Menu
ROZPORZADZENIE 1272/2008 CLP

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Zmiany

 • ATP1
  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
  Stosuje się od 1 grudnia 2010 r.:
 • ATP2
  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r.dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
  Stosuje się  od 1 grudnia 2012 r. – dla substancji
                        od 1 czerwca 2015 r. – dla mieszanin
 • ATP3
  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 618/2012  z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
  Stosuje się od 1 grudnia 2013 r.
 • ATP4
  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 487/2013  z dnia 8 maja 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
  Stosuje się  od 1 grudnia 2014 r. – dla substancji
                        od 1 czerwca 2015 r. – dla mieszanin
 • ATP5
  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
  Stosuje się  od dnia 1 grudnia 2014 r.,- dla substancji
                        od dnia 1 czerwca 2015 r – dla mieszanin

Harmonogram wprowadzania przepisów CLP/GHS

 1. Po  wejściu w życie rozporządzenia CLP stracił moc załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG, (DSD)  obowiązuje natomiast tabela 3.2 załącznika VI do rozporządzenia CLP.
 2. Do 1 grudnia 2010 r. substancje klasyfikuje się, oznakowuje i pakuje zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (stosując załącznik VI do rozporządzenia CLP zamiast załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG (DSD)).
  Rozporządzenie CLP zezwala jednak, art. 62 ust. 2, na klasyfikację, oznakowanie i pakowanie substancji zgodnie z CLP  przed dniem 1 grudnia 2010 r. W takim przypadku nie mają zastosowania przepisy dyrektyw 67/548/EWG (DSD) i 1999/45/WE (DPD) dotyczące oznakowania i pakowania.
 3. Od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 1 czerwca 2015 r. substancje klasyfikuje się stosując przepisy zarówno rozporządzenia CLP jak i dyrektywy 67/548/EWG (DSD) (w karcie charakterystyki podwójna klasyfikacja substancji). Substancje są oznakowane i pakowane wyłącznie według przepisów CLP.
 4. Do 1 czerwca 2015 r. mieszaniny klasyfikuje się, oznakowuje i pakuje zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (stosując załącznik VI do rozporządzenia CLP zamiast załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG (DSD)).
  Rozporządzenie CLP zezwala jednak, art. 62 ust. 2, na klasyfikację, oznakowanie i pakowanie mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP przed dniem 1 czerwca 2015 r. W takim przypadku nie mają zastosowania przepisy dyrektyw 67/548/EWG (DSD) i 1999/45/WE(DPD)  dotyczące oznakowania i pakowania.

         

POWRÓT
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.