Nabídka

Bezpečnostní Listy SDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) - jako nejdůležitější dokument v dodavatelském řetězci

Bezpečnostní list (SDS) je sestaven na základě nařízení ES 1907/2006 REACH, bod 31 příloha II, které bylo změněno nařízením ES 2015/830 ze dne 28.05.2015. s vysvětlení ze dne 17.01.2017

Pro správné, bezpečné a účinné nakládání s chemickými látkami je nezbytný bezpečnostní list pro látky nebo směsi, zejména pro ty, které představují riziko pro zdraví a životní prostředí.   

Jako dokument se jedná o soubor informací o nebezpečných vlastnostech směsi (nebo látek) a doporučení pro jejich bezpečné použití. Především je určen pro profesionální uživatele, aby mohli na pracovišti přijmout opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti a och¬rany lidského zdraví a životního prostředí.

Umožňuje zaměstnavateli určit, zda výrobek obsahuje nebezpečné chemické látky nebo látky vzbuzující obavy a zda se vyskytují na pracovišti, ale také umožňuje posoudit veškerá rizika pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců vyplývající z používání chemických látek. 


Více novinek...

Překlad dokumentace

Podniky působící na mezinárodních trzích čelí problémům s poskytováním správné technické dokumentace v národním jazyce přijímající země. 

EKOS má rozsáhlé zkušenosti s překladem technických a právních textů. Těšíme se na spolupráci.


Více novinek...

Kosmetika — uvedení výrobku na Českém a Evropském trhu (CPNP)

Bezpečnost kosmetiky  

Povinnosti uložené osobě odpovědné za uvedení výrobku na trh musí být velmi podrobné, pravidelně aktualizováné a jejich spolehlivé plnění je zárukou bezpečnosti pro spotřebitele. Přesné dodržování všech požadavků stanovených nejen v nařízení č. 1223/2009, ale i v jiných právních aktech, je pro odpovědnou osobu uvádějící kosmetický přípravek na trh skutečnou výzvou.


Více novinek...