Aktualności

Kolejna niebezpieczna substancja chemiczna dodana do listy kandydackiej SVHC

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy zawiera obecnie 224 pozycje dotyczące substancji chemicznych, które mogą szkodzić ludziom lub środowisku.

Przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem związanym z tymi chemikaliami, a także muszą przekazać swoim klientom i konsumentom wystarczające informacje, aby mogli oni bezpiecznie z nich korzystać.

N-(hydroxymethyl)acrylamide (CAS: 924-42-5, WE: 213-103-2)

Czytaj więcej...

18 ATP do rozporządzenia CLP

18 ATP do rozporządzenia CLP zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE:

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/692 z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

W 18 ATP wprowadzono zharmonizowaną klasyfikację wielu substancji m.in jako CMR kat. 1, Skin sens 1A, Aquatic Chronic. Dla wielu substancji zostały określone specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M oraz ATE. Może to znacząco wpłynąć także na klasyfikację mieszanin, które zawierają te substancje. Zachęcamy do przejrzenia kart charakterystyki pod kątem występowania substancji z 18 ATP.

Czytaj więcej...

PRACA - Młodszy specjalista ds. dokumentacji

Młodszy specjalista ds. dokumentacji dla produktów 

Miejsce pracy: Gdańsk

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

  • Wparcia zespołu przy opracowaniu dokumentacji produktowej
  • Bieżącego wsparcie zespołu w pracy administracyjnej
  • Ewidencja / monitorowanie projektów,
  • Prowadzenie dokumentacji i korespondencji przychodzącej i wychodzącej 
  • Przygotowanie dokumentacji na potrzeby firmy lub księgowości

Czytaj więcej...

Lista kandydacka SVHC zaktualizowana o cztery substancje

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zawiera obecnie 223 substancje chemiczne, które mogą szkodzić ludziom lub środowisku.

Jedna z czterech substancji jest stosowana w kosmetykach i została dodana do listy kandydackiej, ponieważ ma właściwości zaburzające działanie hormonów u ludzi. Dwa są stosowane na przykład w gumach, smarach i uszczelniaczach i zostały uwzględnione, ponieważ mają negatywny wpływ na płodność. Czwarty jest używany w środkach smarnych i smarach i został dodany, ponieważ jest trwały, bioakumulacyjny i toksyczny, a zatem szkodliwy dla środowiska.

Czytaj więcej...