Nowe klasy zagrożenia CLP - 2023

Nowe klasy zagrożenia CLP zostały przedstawione w opublikowanym przez Komisję Europejską ROZPORZĄDZENIU DELEGOWANYM KOMISJI (UE) 2023/707 z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w odniesieniu do klas zagrożenia oraz kryteriów klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych i mieszanin wprowadzanych na rynek UE na mocy rozporządzenia REACH. Ma ono również zastosowanie do substancji czynnych w produktach biobójczych i środkach ochrony roślin, które są zwykle priorytetowo traktowane w UE pod kątem zharmonizowanej klasyfikacji. Jest wiążące dla producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów wprowadzających substancje na rynek Unii Europejskiej. Należy odnosić się również do nowych klas zagrożenia i kryteriów podczas składania propozycji dotyczących zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania.

Nowe klasy zagrożenia to:

ED HH 1
EUH380
Może powodować zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego u ludzi.
ED HH 2
EUH381
Podejrzewa się, że powoduje zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego u ludzi.
ED ENV 1
EUH430
Może powodować zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego w środowisku.
ED ENV 2
EUH431
Podejrzewa się, że powoduje zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego w środowisku.
PBT
EUH440
Akumuluje się w środowisku i organizmach żywych, w tym u ludzi. 
vPvB
EUH441
W znacznym stopniu akumuluje się w środowisku i organizmach żywych, w tym u ludzi.
PMT
EUH450
Może powodować długotrwałe i rozproszone zanieczyszczenie zasobów wodnych.
vPvM
EUH451
Może powodować bardzo długotrwałe i rozproszone zanieczyszczenie zasobów wodnych.