARTY CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Jest  to dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna, a także podstawowe dane fizyko-chemiczne na jej temat. Jej podstawowym celem jest informowanie użytkowników o potencjalnych zagrożeniach wynikających z kontaktu z substancjami lub mieszaninami. Mówi o metodach zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia zagrożenia.

Karta charakterystyki (SDS) jest dokumentem w obrocie produktów chemicznych na rynku. Jest istotnym elementem w łańcuchu dostaw produktów pomiędzy producentem – dostawcą – dalszym użytkownikiem.

Karta charakterystyki (MSDS) jest opracowywana na podstawie Rozporządzenia  WE nr 1907/2006 REACH, paragraf 31,  załącznik II, który został zmieniony Rozporządzeniem WE nr. 2015/830 z dnia 28.05.2015r;

 • Karty charakterystyki :

Karty charakterystyki wraz z klasyfikacją i oznakowaniem wykonywane są od podstaw na bazie następujących, dostarczonych danych:

 • Kart charakterystyki poszczególnych składników produktu chemicznego.
 • Receptury (składników), danych fizyko-chemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych (i innych)
 • Kart charakterystyki w dowolnym w języku obcym
 • Materiałów źródłowych

Karty charakterystyki dla importerów i dystrybutorów:
Sporządzane  są na podstawie dostarczonych oryginalnych i aktualnych  kart  charakterystyk od  producenta/dostawcy.
Karty charakterystyk opracowywanie są poprzez tłumaczenie tekstu z języków obcych na język polski, z weryfikacją klasyfikacji zgodnie z obowiązującym prawem,  uzupełnieniem niezbędnych danych,  eliminację niepotrzebnych informacji oraz ścisłym  dostosowaniem do wymogów prawa unijnego i krajowego.
Karty charakterystyki dla odpadów niebezpiecznych.

Nie bagatelną rolę w przygotowaniu zbiorów informacyjnych odgrywa paru dziesięcioletnie doświadczenie naszych najstarszych specjalistów.

Przedsiębiorstwo EKOS nieprzerwanie działa od roku 1988 dając nam  pozycję najbardziej doświadczonej firmy w Polsce z największym dorobkiem w swoim zawodzie.

KARTY CHARAKTERYSTYKI w językach obcych

Zgodnie z  rozporządzeniem  WE nr 1907/2006 REACH, paragraf 31, kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub  mieszanina  jest wprowadzana do obrotu.

Dostawcy produktów chemicznych do innych państw Unii Europejskiej obowiązani są dostarczać karty charakterystyk oraz etykiety w języku odbiorcy.

Oferujemy przygotowanie kart charakterystyk oraz etykiet we wszystkich językach obowiązujących w Unii Europejskiej.

 • Safety Data Sheets – język angielski
 • Sicherheitsdatenblätter – język niemiecki
 • Bezpečnostní listy –  język czeski
 • Biztonsági adatlap – język węgierski
 • Fişă cu date de securitate – język rumuński
 • Fiche de données de sécurité –  język francuski
 • Fichas de datos de seguridad – język hiszpański
 • Karty bezpečnostných údajov –  język słowacki
 • Käyttöturvallisuustiedote – język fiński
 • Säkerhetsdatabladet –  język szwedzki
 • Sikkerhedsdatablad – język duński
 • Saugos duomenų lapas  – język litewski
 • Veiligheidsinformatieblad – język niderlandzki
 • Varnostni list – język słoweński          
 • Паспорт безопасности – język rosyjski
 • a od niedawna:       chorwacki, norweski, portugalski i grecki
AKTUALIZACJA KARTY CHARAKTERYSTYKI

Aktualizacja karty charakterystyki w związku ze zmianami prawa

Dostawcy produktów chemicznych zgodnie z art. 31. ust. 9 rozporządzenia REACH, mają obowiązek niezwłocznie zaktualizować kartę charakterystyki w przypadkach, gdy tylko pojawią się nowe informacje, które mogą  mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub  nowe informacje o zagrożeniach.Aktualizacja kart charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin, to dostosowanie jej do zmian w przepisach prawnych jakie zostały wprowadzone od dnia ostatniej aktualizacji.Aktualizacja jest przeprowadzona na podstawie dostarczonych kart charakterystyk w języku polskim oraz na podstawie oryginalnych i najnowszych kart charakterystyk producenta/dostawcy.

Aktualizacja karty charakterystyki w związku z dostosowaniem do rozporządzenia UE 1272/2008 CLP

Od 1 czerwca 2015 roku dla wszystkich substancji i mieszanin  chemicznych zmienia się w karcie charakterystyki obowiązkowa klasyfikacja i oznakowanie zgodnie rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

karta charakterystyki - płomieńkarta charakterystyki - butelkaexclamAquatic-pollut-redsilhouete

Re-klasyfikacja istniejącej klasyfikacji DSD-DPD na nową klasyfikację zgodną z wymaganiami rozporządzenia CLP z uwzględnieniem:

 • nowych zakresów stężeń,
 • nowych kategorii zagrożenia
OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ; ETYKIETY

Opracowanie treści poprawnych etykiet (oznakowania)  dla  nowych produktów na jednostkowe opakowania z uwzględnieniem specyfiki tych produktów  dla:

 • Substancji i mieszanin chemicznych
 • Aerozoli
 • Produktów kosmetycznych,
 • Produktów biobójczych,
 • Detergentów

Analiza poprawności treści etykiet już istniejących.

PORADNIK

PORADNIK TWORZENIA ETYKIET

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin  niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin.

PORADNIK TWORZENIA ETYKIET ZGODNIE Z CLP

Poradniki dostępne na zamówienie.

INSTRUKCJE STANOWISKOWE

Wykonujemy instrukcje stanowiskowe na podstawie kart charakterystyk i innych dostarczonych informacji.

ADR - INSTRUKCJE ADR

Wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem oraz związanym z tym pakowaniem, napełnianiem a także załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych w świetle przepisów Umowy Europejskiej ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z 1957r którą Polska ratyfikowała w 1975 r. oraz w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych mają obowiązek:

 • ustanowienia w przedsiębiorstwie Doradcy ds. Bezpieczeństwa, odpowiedzialnego za bieżące doradztwo, ocenę zgodności przewozów z wymogami Umowy ADR oraz sporządzanie raportów powypadkowych i z rocznej działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych;
 • przeszkolenia wszystkich osób wykonujących czynności w imieniu uczestnika operacji transportowych;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa.

Przepisy te mogą być egzekwowane poprzez organy Inspekcji Transportu Drogowego a niestosowanie się do ww. przepisów może grozić grzywną  5 000 PLN.

 OFERTA

Proponujemy Państwu kompleksową usługę doradztwa w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, która  zwiera m.in.

– ocenę zgodności transportu, załadunku, rozładunku z wymaganiami zawartymi w umowie europejskiej ADR oraz ustawach krajowych;

– sporządzenie rocznego sprawozdania z zakresu działalności przedsiębiorstwa;

– sporządzenie raportów powpadkowych;

– pomoc w klasyfikacji materiałów i odpadów niebezpiecznych;

– pomoc w praktycznym wykorzystaniu wyłączeń spod przepisów ADR;

– pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji transportowej;

– wprowadzenie procedur nadawczych i odbiorczych;

– obowiązkowe szkolenia pracowników;

– wprowadzenie w przedsiębiorstwie obowiązkowego planu ochrony.

 

Poza tym  oferujemy Państwu pomoc  w doborze  właściwych i zgodnych z prawem opakowań i pojazdów .  Nadzorujemy wprowadzone w Państwa firmie standardy i praktyki dotyczące materiałów niebezpiecznych, działań ratowniczych czy współpracy z innymi przedsiębiorstwami. Specjalizujemy się w przewozie odpadów niebezpiecznych, tak więc  oferujemy Państwu pomoc w  tym zakresie.

Dla zorganizowanych grup oferujemy szkolenia  dla kierowców organizowane w dogodnym dla Państwa miejscu oraz czasie.

SZKOLENIA (KARTY CHARAKTERYSTYKI, CLP, REACH)

Firma Ekos nieprzerwanie od ponad 20 lat przeprowadza specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa chemicznego mające na celu przybliżenie wiedzy o prawidłowym zarządzaniu i postępowaniu z produktami chemicznymi (m.in.: na podstawie kart charakterystyk, audytu).

Każde szkolenie jest przygotowywane indywidualnie dla każdej firmy i stanowi doskonałą okazję aby rozwiązać nurtujące problemy z zakresu bezpieczeństwa chemicznego.

Wykonujemy i oferujemy

 • Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za obrót i stosowanie chemikaliów.
 • Uzgodniony zakres szkoleń, po przeprowadzonym Audycie
 • Przeprowadzanie szkoleń w zakresie prawidłowej oceny  kart charakterystyk.

Wysoko wykwalifikowani specjaliści firmy Ekos wykonali szereg szkoleń dla kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstw różnych branż związanych z chemikaliami.

PRODUKTY BIOBÓJCZE (REJESTRACJA PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH)

PRODUKTY BIOBÓJCZE – PODSTAWY PRAWNE

W ostatnim czasie obserwujemy szereg zmian prawnych dotyczących produktów biobójczych. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie do życia Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z 22 maja 2012 roku w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 165 z 18.06.2013). Dokument prawny zastąpił obowiązującą Dyrektywę 98/8/WE

Produkty biobójcze wprowadzane do obrotu na obszarze Polski wymagają pozwolenia na obrót, który uzyskuje się pozytywnej rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (UPRLWMiPB). W Polsce nadal obowiązuje akt prawny dotyczący wprowadzania do obrotu produktów biobójczych z 13 marca 2002 roku (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 wraz ze zmianami).  Należy wiedzieć, że ustawa określa zakres wprowadzania produktów biobójczych do obrotu zgodnie z wymogami Dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 lutego 1998 roku. W najbliższym czasie ustawa ta ulegnie zmianie.

Zmiany w przepisach prawnych przyniosły również doprecyzowane definicje poszczególnych pojęć:

WPROWADZENIE DO OBROTU – pierwsze udostępnienie na rynku produktu biobójczego lub wyrobu poddanego działaniu produktów biobójczych

STOSOWANIE – oznacza szereg czynności związanego z produktem biobójczym takie jak: przechowywanie go, mieszanie i użycie, postępowanie z nim, wyłączając przeprowadzenie działań w celu wywiezienia produktu lub wyrobu poddanego działaniu produktów biobójczych po za terytorium UE.

UDOSTĘPNIENIE NA RYNKU – jest to odpłatne lub nieodpłatne dostarczenie produktu biobójczego lub wyrobu poddanego działaniu produktów biobójczych w celu jego dystrybucji lub działań handlowych.

 

Rodzaje pozwoleń na produkty biobójcze 

Wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia Wyróżniamy dwa etapy postępowania:

1. zatwierdzenie zgodnie z procedurami UE danej substancji czynnej do zastosowania w biocydach

2. uzyskanie indywidualnego pozwolenia na wprowadzanie do obrotu produktu biobójczego zawierającego taką substancję czynną. Jedynie w odniesieniu do produktów zawierających substancje czynne objęte przeglądem, lecz jeszcze nie zatwierdzone (do dwóch lat do momentu ich zatwierdzenia, lecz nie później niż do 31 grudnia 2024 r.) możliwe jest stosowanie krajowych norm proceduralnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń w okresie przejściowym.

Nie występuje jednolita procedura dotycząca pozwoleń dla produktów biobójczych. Możemy wyróżnić:

1. WZAJEMNE UZNAWANIE POZWOLEŃ – procedura wzajemnego uznawania pozwoleń (MRP) można zastosować, gdy podmiot odpowiedzialny  uzyskał pozwolenie lub ubiega się o uzyskanie pozwolenia w innym państwie członkowskim (państwo referencyjne) i chce aby zostało ono uznane w Polsce;

2.  POZWOLENIE NA WPROWADZENIE DO OBROTU wydawane przez władze krajowe w odniesieniu do produktów zawierających zatwierdzone w unijnym programie przeglądu substancje czynne;

3. POZWOLENIE NA OBRÓT wydawane w procedurze narodowej w odniesieniu do produktów zawierających substancje czynne, których przegląd nie został jeszcze zakończony

 

USŁUGI REJESTRACJI PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

1. WERYFIKACJA I OCENA ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACJI

2. PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE DOKUMENTACJI DO URPLWMiPB

3. PRZYGOTOWANIE KARTY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU BIOBÓJCZEGO

4. WSPARCIE W PRZYGOTOWANIU DOKUMENTACJI O ZMIANĘ W POZWOLENIU NA OBRÓT

5. MONITOROWANIE PRZEBIEGU PROCESU REJESTRACJI PRODUKTÓW

6. REPREZENTOWANIE PRZEDSIĘBIORCY PRZED URPLLWMiPB

7. PRZYGOTOWANIE TREŚCI ETYKIETY, ULOTKI I OPAKOWANIA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO zgodnie z przepisami

8. POMOC PRZY PRZEPROWADZANIU BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO (wybór metodologi badań skuteczności)

9. DORADZTWO DOTYCZĄCE  PRAWA, PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH I DOKUMENTACJI

REJESTRACJA REACH PRODUKTÓW CHEMICZNYCH

Substancje wymagające rejestracji

Substancje wprowadzone 

Substancje, które – pod pewnymi warunkami – były produkowane lub zostały wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie rozporządzenia REACH, podlegają określonemu reżimowi przejściowemu. Takie substancje określa się jako substancje wprowadzone. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z systemu przejściowego, jeżeli dokonały wstępnej rejestracji substancji do dnia 1 grudnia 2008 r.Substancje spełniające przynajmniej jedno z poniższych kryteriów mogą zostać uznane za substancje wprowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH (art. 3 ust. 20):

 • substancje wymienione w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),
 • substancje, które zostały wytworzone w UE (w tym w krajach, które weszły do UE z dniem 1 stycznia 2007 r.), ale nie zostały wprowadzone na rynek UE po dniu 1 czerwca 1992 r.,
 • substancje kwalifikujące się jako „już nie polimer”.

W przypadku następujących substancji dokumentację rejestracyjną należy przedłożyć przed upływem poniższych terminów:

30 listopada 2010 r.

Termin rejestracji substancji produkowanych lub importowanych w ilości 1000 ton rocznie lub więcej, substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość w ilości powyżej 1 tony rocznie oraz substancji niebezpiecznych dla organizmów wodnych lub środowiska w ilości powyżej 100 ton rocznie.

31 maja 2013 r.

Termin rejestracji substancji produkowanych lub importowanych w ilości 100–1000 ton rocznie.

31 maja 2018 r.

Termin rejestracji substancji produkowanych lub importowanych w ilości 1–100 ton rocznie.

Substancje niewprowadzone

Substancje, które nie spełniają kryteriów określonych dla substancji wprowadzonych, są uznawane za substancje niewprowadzone. Zwykle dotyczy to substancji, które nie zostały wytworzone lub wprowadzone na rynek UE bądź stosowane w UE przed dniem 1 czerwca 2008 r., chyba że zostały zgłoszone zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG.Potencjalni producenci i importerzy substancji niewprowadzonej muszą przedłożyć zapytanie do ECHA, a następnie zarejestrować substancję zgodnie z wymaganiami rozporządzenia REACH, zanim będą mogli produkować lub importować daną substancję.Wszystkie substancje, które zostały zgłoszone zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG (zwane również NONS), zostają uznane za zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH i otrzymują numery rejestracji, które ECHA nadaje wszystkim zgłoszeniom. Właściciel zgłoszenia może zwrócić się do agencji z wnioskiem o udostępnienie numeru rejestracji.

Kto ma obowiązek rejestrowania substancji?

Następujący uczestnicy łańcucha dostaw muszą dokonać rejestracji substancji:

 • unijni producenci i importerzy substancji w postaci własnej lub jako składnika mieszanin,
 • unijni producenci i importerzy wyrobów spełniających kryteria objaśnione w Guidance for Substances in articles (Poradnik dotyczący substancji w wyrobach),
 • „wyłączni przedstawiciele” w UE wyznaczeni przez producenta substancji, podmiot tworzący receptury lub producenta wyrobu spoza UE w celu spełnienia obowiązku rejestracji ciążącym na importerach.

Pozostali uczestnicy

Dalsi użytkownicy Dystrybutor / Osoba prowadząca handel detaliczny Posiadacz danych

AUDIT CHEMICZNY REACH

„AUDYT CHEMICZNY REACH” przeprowadzony w siedzibie FIRMY, określa zadania i obowiązki osób wprowadzających chemikalia do obrotu w zakresie:

 • rozporządzenia WE nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),
 • rozporządzenia WE 1272/2008 . w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Audyt określający działalność firmy ma za zadanie określenie jego miejsca w łańcuchu dostaw, określenie obowiązków i procedur stosowanych w firmie w tym także ocenę posiadanych kart charakterystyki oraz etykiet na opakowaniach a wynikających z rozporządzenia REACH i CLP.

Opracowanie list substancji produkowanych, importowanych oraz chemikaliów stosowanych w  firmie wymagających rejestracji wstępnej/właściwej,

Na podstawie oceny stworzymy program naprawczy oraz szkoleniowy  przygotowany specjalnie dla audytowanej firmy.

Pomoc w interpretacji przepisów rozporządzenia REACH, przygotowanie pism, ocena obowiązków firmy oraz posiadanej dokumentacji i inne nie wymienione na stronie

SYSTEMY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJA MSDS

PROGRAM / SYSTEM DO  TWORZENIA I OBROTU KARTAMI CHARAKTERYSTYKI

W przeciągu ostatnich 5 lat staliśmy się partnerami i stroną doradczą – merytoryczną dla firm przygotowujących własne systemy do przygotowania  Karty Charakterystyki i zarządzania dokumentacją w obrębie firmy.

Przeprowadzamy wnikliwą analizę i ocenę systemów informatycznych i platform do tworzenia kart charakterystyk i scenariuszy narażenia, ze szczególnym uwzględnieniem i naciskiem na zgodność z :

 • rozporządzeniem REACH,
 • rozporządzeniem CLP,
 • przepisami ADR,BOX 3 SYS
 • stosowaniem języka polskiego zgodnie z gramatyką,
 • regulacjami prawa unijnego i polskiego,
 • poprawnym i merytorycznym doborem używanych określeń.

KIM JESTEŚMY ?

Oferujemy klientom nasze wieloletnie doświadczenie w dostosowaniu systemów do wymagań przepisów prawa  UE i polskiego wraz z przygotowaniem odpowiedniej wartości merytorycznej.

Doradzamy w doborze najlepszego rozwiązania i programu do tworzenia / opracowania kart charakterystyki.  Możemy dopasować odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy aby spełnić wszystkie wymagania klasyfikacji CLP, ADR i systemu REACH.

Do tej pory przetestowaliśmy, opiniowaliśmy i wykonywaliśmy tłumaczenia dla programów firm z Holandii, Francji, Hiszpanii, Norwegii i Belgii.

KONTAKT Z NAMI

Produkujesz lub stosujesz chemikalia w miejscu pracy? Skontaktuj się z nami, a my pomożemy znalesc najlepsze rozwiązanie, które zapewni Ci wysokiej jakości możliwości zarządzania produktami chemicznymi zgodnie z najnowszymi wymaganiami prawnymi.

WYCENA

Zakres oferty 

KONSULTACJE

Konsultacje dotyczące zadań i obowiązków przedsiębiorców wprowadzających chemikalia do obrotu w zakresie spełniania wymagań rozporządzeń  REACH i CLP.  Na podstawie oceny stworzymy program określający zakres współpracy i  ocenę poprawności kart SDS.  W ramach współpracy – bezpłatna.

 

OPRACOWANIE KARTY CHARAKTERYSTYKI   [DPD] lub [CLP] na język polski

[DPD]  – aktualnie obowiązujące przepisy prawne 

Na życzenie klienta opracowujemy kart charakterystyki w zakresie [DPD]

Cena: [w zależności o ilości kart charakterystyki,  ilości składników, klasyfikacji, stopnia trudności].

Karty będą obowiązywać tylko do 30 maja 2015 roku

 

[CLP]  – przepisy prawne obowiązujące od 01.06.2015       

Opracowanie kart charakterystyk nowych na podstawie dostarczonych oryginałów kart wykonanie zgodnie z wymaganiami  rozporządzenia 453/2010 oraz rozporządzenie 1272/2008. Niezbędne jest opracowania SDS od początku.

Dostosowanie istniejącej klasyfikacji opartej na dyrektywach DSD i DPD do wymagań CLP.

Karta będzie zgodna z Rozporządzeniem 453/2010/WE wraz z klasyfikacją 1272/2008/ WE  [CLP]

Cena: [w zależności o ilości kart charakterystyki,  ilości składników, klasyfikacji, stopnia trudności]

Karty będą obowiązywać od daty wykonania z obowiązkiem prawnym od 1 czerwca 2015 roku

 

AKTUALIZACJA KARTY CHARAKTERYSTYKI

 Dla kart opracowanych już zgodnie z nowym wzorcem, potrzebne są aktualizacje z powodu:

 • dostosowania klasyfikacji do wymagań CLP;
 • prawidłowe zapisy w podsekcjach oraz zmiany w zapisach sekcji 3. 8 lub 9 tak by było one bardzo czytelne dla odbiorcy
 • sprawdzenia czy nie uległy zmianie klasyfikacje poszczególnych substancji (klasyfikacje substancji są zmieniane np. w toku rejestracji REACH lub zmian w CLP);
 •  zmian NDS w sekcji 8.1. karty charakterystyki;
 •  zmiany wprowadzone przez producenta do SDS (np. zmiana składu  produktu).

Cena: [w zależności o ilości kart charakterystyki,  ilości składników, klasyfikacji, powtarzalności].

 

Opracowanie kart charakterystyk w językach obcych.

Przygotowanie kart charakterystyk oraz etykiet we wszystkich językach obowiązujących w Unii Europejskiej. Do tej pory opracowaliśmy karty i dokumentację techniczną w  17 językach.

 • Safety Data Sheets – język angielski
 • Sicherheitsdatenblätter – język niemiecki
 • Bezpečnostní listy –  język czeski
 • Biztonsági adatlap – język węgierski
 • Fişă cu date de securitate – język rumuński
 • Fiche de données de sécurité –  język francuski
 • Fichas de datos de seguridad – język hiszpański
 • Karty bezpečnostných údajov –  język słowacki
 • Käyttöturvallisuustiedote – język fiński
 • Säkerhetsdatabladet –  język szwedzki
 • Sikkerhedsdatablad – język duński
 • Saugos duomenų lapas  – język litewski
 • Veiligheidsinformatieblad – język niderlandzki
 • Varnostni list – język słoweński          
 • Паспорт безопасности – język rosyjski
 • a od niedawna:       chorwacki, norweski, portugalski i grecki

Cena: [w zależności od grupy językowej, ilości kart charakterystyki,  ilości składników, klasyfikacji, powtarzalności].

 

ETYKIETY

W przypadku potrzeby opracowujemy obowiązkowe treści etykiet na opakowania jednostkowe – musi występować zgodność kart charakterystyk i etykiet.

DORADZTWO

Zarządzanie informacją o produktach chemicznych.

Doradztwo na temat właściwości chemicznych produktów i ich składników oraz bezpieczeństwa samych produktów.

Bieżąca pomoc dla firmy w rozwiązywaniu problemów, związanych  z zarządzaniem chemikaliami.

Wyjaśnienia i opinie związane z protokołami organów kontrolnych i reklamacjami odbiorców dotyczące kart charakterystyk, treści etykiet w zakresie wymagań prawnych.

Opinie techniczno – prawne dotyczące obowiązków  przedsiębiorców wynikających z

rozporządzenia REACH:

załącznik II  –  karta charakterystyki

załącznik XIV  – zezwolenia i lista kandydacka

załącznik XVII – ograniczenia obrotu i stosowania

 

SZKOLENIE

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa Chemicznego i problematyki wynikającej z  REACH i Karty Charakterystyki.

 

Zapraszamy Państwa na najbliższe szkolenia:

KARTY CHARAKTERYSTYKI. Zarządzanie informacją o produktach chemicznych. Nowa klasyfikacja CLP

PRODUKTY BIOBÓJCZE. Najważniejsze aspekty Rejestracji Produktów Biobójczych

KOSMETYKI

 

AUDIT REACH

 

Więcej informacji na www.ekos.gda.pl

 

DPD – dyrektywa 67/548 EWG [do 30.05.2015]

DSD – dyrektywa 1995/45 EWG

CLP – rozporządzenie UE 1272/2008 [od 1.06. 2015]

REACH – rozporządzenie 1272/2006

KOSMETYKI

KOSMETYKI – WYMAGANIA PRAWNE – WPROWADZANIE PRODUKTU NA RYNEK POLSKI I EUROPEJSKI

Kosmetyki są bardzo specyficzną grupą produktów, które ze względu na bliski kontakt z ciałem człowieka podlegają w Unii Europejskiej ścisłym regulacjom. Głównym aktem prawnym zawierającym podstawowe wytyczne obowiązujące producenta lub importera kosmetyków działającego na terenie UE jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1223/2009 z dn. 30 listopada 2009 dotyczące produktów kosmetycznych. Rozporządzenie to reguluje niemal wszystkie kwestie obejmujące temat kosmetyków (m.in. rejestracja produktów kosmetycznych). Jednym z pierwszych poruszanych tematów są definicje, z których najważniejsze są m.in. definicja kosmetyku oraz pojęcie osoby odpowiedzialnej.

Definicja kosmetyku oraz osoby odpowiedzialnej

Wg rozporządzenia, produkt kosmetyczny spełnia ściśle określone funkcje:

„produkt kosmetyczny” oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu
z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała
(Rozp. 1223/2009, Art. 2, pkt 1b)

Taki opis jest niezbędny, by rozróżnić produkty kosmetyczne od preparatów, które niekiedy mogą mieć zbliżoną do nich formę i sposób aplikacji. Mowa tu o preparatach farmaceutycznych lub biobójczych, dla których obowiązują osobne akty prawne. W przypadku, gdy dany preparat wykracza poza podaną wyżej definicję kosmetyku (czyli np. jego stosowanie powoduje zmiany fizjologiczne), zalicza się on do umownej grupy tzw. „produktów z pogranicza” i niejednokrotnie musi spełniać wymagania ustanowione dla innego typu preparatów.

Gdy dany preparat spełnia definicję  kosmetyku, przed jego wprowadzeniem do obrotu ustanawia się osobę odpowiedzialną – podmiot, który gwarantuje zgodność danego produktu kosmetycznego
z wymaganiami Rozporządzenia. Zgodnie z treścią  Rozporządzenia:Rejestracja produktów kosmetycznych

Do obrotu wprowadzane są jedynie produkty kosmetyczne, dla których na terenie Wspólnoty jest wyznaczona „osoba odpowiedzialna”, będąca osobą prawną lub fizyczną.  Osoba odpowiedzialna gwarantuje spełnienie odpowiednich obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu przez każdy wprowadzany do obrotu produkt kosmetyczny.(Rozp. 1223/2009, Art. 4, pkt 1 i 2).

Osobą odpowiedzialną może być producent, importer lub dystrybutor, a nawet osoba trzecia wyznaczona stosownymi umowami. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej należy m.in. zapewnienie zgodności z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia, współpraca z ośrodkami zewnętrznymi dotycząca ewentualnych przypadków działań niepożądanych kosmetyków, gromadzenie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej danego produktu kosmetycznego oraz udostępnianie jej na polecenie organów kontrolujących, do których w Polsce należą Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Handlowa.

Wymagania dot. Kosmetyków  – czego należy dopełnić przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu?

Każdy preparat kosmetyczny, zanim znajdzie się na rynku, musi przejść drobiazgową ocenę bezpieczeństwa, którą przeprowadza wykwalifikowany specjalista. Sporządzony przez niego dokument nosi nazwę Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego. W opracowaniu tym specjalista szczegółowo analizuje skład kosmetyku pod kątem jego profilu toksykologicznego (biorąc pod uwagę m.in. działanie danego surowca na skórę i oczy, działanie wewnętrzne przy podaniu jednorazowym jak i długotrwałym, potencjał uczulający i wiele innych). Podsumowuje również wyniki badań laboratoryjnych i klinicznych, którym poddano dany produkt (należą do nich m.in. testy mikrobiologiczne, dermatologiczne, aplikacyjne, badania instrumentalne skuteczności – każde z badań należy przeprowadzać zgodnie z najbardziej aktualnymi standardami). Wszystkie dane opracowywane są pod kątem przeznaczenia i sposobu aplikacji ocenianego kosmetyku. Raport Bezpieczeństwa oraz załączniki w postaci raportów z badań, kart specyfikacji technicznej i kart charakterystyki surowców oraz wszelkich innych dokumentów dotyczących danego preparatu stanowią komplet dokumentacji. Dokumentację taką w formie elektronicznej bądź papierowej osoba odpowiedzialna ma za zadanie gromadzić, przechowywać oraz aktualizować, a także udostępniać ją na wniosek organów kontrolujących.

Kolejnym niezbędnym krokiem jest zgłoszenie produktu do europejskiego systemu elektronicznego zbierającego informacje nt. produktów kosmetycznych, znanego jako Cosmetic Products Information Portal. Portal ten gromadzi dane osób odpowiedzialnych oraz wprowadzonych przez nie na rynek preparatów. Zgłoszone drobiazgowe dane są widoczne w systemie jedynie dla instytucji kontrolujących wyznaczonych na terenie Unii Europejskiej. Są to m.in. ośrodki toksykologiczne, które w przypadku wystąpienia działań niepożądanych na skutek użycia danego produktu kosmetycznego, są  w stanie dzięki temu systemowi szybko zidentyfikować podejrzany produkt i przeanalizować jego skład.

Bezpieczeństwo kosmetyków – oferta EKOS S.C.

Obowiązki nałożone na osobę odpowiedzialną są niezwykle szczegółowe i regularnie aktualizowane, a ich rzetelne wypełnienie jest gwarancją bezpieczeństwa dla konsumenta. Precyzyjne przestrzeganie wszystkich wymagań określonych nie tylko w Rozporządzeniu 1223/2009 , ale i w innych aktach prawnych, stanowi nie lada wyzwanie dla osoby odpowiedzialnej, wprowadzającej produkt kosmetyczny na rynek. EKOS S.C. oferuje swoim klientom pomoc w zapewnieniu zgodności wprowadzanego produktu z obowiązującym prawodawstwem, m.in. poprzez:

– analizę dokumentacji kosmetyku pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 1223/2009

– ocenę zgodności receptury z załącznikami do Rozporządzenia 1223/2009 (limity zawartości niektórych substancji, w tym m.in. konserwantów i barwników)

– ocenę zgodności etykiety/opakowania kosmetyku z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 1223/2009 i 655/2013

– zgłaszanie produktów do systemu Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

– doradztwo w zakresie regulacji prawnych dotyczących różnych kwestii związanych z produktami kosmetycznymi

– sporządzanie Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego i pomoc w sporządzaniu Product Information File.

Skontaktuj się z nami:

58 305-37-46

ekos@ekos.gda.pl

Rejestracja produktów kosmetycznych

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.