KLASYFIKACJA CLP

Rozporządzenie (WE) 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (zwane klasyfikacja CLP).                                                   

Obowiązuje od 1 grudnia 2010r.

Rozporządzenie 1272/2008 dotyczy klasyfikacji i oznakowania CLP substancji i mieszanin chemicznych w kartach charakterystyki (SDS).

Rozporządzenie 1272/2008 CLP jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE, w tym w Polsce. Nie wymaga wdrożenia do polskiego porządku prawnego oddzielnym aktem prawnym.

Celem CLP jest zidentyfikowanie i przekazanie informacji o zagrożeniach stwarzanych przez substancje i mieszaniny chemiczne przy pomocy  zharmonizowanych  kryteriów klasyfikacji dla zagrożeń.  Ujednolicone są także zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, piktogramy zagrożeń i hasła ostrzegawcze tak, aby stworzyć zintegrowany system informowania o zagrożeniach.  Rozporządzenie CLP  pozwoli na zharmonizowanie elementów systemu informowania o zagrożeniach zawartych w różnych istniejących dotychczas systemach światowych. Klasyfikacja CLP jest przedstawiana w sekcji 2.1 karty charakterystyki CLP.

Rozporządzenie było modyfikowane przez kolejne zmiany:

 • ATP1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r.  
 • ATP2 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. 
 • ATP3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 618/2012  z dnia 10 lipca 2012 r
 • ATP4 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 487/2013  z dnia 8 maja 2013 r. 
 • ATP5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 944/2013 z dnia 2 października 2013 r.  
 • ATP6 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.
 • ATP7 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1297/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r.
 • ATP8 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 215/1221 z dnia 24 lipca 2015 r.
 • ATP9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r.
 • ATP10 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r.
 • ATP11 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 2017/542 z dnia 22 marca 2017 r.
 • ATP12 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 2017/776 z dnia 4 maja 2017 r.

Trafiłeś/aś na stronę szukając:
rozporządzenie 1272/2008, rozporządzenie clp, klasyfikacja clp, karty charakterystyki clp, oznakowanie clp