Aktualności

Nowe substancje dodane do listy kandydackiej

  • 1-vinylimidazole
  • 2-methylimidazole
  • Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tin
  • Butyl 4-hydroxybenzoate (Butylparaben)

Czytaj więcej...

Zmiany w formacie kart charakterystyki - Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.

Nowe Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)


Czytaj więcej...

Powiadamianie ośrodków zatruć (PCN) - które kraje są gotowe na przyjmowanie danych?

Obecnie są tylko trzy kraje (Dania, Niemcy i Estonia), które przyjmują powiadomienia ośrodków zatruć za pośrednictwem portalu składania wniosków ECHA. Do stycznia 2021 r. większość krajów UE zaakceptuje powiadomienia wyłącznie za pośrednictwem portalu ECHA.

Przed przesłaniem zgłoszenia za pośrednictwem portalu ECHA zawsze należy sprawdzić, czy dany kraj jest gotowy na przyjęcie zgłoszenia. Jeśli kraj, w którym zamierzamy dokonać zgłoszenia nie korzysta jeszcze z portalu ECHA, należy poczekać i przesłać powiadomienie w późniejszym terminie lub skorzystać z odpowiedniego systemu krajowego.

Czytaj więcej...

Wytyczne A.I.S.E. dotyczące badań detergentów do prania

A.I.S.E. opracowało swoje pierwsze wytyczne dotyczące testowania detergentów w 2009 r. i od tego czasu regularnie je aktualizuje, udostępniając je producentom i innym zainteresowanym stronom, takim jak organizacje konsumenckie i instytuty badawcze.

Protokół zapewnia metodologię minimalnych wymagań do oceny działania detergentów do prania i dodatków do prania w całej Europie. Wytyczne zostały opracowane w oparciu o wiedzę ekspertów z dużych firm produkujących takie produkty, po dokładnym przeglądzie istniejących protokołów testowych stosowanych w Europie i istniejących danych wewnętrznych firmy.

Czytaj więcej...