Aktualności

Mikrocząstki polimerów syntetycznych - Ograniczenia - Załącznik XVII do rozp. REACH

Mikrocząstki polimerów syntetycznych zostały wpisane do załącznika XVII do rozporządzenia REACH (Ograniczenia) pod pozycją 78.

podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/2055 z dnia 25 września 2023 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do mikrocząstek polimerów syntetycznych.

Komisja Europejska oczekuje, że nowe przepisy zapobiegną uwolnieniu do środowiska około pół miliona ton mikroplastiku. Zakażą sprzedaży mikroplastiku jako takiego oraz produktów, do których celowo dodano mikroplastik i które podczas użycia uwalniają mikroplastik. W należycie uzasadnionych przypadkach stosuje się odstępstwa i okresy przejściowe umożliwiające zainteresowanym stronom dostosowanie się do nowych zasad.

Czytaj więcej...

Lista kandydacka SVHC zaktualizowana o dwie substancje

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zawiera obecnie 235 pozycji dotyczących chemikaliów, które mogą szkodzić ludziom lub środowisku – niektóre z nich to grupy chemikaliów, więc ogólna liczba chemikaliów, których to dotyczy, jest wyższa.

Czytaj więcej...

Nowe klasy zagrożenia CLP - 2023

Nowe klasy zagrożenia CLP zostały przedstawione w opublikowanym przez Komisję Europejską ROZPORZĄDZENIU DELEGOWANYM KOMISJI (UE) 2023/707 z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w odniesieniu do klas zagrożenia oraz kryteriów klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych i mieszanin wprowadzanych na rynek UE na mocy rozporządzenia REACH. Ma ono również zastosowanie do substancji czynnych w produktach biobójczych i środkach ochrony roślin, które są zwykle priorytetowo traktowane w UE pod kątem zharmonizowanej klasyfikacji. Jest wiążące dla producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów wprowadzających substancje na rynek Unii Europejskiej. Należy odnosić się również do nowych klas zagrożenia i kryteriów podczas składania propozycji dotyczących zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania.

Czytaj więcej...

ECHA dodała dziewięć substancji chemicznych do listy kandydackiej SVHC

ECHA dodała dziewięć substancji chemicznych do listy kandydackiej ze względu na ich niebezpieczne właściwości. Stosowane są na przykład w środkach zmniejszających palność, farbach i powłokach, tuszach i tonerach, produktach powłokowych, plastyfikatorach oraz w produkcji masy celulozowej i papieru.

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy zawiera obecnie 233 pozycje dotyczące chemikaliów, które mogą szkodzić ludziom lub środowisku. Przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem związanym z tymi chemikaliami, a także muszą przekazywać swoim klientom i konsumentom informacje umożliwiające ich bezpieczne stosowanie.

Czytaj więcej...