Aktualności

18 ATP do rozporządzenia CLP

18 ATP do rozporządzenia CLP zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE:

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/692 z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

W 18 ATP wprowadzono zharmonizowaną klasyfikację wielu substancji m.in jako CMR kat. 1, Skin sens 1A, Aquatic Chronic. Dla wielu substancji zostały określone specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M oraz ATE. Może to znacząco wpłynąć także na klasyfikację mieszanin, które zawierają te substancje. Zachęcamy do przejrzenia kart charakterystyki pod kątem występowania substancji z 18 ATP.

Czytaj więcej...

PRACA - Młodszy specjalista ds. dokumentacji

Młodszy specjalista ds. dokumentacji dla produktów 

Miejsce pracy: Gdańsk

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

  • Wparcia zespołu przy opracowaniu dokumentacji produktowej
  • Bieżącego wsparcie zespołu w pracy administracyjnej
  • Ewidencja / monitorowanie projektów,
  • Prowadzenie dokumentacji i korespondencji przychodzącej i wychodzącej 
  • Przygotowanie dokumentacji na potrzeby firmy lub księgowości

Czytaj więcej...

Lista kandydacka SVHC zaktualizowana o cztery substancje

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zawiera obecnie 223 substancje chemiczne, które mogą szkodzić ludziom lub środowisku.

Jedna z czterech substancji jest stosowana w kosmetykach i została dodana do listy kandydackiej, ponieważ ma właściwości zaburzające działanie hormonów u ludzi. Dwa są stosowane na przykład w gumach, smarach i uszczelniaczach i zostały uwzględnione, ponieważ mają negatywny wpływ na płodność. Czwarty jest używany w środkach smarnych i smarach i został dodany, ponieważ jest trwały, bioakumulacyjny i toksyczny, a zatem szkodliwy dla środowiska.

Czytaj więcej...

Produkty sprzedawane online a przepisy dotyczące chemikaliów

W ramach najnowszego projektu Forum ds. egzekwowania prawa ECHA ( ECHA’s Enforcement Forum) organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa stwierdziły, że większość skontrolowanych produktów sprzedawanych online nie spełniała co najmniej jednego wymogu określonego w odpowiednich przepisach UE dotyczących chemikaliów, które były przedmiotem kontroli. 

Czytaj więcej...