18 ATP do rozporządzenia CLP

18 ATP do rozporządzenia CLP zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE:

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/692 z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

W 18 ATP wprowadzono zharmonizowaną klasyfikację wielu substancji m.in jako CMR kat. 1, Skin sens 1A, Aquatic Chronic. Dla wielu substancji zostały określone specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M oraz ATE. Może to znacząco wpłynąć także na klasyfikację mieszanin, które zawierają te substancje. Zachęcamy do przejrzenia kart charakterystyki pod kątem występowania substancji z 18 ATP.

Wśród substancji, które zostały zaklasyfikowane lub przeklasyfikowane zgodnie z 18 ATP można znaleźć m.in.:

Bromek amonu CAS: 12124-97-9

Tellur CAS: 13494-80-9

Benzofenon CAS: 119-61-9 

Teofilina CAS: 58-55-9 

Melamina CAS: 108-78-1 

Ekstrakt z margosy CAS: 84696-25-3 

Trichlorosilan CAS: 10025-78-2

Kumen CAS: 98-82-8

2-butoksyetanol CAS: 111-76-2

2-(2-metoksyetoksy) etanol CAS: 111-77-3

Triakrylan trimetylopropanu CAS: 15625-89-5 

N- karboksymetyloiminobis (etylenonitrylo)tetra(kwas octowy) CAS: 67-43-6 

(karboksylanometylo) iminobis(etylenonitrylo) tetraoctan pentasodu CAS: 140-01-2 

Kwas 2-metyloheksanowy i jego sole (z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu w niniejszym załączniku) 

Pirytionian sodu CAS: 15922-78-8

Di(octan) dibutyliny CAS: 1067-33-0


Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2023 r.  Oznacza to, że po tej dacie wszystkie produkty znajdujące się w obrocie muszą być odpowiednio zaklasyfikowane i oznakowane.