Menu
ZAŁĄCZNIK XIV WYKAZ SUBSTANCJI PODLEGAJĄCYCH PROCEDURZE UDZIELANIA ZEZWOLEŃ

LISTA KANDYDACKA obejmuje substancje zidentyfikowanych jako substancje, wzbudzające szczególnie duże obawy(ang. substances of very high concernSVHC),.
Substancje te stały się kandydującymi do włączenia do załącznika XIV (wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń). Substancje te mogą wywierać bardzo poważne i często nieodwracalne skutki dla zdrowia człowieka i środowiska.

Substancje wymienione w załączniku XIV nie będą mogły być wprowadzane do obrotu ani stosowane po terminie określonym jako data ostateczna (ang. sunset date), chyba że zostanie udzielone zezwolenie.
W celu identyfikacji substancji SVHC stosuje się procedurę zgodną z art. 59 ust. 2-10 rozporządzenia REACH. Zgodnie z art. 57, substancjami SVHC mogą być:

 • substancje rakotwórcze, mutagenne, działające szkodliwie na rozrodczość – (CMR) kategorii 1 lub 2
 • substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT)
 • substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB)
 • inne substancje, dające powody do obaw równoważnych obawom stwarzanym przez substancje wymienione powyżej

Na listę kandydacką są wpisywane sukcesywnie kolejne substancje, które następnie mogą znaleźć się w załączniku XIII czyli podlegać procedurze udzielania zezwoleń.

Dwa pierwsze etapy procedury zezwoleń (Tytuł VII rozporządzenia REACH) to:

 • identyfikacja substancji SVHC i włączenie ich do listy kandydackiej,
 • proces określania substancji priorytetowych spośród substancji z listy kandydackiej do ewentualnego włączenia do załącznika XIV.

Jeżeli substancja zostanie wymieniona w załączniku XIV rozporządzenia REACH, wówczas KAŻDY producent lub importer chcący wprowadzać ją do obrotu, musi złożyć do Agencji w ustalonym terminie wniosek o udzielenie zezwolenia dla określonych zastosowań takiej substancji. Dalszy użytkownik, którego zastosowanie substancji nie zostało objęte zezwoleniem jego dostawcy, musi sam ubiegać się o zezwolenie.

Wnioski o udzielenie zezwolenia
Wnioski o udzielenie zezwolenia mogą być składane

 • przez jedno lub kilka przedsiębiorstw,
 • w sprawie jednej lub grupy substancji,
 • dla jednego lub kilku zastosowań,
 • w odniesieniu do użytku własnego wnioskodawcy lub zastosowań (dalszych użytkowników), dla których zamierza on wprowadzić substancję do obrotu.

Wniosek o udzielenie zezwolenia musi zawierać m.in.:

 •  raport bezpieczeństwa chemicznego, obejmujący zagrożenia związane z tymi właściwościami, które spowodowały włączenie substancji załącznika XIV, chyba że został on dostarczony wcześniej jako część dokumentów rejestracyjnych,
 •  analizę dostępności substancji alternatywnych, zawierającą informacje o wszelkich właściwych działaniach badawczo-rozwojowych podejmowanych przez wnioskodawcę, związanych z zastąpieniem substancji,

Więcej informacji na stronie  : http://reach.gov.pl/zezwolenia

LISTA KANDYDACKA
Na dzień 16.12.2013r (ostatnia zmiana) na liście kandydackiej znajduje się 151 substancji. 

http://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table;jsessionid=7C5AD91C1ADE40B9E68BBBA7C4298B66.live1

ZAŁĄCZNIK XIV    Rozporządzenia REACH
Zawiera 22  substancji SVHC wprowadzonych przez :

 • Rozporządzenie  Komisji 143/2011       6 substancji
 • Rozporządzenie  Komisji 125/2012;      8 substancji
 • Rozporządzenie  Komisji 348/2013       8 substancji

Nr.

Substancja

Nr CAS

Nr WE

1.5-tert-butylo-2,4,6- trinitro-m-ksylen  (Piżmo ksylenowe)81-15-2201-329-4
2.4,4′-diaminodifenylometan (MDA)101-77-9202-974-4
3.Heksabromocyklododekan (HBCDD)α-heksabromocyklododekanβ-heksabromocyklododekanGamma-heksabromocyklododekan

 

3194-55-6; 25637-99-4134237-50-6, 134237-51-7 134237-52-8221-695-9,247-148-4,
4.Ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP)117-81-7204-211-0
5.Ftalan benzylu butylu  (BBP)85-68-7201-622-7
6.Ftalan dibutylu  (DBP)84-74-2201-557-4
7Ftalan diizobutylu  (DIBP)84-69-5201-553-2
8Tritlenek diarsenu;1327-53-3215-481-4
9Chromian(VI) ołowiu(II)

7758-97-6

231-846-0
10Żółty sulfochromian ołowiu; (C.I. Pigment żółty 34)1344-37-2215-693-7
11Żółty sulfochromian ołowiu; (C.I. Pigment żółty 34)1344-37-2: 215-693-7
12Czerwony chromian(VI) molibdenian(VI) siarczan(VI) ołowiu; (C.I. Pigment czerwony 104)12656-85-8235-759-9
13Fosforan(V) tris(2-chloroetylu); (TCEP)115-96-8204-118-5
142,4-Dinitrotoluen (2,4-DNT)121-14-2204-450-0
15Trichloroetylen79-01-6201-167-4
16Tritlenek chromu1333-82-0215-607-8
17Kwasy wytwarzane z tritlenku chromu oraz ich oligomery Grupa zawierająca:  kwas chromowykwas dichromowyoligomery kwasu chromowego i kwasu dichromowego7738-94-513530-68-2nieprzypisany231-801-5236-881-5nieprzypisany
18Dichromian(VI) sodu:7789-12-0 10588-01-9234-190-3
19Dichromian(VI) potasu7778-50-9231-906-6
20Dichromian(VI) amonu:7789-09-5232-143-1
21Chromian(VI) potasu7789-00-6232-140-5
22Chromian(VI) sodu7775-11-3231-889-5
POWRÓT
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.