Cztery nowe substancje dodane do Listy Kandydackiej SVHC

16 lipca 2019r. ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów) uzupełniła Listę Kandydacką o cztery nowe substancje określane jako SVHC. 

Lista Kandydacka jest wykazem substancji mogących wzbudzać szczególnie duże obawy SVHC), wynikające z ich poważnego i często nieodwracalnego działania na zdrowie człowieka lub środowisko naturalne.  Substancje te stały się kandydującymi do włączenia do załącznika XIV rozporządzenia REACH. 

Zaktualizowana lista zawiera teraz 201 substancji.  Nowe substancje zostały dołączone, między innymi  ze względu na ich toksyczność reprodukcyjną, zaburzenia endokrynologiczne i inne potencjalnie szkodliwe działanie.  

Poniższa tabela zawiera wykaz  nowych substancji dodanych do Listy Kandydackiej SVHC oraz przyczynę ich włączenia, a także zastosowanie w przemyśle. 

Substancje włączone do listy kandydackiej z dnia 16 lipca 2019r. 


Nazwa substancjinr WEnr CAS
Powód włączenia
Przykłady użycia
12-methoxyethyl acetate
203-772-9
110-49-6

Toksyczny dla reprodukcji (art. 57(c))

Nie zarejestrowany zgodnie z REACH.
2Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP)
--Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną (art. 57(f) - środowisko)
Stosowany głównie jako przeciwutleniacz do stabilizacji polimerów.
32,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides (covering any of their individual isomers and combinations thereof)
--

prawdopodobne poważne skutki dla środowiska (art. 57(f) - środowisko)

prawdopodobne poważne skutki dla zdrowia ludzkiego (art. 57(f) - zdrowie ludzkie)

pomocniczo w produkcji polimerów fluorowanych.
44-tert-butylphenol
202-679-0
98-54-4
Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną (art. 57(f) - środowisko)
Stosowany w powłokowych, polimerach, klejach, szczeliwach i do syntezy innych substancji.