Kosmetika — uvedení výrobku na Českém a Evropském trhu (CPNP)


Kosmetika - bezpečnost kosmetiky (CPNP) 

Povinnosti uložené osobě odpovědné za uvedení výrobku na trh musí být velmi podrobné, pravidelně aktualizováné a jejich spolehlivé plnění je zárukou bezpečnosti pro spotřebitele. Přesné dodržování všech požadavků stanovených nejen v nařízení č. 1223/2009, ale i v jiných právních aktech, je pro odpovědnou osobu uvádějící kosmetický přípravek na trh skutečnou výzvou.

V souladu s definicí uvedenou v článku 2 nařízení (ES) č. 1223/2009 „kosmetický přípravek“ definuje jakákoli látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi lidského těla (epidermis, vlasy, nehty, rty a zevního genitálu nebo se zuby a sliznicemi ústní dutiny, jejichž jediným nebo hlavním účelem je jejich uchovávání v čistotě, parfémování, změna jejich vzhledu, ochrana, udržení v dobré kondici nebo správný tělesný zápach (def. z Nařízení 1223/2009, čl. 2, bod 1b).

Dovážený kosmetický přípravek musí splňovat stejné požadavky jako kosmetický přípravek vyráběný v Evropské unii — zejména složení kosmetiky a požadovaná dokumentace — včetně zprávy o bezpečnosti (příloha I nařízení (ES) č. 1223/2009 týkající se předmětu žádosti ohledně kosmetických přípravků).

Držitel rozhodnutí o registraci je povinen ohlásit kosmetický přípravek v CPNP (Cosmetic Product Notification Portal). Oznámení by měla být učiněna před uvedením kosmetického přípravku na trh nebo nejpozději v den uvedení kosmetického přípravku. Oznámení výrobku pouze v CPNP nepředstavuje potvrzení shody s požadavky nařízení 1223/2009/ES. Mějte na paměti řádně připravenou bezpečnostní zprávu a štítek.


NABÍDKA - registrace kosmetického přípravku (CPNP)

Podnik EKOS nabízí svým zákazníkům pomoc při zajišťování souladu s platnými právními předpisy, včetně:


CPNP - registrace firemního účtu a registrace kosmetiky

— analýzu kosmetické dokumentace za účelem splnění požadavků stanovených v nařízení 1223/2009;

— posouzení shody receptury s přílohami nařízení 1223/2009 (limity pro obsah určitých látek, včetně konzervačních látek a barviv);

— posouzení shody nebo přípravy nového štítku/kosmetického obalu s požadavky stanovenými v nařízeních 1223/2009 a 655/2013;

— odeslání výrobků do systému Cosmetic Products Notification Portal (CPNP). Registrace účtu společnosti a registrace produktu;


Posouzení (zpráva) bezpečnosti kosmetiky

— výběr a provádění laboratorních testů (více: nabídka laboratorních testů);

— přípravy posouzení bezpečnosti kosmetického přípravku (zprávy) a pomoci při přípravě PIF - Product Information File. Dokumentaci provádí zkušený safety assesor;

— právního poradenství v různých otázkách týkajících se kosmetických přípravků. 


Počáteční dokumentace pro chemický výrobek 

— ověření přenášených výstupních dat, IFRA, technických listů (TDS), safaty data sheet SDS (více: bezpečnostní list)


Individuální nebo skupinová školení

— provádíme školení a semináře o uvádění kosmetických přípravků na trh s ohledem na nařízení 1223/2009/ES s přihlédnutím k aktuálním změnám předpisů (2020);

— školení může být prováděno jednotlivě nebo ve skupině;

— definujeme rozsah úkolů a povinností podnikatele, prezentujeme, kde hledat individuální informace a jak zajistit bezpečnost svých výrobků. Předáváme nejen teoretické znalosti, ale i praktické tipy.


Objednejte si profesionální posouzení bezpečnosti kosmetiky. Nabízíme poradenství od našich odborníků (safety assessor) v oblasti právních předpisů EU a místních předpisů.

Našimi zákazníky jsou malí distributoři nebo výrobci přírodní kosmetiky, stejně jako mezinárodní výrobci a dovozci kosmetiky. Spolupracujeme s mnoha zástupci a organizacemi z kosmetického průmyslu, kde působíme jako poradce v otázkách bezpečnosti kosmetických přípravků. Cyklicky rozšiřujeme naše znalosti o produktech, složkách a metodách výzkumu. Jsme aktuálně obeznamování se změnami v právních předpisech. 


Ceny služieb