11 ATP do rozporządzenia CLP - dotyczy nazw substancji

14 maja 2018 r. Komisja UE opublikowała 11 ATP do rozporządzenia CLP - jest to kolejna adaptacja do postępu technicznego i naukowego (ATP). Obejmuje ona nazwy chemiczne substancji podlegających zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowaniu wymienione w tabeli 3 w załączniku VI do rozporządzenia CLP we wszystkich językach. (Do tej pory nazwy substancji chemicznych w załączniku VI były podane tylko w języku angielskim we wszystkich wersjach językowych rozporządzenia CLP) 

W 11ATP nie dodano substancji ani nie zmieniono informacji na temat jakichkolwiek chemikaliów objętych rozporządzeniem CLP. Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym w dniu 16 kwietnia i będzie obowiązywać od 1 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/669 z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin