Bezpečnostní Listy SDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS)

Nejdůležitější dokument v dodavatelském řetězci

Bezpečnostní list (BL) je sestaven na základě nařízení ES 1907/2006 REACH, bod 31 příloha II, které bylo změněno nařízením ES 2015/830 ze dne 28.05.2015. s vysvětlení ze dne 17.01.2017

Pro správné, bezpečné a účinné nakládání s chemickými látkami je nezbytný bezpečnostní list pro látky nebo směsi, zejména pro ty, které představují riziko pro zdraví a životní prostředí.   

Jako dokument se jedná o soubor informací o nebezpečných vlastnostech směsi (nebo látek) a doporučení pro jejich bezpečné použití. Především je určen pro profesionální uživatele, aby mohli na pracovišti přijmout opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti a och¬rany lidského zdraví a životního prostředí.

Umožňuje zaměstnavateli určit, zda výrobek obsahuje nebezpečné chemické látky nebo látky vzbuzující obavy a zda se vyskytují na pracovišti, ale také umožňuje posoudit veškerá rizika pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců vyplývající z používání chemických látek. 

Jedná se o důležitý prvek v dodavatelském řetězci výrobků mezi:

 • výrobcem
 • dodavatelem
 • dalším uživatelem
 • distributorem

Každý účastník dodavatelského řetězce odpovídá za to, že má platný a aktuální bezpečnostní list. Osoba, která uvádí výrobek na trh, je povinna poskytnout bezpečnostní list nejpozději v den první dodávky. 

 - CLP - zkratka pro anglické Classification, labelling and Packaging. Týká se nařízení 1272/2008, které stanoví pravidla pro klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí. 

- REACH - zkratka pro anglické Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Nařízení č. 1907/2006 bylo zavedeno s cílem harmonizovat pravidla pro používání chemických přípravků kontrolovaným a transparentním způsobem.

Formát bezpečnostního listu (LINK

NABÍDKA. Bezpečnostní listy - důvěřujte odborníkům

Vypracováváme a překládáme bezpečnostní listy do všech evropských jazyků. 

Vytvoření bezpečnostních listů spolu s klasifikací a označením CLP se provádí na základě těchto poskytnutých údajů:

 • původní bezpečnostní list v jakémkoli cizím jazyce (např. angličtina, němčina)
 • na základě receptury (složky)
 • bezpečnostní listy jednotlivých složek chemického výrobku
 • fyzikálně-chemické údaje
 • jiné zdrojové materiály

Bezpečnostní listy sestavené Podnikem EKOS jsou prostřednictvím:

 • překladu textu z cizích jazyků do polštiny
 • ověření klasifikace v souladu s platnými právními předpisy
 • doplnění potřebných údajů
 • odstranění zbytečných informací nebo chyb
 • přísné sladění s požadavky právních předpisů EU a členských států

Bezpečnostní listy by neměly být připravené soudními překladateli, protože takový překlad by nesplnil požadavky vnitrostátního práva a práva EU.


PŘEKLAD Bezpečnostních listů

Nabízíme překlady bezpečnostních listů a štítků do všech úředních jazyků v Evropě.Podle odstavce 31 nařízení ES 1907/2006 (REACH) se bezpečnostní list dodává v úředních jazycích členských států, na jejichž území je látka nebo směs uváděna na trh.

Podniky a dodavatelé chemických přípravků do jiných zemí Evropské unie musí poskytovat bezpečnostní listy a štítky v jazyce příjemce. To se často týká zemí mimo Unii, kde se příjemci přizpůsobují požadavkům nařízení CLP a vyžadují odpovídající dokumentaci v úředním jazyce země.

Bezpečnostní list má specifický vzor, jednotlivé názvy sekcí a podsekcí. Šablona a individuální obsah jsou v dotčeném členském státě legálně určeny a nepodléhají změnám. Obsah obsažený v bezpečnostních listech vychází z údajů výrobce, právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů.

Jednoduchý překlad bezpečnostního listu může vést k faktickým chybám a uvádění nejasností.  K přípravě platného bezpečnostního listu jsou potřebné chemické znalosti, ale také znalost právních předpisů platných v zemi. Kvalifikovaný odborník připravuje dokument v souladu s řadou požadavků, včetně chemického názvosloví, maximálních hodnot koncentrace nebo dopravních předpisů. Bezpečnostní list je základním prvkem dokumentů poskytnutých v dodavatelském řetězci v souladu s REACH a CLP. Další informace naleznete na straně Bezpečnostní listy v cizích jazycích


AKTUALIZACE Bezpečnostního listu 

Našim zákazníkům poskytujeme neustálé sledování národních a evropských právních změn a pravidelně poskytujeme informace o potřebě aktualizovat bezpečnostní listy.

Dodavatelé chemických výrobků v souladu s článkem 31. odst. 9 nařízení REACH musí okamžitě aktualizovat bezpečnostní list, jakmile se objeví nové informace, které mohou ovlivnit opatření ke kontrole rizika nebo nové informace o rizicích. Aktualizace bezpečnostních listů chemických látek a jejich směsí je jejich přizpůsobením změnám právních předpisů, které byly zavedeny od data poslední aktualizace.

Dodavatelé neprodleně aktualizují bezpečnostní list v případě: 

 • vzniku nových informací, které mohou ovlivnit opatření ke kontrole rizika nebo nové údaje o rizicích; 
 • kdy bude uděleno povolení nebo zamítnutí - vztahuje na látky uvedené v příloze XIV (REACH);
 • pokud se uplatňuje omezení - příloha XVII (REACH);

Upozorňujeme, že bezpečnostní listy aktualizované po registraci REACH by měly obsahovat čísla těchto registrací. To platí i pro směsi. Registrační čísla látek v nich obsažených umísťujeme do bodu 3.2 vedle jiných identifikačních čísel. 


ŠTÍTKY (značení) - příprava povinného obsahu 

Komplexní nabídka přípravy obsahu pro štítky chemických výrobků

Podnikatelé jsou povinni správně označit výrobek (směs nebo látku) v souladu s nařízením 1272/2008 (CLP) a místním právem před uvedením na trh. To platí pro výrobky (látky nebo směsi) klasifikované jako nebezpečné. 

Pro splnění všech zákonných požadavků při uvádění chemického výrobku na trh nabízíme našim zákazníkům komplexní analýzu a přípravu povinného obsahu pro jednotková balení (štítek chemického výrobku) s přihlédnutím ke specifičnosti výrobků (více informací: označení etiket).


Poison Center / PCN / UFI - Elektronické prohlášení informací o směsích 

Jménem našich zákazníků připravujeme komplexní registraci chemického výrobku formou předávání informací Inspektora pro chemické látky prostřednictvím systému PCN CZ. 

Elektronické prohlášení informací o směsích 

Připomínáme vám povinnost předložit informace o nebezpečné směsi/tvořící riziko inspektorovi pro chemické látky prostřednictvím systému PCN CZ.

Společnost EKOS registruje produkty v systému PCN CZ jménem zákazníků - čtěte více


KONZULATACE - doporučujeme 

Pro naše klienty nabízíme bezplatné konzultace ohledně úkolů a povinnosti provozovatelů uvádějících chemické látky na trh za účelem dosažení souladu s předpisy REACH a CLP

Poskytujeme stálou pomoc společnosti při řešení problémů souvisejících se správou chemikálií. Vysvětlení a stanoviska týkající se protokolů kontrolních subjektů a stížností příjemců týkajících se bezpečnostních listů, obsahu štítků z hlediska právních požadavků.


ODBORNÍCI - důvěřujte odborníkům

Společnost EKOS působí nepřetržitě od roku 1988. To nám dává pozici nejzkušenější firmy v Polsku s největšími úspěchy ve své profesi. Naši odborníci mají několik desetiletí praktických zkušeností v chemickém průmyslu, což nám umožňuje vytvářet spolehlivé sbírky informací. Svou důvěru nám svěřili mj.: Doporučení