Aktualności

5 kolejnych substancji dodanych do Listy kandydackiej SVHC

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zawiera obecnie 240 wpisów dotyczących substancji chemicznych, które mogą szkodzić ludziom lub środowisku. Firmy są odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem związanym z tymi chemikaliami oraz za przekazywanie klientom i konsumentom informacji na temat ich bezpiecznego stosowania.

Wpisy dodane do Listy kandydackiej w dniu 23 stycznia 2024 r

Czytaj więcej...

21 ATP do rozporządzenia CLP

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/197 z dnia 19 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w odniesieniu do zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania niektórych substancji (21 ATP do rozporządzenia CLP) zostało oficjalnie opublikowane i będzie obowiązywać od 1 września 2025 r.

Można go jednak stosować przed tą datą – tj. od 25 stycznia 2024 r. Oznacza to, że dostawcy mogą już wkrótce zacząć zmieniać oznakowanie i klasyfikację niektórych substancji!

21 ATP do rozporządzenia CLP wprowadza:

- 27 nowych wpisów z numerem indeksu,

- Zastępuje się 24 istniejące wpisy numerów indeksowych.

Czytaj więcej...

PRACA: dołącz do zespołu!

Specjalista ds. dokumentacji technicznej (MSDS, CLP, branża kosmetyczna/chemiczna)
Miejsce pracy: Gdańsk

Rozbudowujemy zespół i szukamy pracownika do wsparcia zespołu przy:

  • Tworzeniu i współtworzeniu dokumentacji dla produktów chemicznych w tym klasyfikacji mieszanin, przygotowywania kart charakterystyki (MSDS, chemii użytkowej, przemysłowej i pokrewnych);
  • Analizie produktów chemicznych;
  • Bieżącego wsparcie zespołu w pracy administracyjnej;
  • Zarządzanie i monitorowania projektów;
  • Wyszukiwanie i monitorowanie nowości prawnych i interpretacji w zakresie CLP i MSDS;
  • Przygotowania dokumentacji na potrzeby firmy.

CV proszę wysyłać na adres mailowy: biuro@ekos.gda.pl


kliknij czytaj więcej --->>>

Czytaj więcej...

Mikrocząstki polimerów syntetycznych - Ograniczenia - Załącznik XVII do rozp. REACH

Mikrocząstki polimerów syntetycznych zostały wpisane do załącznika XVII do rozporządzenia REACH (Ograniczenia) pod pozycją 78.

podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/2055 z dnia 25 września 2023 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do mikrocząstek polimerów syntetycznych.

Komisja Europejska oczekuje, że nowe przepisy zapobiegną uwolnieniu do środowiska około pół miliona ton mikroplastiku. Zakażą sprzedaży mikroplastiku jako takiego oraz produktów, do których celowo dodano mikroplastik i które podczas użycia uwalniają mikroplastik. W należycie uzasadnionych przypadkach stosuje się odstępstwa i okresy przejściowe umożliwiające zainteresowanym stronom dostosowanie się do nowych zasad.

Czytaj więcej...