Aktualności

Produkty sprzedawane online a przepisy dotyczące chemikaliów

W ramach najnowszego projektu Forum ds. egzekwowania prawa ECHA ( ECHA’s Enforcement Forum) organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa stwierdziły, że większość skontrolowanych produktów sprzedawanych online nie spełniała co najmniej jednego wymogu określonego w odpowiednich przepisach UE dotyczących chemikaliów, które były przedmiotem kontroli. 

Czytaj więcej...

Lista kandydacka SVHC zaktualizowana o osiem substancji

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zawiera obecnie 219 substancji chemicznych, które mogą szkodzić ludziom lub środowisku.

Niektóre z nowo dodanych substancji są stosowane w produktach konsumenckich, takich jak kosmetyki, artykuły zapachowe, guma i tekstylia. Inne są wykorzystywane jako rozpuszczalniki, środki zmniejszające palność lub do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Większość z nich została dodana do listy kandydackiej, ponieważ są niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego, reprotoksyczne, rakotwórcze, wywołujące uczulenia dróg oddechowych lub są substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną.

Czytaj więcej...

Zaktualizowane wytyczne dotyczące zgłoszeń ECHA PCN (UFI) – załącznik VIII

Wytyczne dotyczące zgłoszeń PCN (UFI)

– załącznik VIII dotyczą problemów zidentyfikowanych przez niektóre sektory przemysłu, wynikających z wymogów dotyczących powiadomień ośrodków zatruć, które zostały wprowadzone w 2017 r. Uwzględniono rozwiązania branżowe dotyczące paliw, ropy naftowej i produktów budowlanych. Ponieważ mieszaniny stosowane w tych sektorach często charakteryzują się dużą lub nieprzewidywalną zmiennością składu, rozwiązania te pomagają firmom zmniejszyć liczbę wymaganych zgłoszeń i kodów UFI (Unique Formula Identifier). Poradnik stanowi również wsparcie dla firm zajmujących się farbami na zamówienie, które są opracowywane w sklepach.

Czytaj więcej...