Mikrocząstki polimerów syntetycznych - Ograniczenia - Załącznik XVII do rozp. REACH

Mikrocząstki polimerów syntetycznych zostały wpisane do załącznika XVII do rozporządzenia REACH (Ograniczenia) pod pozycją 78.

podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/2055 z dnia 25 września 2023 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do mikrocząstek polimerów syntetycznych.

Komisja Europejska oczekuje, że nowe przepisy zapobiegną uwolnieniu do środowiska około pół miliona ton mikroplastiku. Zakażą sprzedaży mikroplastiku jako takiego oraz produktów, do których celowo dodano mikroplastik i które podczas użycia uwalniają mikroplastik. W należycie uzasadnionych przypadkach stosuje się odstępstwa i okresy przejściowe umożliwiające zainteresowanym stronom dostosowanie się do nowych zasad.

Przyjęte ograniczenie wykorzystuje szeroką definicję mikroplastiku – obejmuje wszystkie cząstki polimerów syntetycznych o średnicy poniżej pięciu milimetrów, które są organiczne, nierozpuszczalne i odporne na degradację. Celem jest ograniczenie emisji celowych mikroplastików z jak największej liczby produktów. Oto kilka przykładów typowych produktów objętych zakresem ograniczenia:

  • Granulowany materiał wypełniający stosowany na sztucznych nawierzchniach sportowych – największe źródło celowych mikroplastików w środowisku;
  • Kosmetyki, w których mikroplastik wykorzystuje się do wielu celów, takich jak złuszczanie naskórka (mikrogranulki) czy uzyskanie określonej tekstury, zapachu lub koloru;
  • Detergenty, płyny zmiękczające do tkanin, brokaty, nawozy, środki ochrony roślin, zabawki, leki i wyroby medyczne, żeby wymienić tylko kilka.

Produkty stosowane w obiektach przemysłowych lub niewydzielające mikroplastików podczas użytkowania są objęte odstępstwem od zakazu sprzedaży, ale ich producenci będą musieli dostarczyć instrukcje dotyczące sposobu użytkowania i utylizacji produktu, aby zapobiec emisji mikroplastików.