Aktualności

IUCLID

ECHA udostępniło oprogramowanie IUCLID cloud pomocne dla przedsiębiorców z sektora MŚP 

https://www.echa.europa.eu/pl/-/iuclid-cloud-launched-simpler-for-smaller-companies


Czytaj więcej...

Lista kandydacka – SVHC

Europejska Agencja Chemikaliów dodała kolejną substancję do listy kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC):

Perfluorohexane-1-sulfonic acid and its salts (PFHxS)


Czytaj więcej...

Załącznik XIV

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/999 z dnia 13 czerwca 2017 r.

zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

rozszerzyło listę substancji podlegających zezwoleniu o 12 kolejnych substancji.


Czytaj więcej...