Aktualności

Lista kandydacka SVHC zaktualizowana o osiem substancji

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zawiera obecnie 219 substancji chemicznych, które mogą szkodzić ludziom lub środowisku.

Niektóre z nowo dodanych substancji są stosowane w produktach konsumenckich, takich jak kosmetyki, artykuły zapachowe, guma i tekstylia. Inne są wykorzystywane jako rozpuszczalniki, środki zmniejszające palność lub do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Większość z nich została dodana do listy kandydackiej, ponieważ są niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego, reprotoksyczne, rakotwórcze, wywołujące uczulenia dróg oddechowych lub są substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną.

Czytaj więcej...

Zaktualizowane wytyczne dotyczące zgłoszeń ECHA PCN (UFI) – załącznik VIII

Wytyczne dotyczące zgłoszeń PCN (UFI)

– załącznik VIII dotyczą problemów zidentyfikowanych przez niektóre sektory przemysłu, wynikających z wymogów dotyczących powiadomień ośrodków zatruć, które zostały wprowadzone w 2017 r. Uwzględniono rozwiązania branżowe dotyczące paliw, ropy naftowej i produktów budowlanych. Ponieważ mieszaniny stosowane w tych sektorach często charakteryzują się dużą lub nieprzewidywalną zmiennością składu, rozwiązania te pomagają firmom zmniejszyć liczbę wymaganych zgłoszeń i kodów UFI (Unique Formula Identifier). Poradnik stanowi również wsparcie dla firm zajmujących się farbami na zamówienie, które są opracowywane w sklepach.

Czytaj więcej...

Zmiany do Karty Charakterystyki 2021

Zmiany do Karty Charakterystyki 2021


Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Czytaj więcej...