Od 1 października zaczyna obowiązywać 14 ATP

Od 1 października 2021 r. będzie obowiązywać 14 ATP Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/217 z dnia 4 października 2019 r.

Do najbardziej kluczowych zmian należy wprowadzenie nowej klasyfikacji dla ditlenku tytanu [CAS 13463-67-7] i zwroty EUH dla mieszanin zawierających ditlenek tytanu tj:


[1] ditlenek tytanu [13463-67-7] [w postaci proszku o zawartości 1 % lub więcej cząstek o średnicy aerodynamicznej ≤ 10 μm]

Klasa zagrożenia i kody kategorii: Carc. 2 [H351]

[2] etykieta na opakowaniu mieszanin płynnych zawierających 1 % lub więcej cząstek ditlenku tytanu o średnicy aerodynamicznej równej lub mniejszej niż 10 μm powinna zawierać następujący zwrot:

EUH211: »Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.« Etykieta na opakowaniu mieszanin stałych zawierających 1 % lub więcej cząstek ditlenku tytanu zawiera następujący zwrot:

EUH212: »Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu.

« Ponadto na opakowaniu mieszanin płynnych i stałych nieprzeznaczonych dla ogółu społeczeństwa, które nie są sklasyfikowane jako mieszaniny niebezpieczne oznakowane kodem EUH211 lub EUH212, umieszcza się kod EUH210.”.

Dodatkowo wprowadzono nowe klasyfikacje dla wybranych substancji.