Załącznik XVII - OGRANICZENIA - nowy wpis dotyczący D4, D5, D6

Zmiany do załącznika XVII - OGRANICZENIA - nowy wpis 70.

Wpis 70 w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dotyczy:

Oktametylocyklotetrasiloksan (D4)

Nr CAS 556-67-2, Nr WE 209-136-7

Dekametylocyklopentasiloksan (D5)

Nr CAS 541-02-6, Nr WE 208-764-9

Dodekametylocykloheksasiloksan (D6)

Nr CAS 540-97-6, Nr WE 208-762-8

Podstawa prawna i szczegóły ograniczenia:

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/1328 z dnia 16 maja 2024 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do oktametylocyklotetrasiloksanu (D4), dekametylocyklopentasiloksanu (D5) i dodekametylocykloheksasiloksanu (D6)