Menu
Rozporządzenie

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

System REACH – pakiet legislacyjny zakładający obowiązkową rejestrację substancji chemicznych, ocenę dokumentacji technicznej oraz ocenę substancji, udzielanie zezwoleń na wykorzystywanie substancji do produkcji i obrotu, a także powołujący Europejską Agencję Chemikaliów z siedzibą w Helsinkach, w Finlandii.

 • Registration (Rejestracja) – Substancje produkowane lub importowane w ilości ≥ 1 tona/rok podlegają obowiązkowej rejestracji oraz jeśli ≥ 10 ton/rok będzie musiała być przeprowadzona Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego (OBCh) i przygotowany Raport Bezpieczeństwa Chemicznego (RBCh). Ważnym konceptem REACH odnoszącym się do art. 5 tego rozporządzenia jest zasada “brak danych – brak obrotu”.
 • Evaluation (Ocena) – Wszystkie przedłożone dokumenty będą sprawdzane w zakresie kompletności informacji oraz przeprowadzona zostanie ocena jakości i odpowiedniości danych. Skutkiem tego może być zażądanie dalszych informacji, dalszych badań (najlepiej takich, które nie są prowadzone na zwierzętach), lub w sytuacji substancji wzbudzających duże obawy, środki ograniczające.
 • Authorisation/Restriction (Udzielanie Zezwoleń/Stosowane Ograniczenia) – Chemikalia wzbudzające duże obawy np. rakotwórcze, mutagenne lub te o właściwościach toksycznych dla reprodukcji, będą podlegały dalszej ocenie mogą zostać udzielone zezwolenia na określone ich zastosowania lub, w pewnych sytuacjach, chemikalia takie mogą podlegać całkowitemu zakazowi.
 • Chemicals (Chemikalia)- Substancje, mieszaniny  i wyroby

Obowiązek rejestracji mają:

 • producenci substancji chemicznych posiadający siedzibę w Unii Europejskiej,
 • importerzy substancji chemicznych lub mieszanin substancji chemicznych sprowadzający spoza obszaru Unii Europejskiej,
 • dalsi użytkownicy przetwarzający substancje chemiczne, wytwarzający mieszaniny do zastosowania końcowego (w określonych sytuacjach).

Obowiązkowi rejestracji podlegają:

 • substancje produkowane / importowane w ilości co najmniej 1 tony rocznie,
 • substancje w postaci własnej lub jako składnik jej lub większej liczby mieszanin, w ilości co najmniej 1 tony rocznie,
 • substancje zawarte w wyrobach, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
 • półprodukty wyodrębnione w miejscu wytwarzania, wytworzony w ilości co najmniej 1 tony rocznie,
 • półprodukty wyodrębnione, produkowane lub importowane w ilości co najmniej 1 tony rocznie.

Należy pamiętać:

 • Dla pierwszej produkcji/importu substancji w ilości powyżej 1 tony rocznie możliwa jest późna rejestracja wstępna na podstawie Rozporządzenia REACH a mianowicie art. 28.6
 • Do 1 grudnia 2010 należało przeprowadzić rejestrację właściwą dla substancji produkowanych/importowanych w ilości >1000 t/rocznie, substancji klasyfikowanych jako N, R50/53 >100 t/rok oraz substancji CMR >1 t/rocznie.
 • BRAK REJESTRACJI to ZAKAZ PRODUKCJI/IMPORTU to  BRAK OBROTU

Zgodnie z REACH obowiązek rejestracji mają:

 • producenci· substancji chemicznych posiadający siedzibę w Unii Europejskiej,
 • importerzy substancji chemicznych lub mieszanin substancji chemicznych· sprowadzający spoza obszaru Unii Europejskiej,
 • dalsi użytkownicy przetwarzający substancje chemiczne, wytwarzający· mieszaniny do zastosowania końcowego (ograniczone przypadki),
 • dystrybutorzy substancji i mieszanin chemicznych (ograniczone przypadki).·  (2 ostatnie przypadki: w określonych sytuacjach)

Terminy rejestracji substancji
Rejestracja substancji w Europejskiej Agencji Chemikaliów  ECHA w Helsinkach

 • Termin pierwszy do 1 grudnia 2010r.

–     rejestracja substancji > 1000 ton,

–     substancji uznanych za niebezpieczne – kancerogennych, mutagennych i reprotoksycznych (zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 76/769/EWG jako CMR 1 i 2 kategorii),

–     bądź uznanych za szczególnie toksyczne dla środowiska wodnego w zakresie powyżej 100 ton.

 • Termin drugi do 1 czerwca 2013r.

–  substancje 100 – 1000 ton.

 • Termin trzeci do 1 czerwca 2018r.

– pozostałe substancje powyżej 1 tony (z wyjątkiem wyłączonych w aneksach do rozporządzenia REACH).

OPÓŹNIONE REJESTRACJA WSTEPNA

Zgodnie z art. 28 ust. 6 rozporządzenia REACH potencjalny rejestrujący, który po raz pierwszy po dniu 1 grudnia 2008 produkuje/importuje substancję wprowadzoną w ilości co najmniej tony rocznie może w dalszym ciągu dokonać późnej rejestracji wstępnej i skorzystać z okresów przejściowych zawartych w art. 23, pod warunkiem, że przedłoży Agencji odpowiednie informacje wyszczególnione w art. 28 ust. 1 w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszej produkcji/ importu w ilości co najmniej 1 tony rocznie i nie później niż 12 miesięcy przed upływem odpowiedniego terminu przejściowego określonego w art. 2

Wiecej informacji na stronie  >>>>>>>> http://reach.gov.pl

POWRÓT
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.