Menu
załącznik II – KARTA CHARKTERYSTYKI

Aby prawidłowo, bezpiecznie i skutecznie postępować z chemikaliami w obrocie, zwłaszcza tymi niebezpiecznymi, niezbędna jest karta charakterystyki substancji lub mieszaniny, prawidłowo opracowana i na bieżąco aktualizowana.

Podstawa prawna:
Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, ;

Karta charakterystyki jest opracowana na podstawie § 31  oraz załącznika II, który został zmieniony rozporządzeniem (WE) 453/2010  z dnia 20 maja 2010 r.  [Nowa wersja karty harakterystyki],        
Karta charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania. Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Karta charakterystyki  przekazuje  informacje w łańcuchu dostaw,  aby wszyscy użytkownicy substancji w ich postaci własnej lub w mieszaninach (preparatach), lub w wyrobach posiadali dane, niezbędne do bezpiecznego postępowania z chemikaliami.
Umożliwia to pracodawcy określenie, czy niebezpieczne środki chemiczne lub wzbudzające obawy są obecne na stanowiskach pracy,  oraz umożliwia  ocenę wszelkich zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, wynikających ze stosowania chemikaliów.
Głównym narzędziem do tego celu jest karta charakterystyki (MSDS) lub gdy nie jest to możliwe, inne odpowiednie informacje powinny być przekazane dalszemu użytkownikowi /dalszym użytkownikom w celu umożliwienia identyfikacji zagrożeń i zastosowanie odpowiednich środków kontroli ryzyka.

Osoba wprowadzająca substancje lub mieszaniny (preparaty) do obrotu czyli producent, importer lub dystrybutor dostarcza bezpłatnie kartę charakterystyki odbiorcy, będącemu profesjonalnym użytkownikiem substancji lub mieszaniny  (preparatu) (tzn. stosującym substancję lub mieszaninę w swojej działalności zawodowej),  najpóźniej w dniu pierwszej dostawy.

Odpowiedzialność za opracowanie karty charakterystyki ponosi producent lub importer. Importerzy lub dystrybutorzy, którzy przepakowują produkt (wprowadzają produkt pod swoja nazwą) bądź ponownie dokonują oznakowania produktów, powinni również przygotować kartę charakterystyki, ustalając najważniejsze informacje i dodając je do tych dostarczonych przez dostawców jako niezbędne.
Karta charakterystyki substancji /mieszaniny (preparatu) powinna zawierać 16 obowiązkowych punktów:

Nowy wzór  KARTY CHARAKTERYSTYKI

 • Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
 • Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń
 • Sekcja 3. Skład / informacja o składnikach
 • Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy
 • Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru
 • Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
 • Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
 • Sekcja 8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej
 • Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne
 • Sekcja 10. Stabilność i reaktywność
 • Sekcja 11. Informacje toksykologiczne
 • Sekcja 12. Informacje ekologiczne
 • Sekcja 13. Postępowanie z odpadami
 • Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu
 • Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
 • Sekcja 16. Inne informacje

Aktualizacja karty charakterystyki powinna być dostarczona bezpłatnie wszystkim odbiorcom, którzy otrzymali substancję lub mieszaninę w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
We wszystkich przypadkach dostawcy substancji lub mieszaniny, dla których istnieje obowiązek posiadania karty charakterystyki, ponoszą odpowiedzialność ze jej treść, nawet, jeśli sami by jej nie przygotowywali.
Karta charakterystyki otrzymana w języku obcym powinna być przetłumaczona z dostosowaniem do prawa polskiego ponieważ zasady i zalecenia prawne często różnią się w szczegółach w poszczególnych krajach.
Karta charakterystyki przekazuje informacje – od producenta lub importera, poprzez dystrybutorów aż do użytkowników. Zawiera ona informacje wykorzystywane podczas określania zasad bezpieczeństwa chemicznego przy stosowaniu produktu. Nie może ona jednak zastępować instrukcji stanowiskowej, które funkcjonują na stanowisku  pracy.

POWRÓT
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.