Produkty sprzedawane online a przepisy dotyczące chemikaliów

W ramach najnowszego projektu Forum ds. egzekwowania prawa ECHA ( ECHA’s Enforcement Forum) organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa stwierdziły, że większość skontrolowanych produktów sprzedawanych online nie spełniała co najmniej jednego wymogu określonego w odpowiednich przepisach UE dotyczących chemikaliów, które były przedmiotem kontroli. 

W przypadku rozporządzenia REACH inspekcje skupiły się na chemikaliach podlegających ograniczeniom i wykazały, że 78 proc. skontrolowanych produktów było niezgodnych z przepisami. Produkty te obejmowały zarówno produkty i artykuły profesjonalne, jak i konsumenckie, w tym np. tekstylia, skórę, artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, zabawki i biżuterię.

Około 2 600 produktów zostało sprawdzonych pod kątem wymogów dotyczących substancji objętych ograniczeniami. Ponad 1 800 z nich to substancje rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne z punktu widzenia rozrodczości (CMR), takie jak ołów w lutach spawalniczych i kwas borowy. Produkty zawierające zastrzeżone CMR powinny być dostępne wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych. Jednak 99 % skontrolowanych produktów, które zawierały CMR, było dostępnych do kupienia przez konsumentów w Internecie. Inne niezgodności stwierdzono w odniesieniu do ftalanów w zabawkach i kadmu w biżuterii.

W ramach rozporządzenia CLP niezgodności były związane z brakiem informacji na temat zagrożeń związanych z produktem chemicznym w reklamie internetowej. W 75 % kontroli brakowało takich informacji, a w przypadku tych, w których były one dostępne, często nie były one wyraźnie widoczne.

W odniesieniu do produktów biobójczych w 77 % skontrolowanych produktów biobójczych stwierdzono niezgodność z co najmniej jednym wymogiem prawnym. Najwyższy wskaźnik niezgodności dotyczył repelentów i atraktantów (79 %). Większość stwierdzonych niezgodności dotyczyła produktów przeznaczonych do sprzedaży publicznej. 17 % skontrolowanych produktów naruszało BPR, ponieważ w ich reklamach znajdowały się wprowadzające w błąd stwierdzenia, takie jak: "produkt biobójczy niskiego ryzyka", "nietoksyczny", "nieszkodliwy", "naturalny", "przyjazny dla środowiska" lub "przyjazny dla zwierząt".

ECHA wzywa wszystkie podmioty do proaktywnej poprawy ochrony konsumentów w sprzedaży internetowej.