KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE

Każda substancja lub mieszanina chemiczna podlega klasyfikacji pod względem wszystkich stwarzanych przez nią zagrożeń – fizycznych, dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, z określeniem kategorii zagrożenia.

Od 1 czerwca 2015 r. obowiązuje  jednolity system klasyfikacji substancji i mieszanin w oparciu o rozporządzenie 1272/2008 CLP z późniejszymi zmianami.

Podstawową zasadą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji (CLP) jest klasyfikacja własnej substancji/mieszaniny przez wytwórcę, importera albo dalszego użytkownika.

Samodzielna klasyfikacja ma na celu ustalenie, czy mieszanina stwarza zagrożenie fizyczne, zagrożenie dla zdrowia i(lub) środowiska oraz poinformowanie o tych zagrożeniach we właściwy sposób innych podmiotów w łańcuchu dostaw poprzez odpowiednie oznakowanie, gdy produkt jest wprowadzany do obrotu, niezależnie od objętości produkowanej substancji lub mieszaniny.

Aby dokonać samodzielnej klasyfikacji, przedsiębiorca musi zebrać wszystkie dostępne informacje oraz ocenić ich adekwatność i wiarygodność. Następnie należy ocenić te informacje zgodnie z kryteriami klasyfikacji i podjąć decyzję o właściwej klasyfikacji. Można sklasyfikować na podstawie danych dotyczących samej mieszaniny, podobnych badanych mieszanin lub poszczególnych składników mieszaniny.

Wytwórcy, importerzy i dalsi użytkownicy muszą śledzić nowe osiągnięcia naukowe i techniczne, aby zadecydować czy należy przeprowadzić ponowną ocenę samodzielnej klasyfikacji substancji lub mieszaniny wprowadzonej przez nich do obrotu.

Jeśli dla substancji nie ma aktualnego wpisu w załączniku VI (tj. nie istnieje zharmonizowana klasyfikacja tej substancji do jakiejkolwiek klasy zagrożeń), wytwórca lub importer muszą ocenić wszystkie stosowne klasy zagrożeń i dokonać samodzielnej klasyfikacji wszystkich klas zagrożeń, dla których spełnione zostały kryteria klasyfikacji.

Klasyfikacja CLP a karta charakterystyki 

Klasyfikacja substancji/mieszaniny chemicznej zapisana jest w sekcji 2.1 karty charakterystyki (SDS)

Przegląd klasyfikacji mieszaniny może być wymagany z wielu powodów.

 

ZMIANY W KLASYFIKACJI

Zmiany w zharmonizowanej klasyfikacji substancji

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie substancji wymieniona w załączniku VI do CLP może ulec zmianie po pojawieniu się nowych informacji oraz dokonaniu ich przeglądu. Może to wpłynąć na klasyfikację Twojej mieszaniny. Takie zmiany zharmonizowanej klasyfikacji należy zastosować po upływie okresu przejściowego wynoszącego zazwyczaj osiemnaście miesięcy od ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Oprócz tego może się okazać, że podczas badania dostępnych danych dotyczących klasyfikacji zostały zidentyfikowane określone aspekty, które w dalszym ciągu są przedmiotem dyskusji. Na przykład złożony został wniosek dotyczący zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji, lecz zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie substancji nie zostały jeszcze sfinalizowane i nie są jeszcze uwzględnione w części 3 załącznika VI do CLP albo substancja ma wiele różnych wpisów w wykazie & klasyfikacji i oznakowania, a rozmowy zmierzające do osiągnięcia porozumienia w sprawie klasyfikacji trwają lub można założyć ich rozpoczęcie. Świadczy to o tym, że klasyfikacja substancji wkrótce może ulec zmianie. W takiej sytuacji należy regularnie sprawdzać opublikowane zmiany rozporządzenia CLP (dostosowania do postępu technicznego), właściwe wpisy w wykazie klasyfikacji& oznakowania oraz odpowiednie opinie wydawane przez komitety techniczne i naukowe (w szczególności opinie Komitetu ds. Oceny Ryzyka ECHA). 

 

Nowe informacje o substancjach

Proces rejestracji przewidziany w rozporządzeniu REACH wymaga zbierania i generowania informacji o substancjach na szeroko zakrojoną skalę. Przyczyniło się to do znacznego zwiększenia dostępności informacji i często zmusza do przeglądu klasyfikacji i oznakowania mieszanin zawierających takie substancje.

 

Zmiany w klasyfikacji w karcie charakterystyki wprowadzone przez Twojego dostawcę

 

Jeśli Twój dostawca zmienił klasyfikację stosowanej lub importowanej przez Ciebie substancji lub mieszaniny, zawsze musisz ponownie ocenić klasyfikację tworzonej lub importowanej przez Ciebie mieszaniny.

 

Zmiany w mieszaninie wynikają
 1. Zmiana stężenia jednego lub więcej składników stwarzających zagrożenie (zob. tabela 1.2 w załączniku I do CLP).
 2. Zmiana składu polegającej na zastąpieniu lub dodaniu jednego lub więcej składników.
 3. Istotne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi partiami może wymagać nowej oceny klasyfikacji. Drobne modyfikacje nie muszą wpływać na klasyfikację.

 

Zmiany kryteriów

Zmiana klasyfikacji mieszaniny może również wynikać ze zmian przepisów prawnych, a zwłaszcza zmiany kryteriów klasyfikacji w wyniku dostosowania do postępu technicznego CLP (kolejne ATP). Takie zmiany kryteriów CLP należy przyjąć po upływie okresu przejściowego wynoszącego zazwyczaj osiemnaście miesięcy od ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeśli konieczne okaże się dostosowanie klasyfikacji mieszaniny zgodnie z wynikiem nowej oceny i trzeba będzie jak najszybciej aktualizować etykietę i kartę charakterystyki, wówczas musisz na bieżąco śledzić zarówno nowe informacje, jak i zmiany legislacyjne. Oprócz tego powinieneś niezwłocznie opracować plan reagowania na zmiany związane z klasyfikacją i oznakowaniem.

Oznakowanie CLP / etykieta 

Dostawcy muszą oznakować substancję lub mieszaninę zawartą w opakowaniu zgodnie z CLP przed wprowadzeniem jej do obrotu w dwóch następujących przypadkach:

 • Gdy substancja jest sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie.
 • Gdy mieszanina zawiera jedną lub więcej substancji sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie powyżej pewnego progu.

CLP definiuje zawartość oznakowania oraz organizację różnych elementów oznakowania.

Oznakowanie obejmuje:
 • Nazwę, adres i numer telefonu dostawcy
 • Nominalną ilość substancji lub mieszaniny w opakowaniach udostępnianych ogółowi społeczeństwa (chyba, że ilość określono w innym miejscu na opakowaniu)
 • Identyfikatory produktu (substancja/mieszanina)
 • Piktogramy
 • Hasło ostrzegawcze (UWAGA, NIEBEZPIECZEŃSTWO)
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H)
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności) (zwroty P)
 • Informacje uzupełniające (w tym zwroty EUH)

 

ROZMIESZCZENIE INFORMACJI NA ETYKIECIE

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia, hasło ostrzegawcze, zwroty określające zagrożenie i zwroty określające środki ostrożności są na etykiecie muszą być  umieszczone razem.

Grupy zwrotów określających zagrożenie (zwroty H )i grupy zwrotów określających środki ostrożności (zwroty P), umieszcza się na etykiecie razem według języków.

 Informacje uzupełniające umieszcza się razem z innymi elementami etykiety 

Poza zastosowaniem w piktogramach określających rodzaj zagrożenia, kolor może być stosowany w innych częściach etykiety w celu spełnienia specjalnych wymagań dotyczących oznakowania.

WIELKOŚĆ PIKTOGRAMÓW

Każdy piktogram zajmuje co najmniej jedną piętnastą minimalnej powierzchni etykiety przeznaczonej na umieszczenie informacji wymaganych w art. 17. Rozp. 1272/2008 (obligatoryjne zapisy: piktogramy, hasło, zwroty H, zwroty P). Minimalna powierzchnia każdego piktogramu wskazującego rodzaj zagrożenia nie może być mniejsza niż  1 cm2. (100 mm2)

Minimalne wymiary etykiet i piktogramów według rozporządzenia 1272/2008 CLP

Wymiary piktogramu dotyczą samego piktogramu, a nie wirtualnego kwadratu, w którym się znajduje.

 

Pojemność opakowania

Wymiary etykiety

(w milimetrach) 

Wymiary każdego piktogramu

(w milimetrach)

Nie przekraczająca 3 l:

W miarę możliwości co najmniej     

 52 × 74

Nie mniej niż 10 × 10

W miarę możliwości co najmniej

16× 16

Większa niż 3 l, ale nie przekraczająca 50 l:

Co najmniej 74 × 105

Co najmniej 23 × 23

 

Większa niż 50 l, ale nie przekraczająca500 l:

Co najmniej 105 × 148

Co najmniej 32 × 32

 

Większa niż 500 l:

Co najmniej 148 × 210

Co najmniej 46 × 46

 

 

POLE ETYKIETY

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia, hasło ostrzegawcze, zwroty określające zagrożenie i zwroty określające środki ostrożności są na etykiecie umieszczone razem.

 

KOLOR I UKŁAD ETYKIETY

Kolor i układ każdej etykiety dobiera się w taki sposób, by piktogramy określające rodzaj zagrożenia były wyraźnie widoczne. Należy zapewniać wyraźną widoczność piktogramu  oraz jego tła.

Elementy etykiety muszą być łatwo czytelne

Zaleca się umieszczenie pełnych zdań razem w jednym wierszu, jeżeli jest to możliwe. Rozmiar czcionki i odstępy między znakami muszą być wystarczająco duże i proporcjonalne w stosunku do wymiarów etykiety.

Dokładny rozmiar czcionki tekstu haseł ostrzegawczych, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, zwrotów wskazujących środki ostrożności i wszelkich informacji uzupełniających nie został szczegółowo określony w tekście prawnym, tj. określenie rozmiaru czcionki zapewniającego łatwość odczytu pozostawiono do decyzji dostawcy. Jako odniesienie można jednak wykorzystać minimalny rozmiar czcionki wynoszący 1,2 mm (wysokość tekstu). Do dostawcy należy decyzja o ewentualnym zwiększeniu rozmiaru czcionki w przypadku większych opakowań i etykiet o większych wymiarach lub o zachowaniu mniej więcej takiego samego rozmiaru dla wszystkich objętości opakowań i wymiarów etykiet.\

Oznakowanie CLP a karta charakterystyki 

Obligatoryjne oznakowanie produktów chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP

(dane na etykietę) ujęte jest w sekcji 2.2 karty charakterystyki (SDS).

 

Zwroty H, EUH, P do pobrania: POBIERZ

Piktogramy do pobrania: POBIERZ