Zmiany do Karty Charakterystyki 2021

Karty charakterystyki 2020/878


Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)


Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie:

nowych wymogów umieszczenia w karcie charakterystyki informacji dotyczącej nanopostaci substancji

wymogów podania informacji o właściwościach substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego

dostosowania przepisów do szóstego i siódmego przeglądu GHS,

dostosowania do przepisów załącznika VIII do Rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP);

obowiązku umieszczania w karcie charakterystyki specyficznego stężenia granicznego dla substancji, współczynnika M i oszacowanej toksyczności ostrej ATE, ustalonej zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP).

Dokument przewiduje zmiany w zapisach oraz formacie karty charakterystyki. Do najważniejszych zmian należą:

nowy format sekcji 9

wyodrębnienie nowej podsekcji 11.2  

wyodrębnienie nowych podsekcji 12.6 oraz 12.7   

zmiana brzmienia podsekcji w sekcji 14.1 oraz 14.7.


Załącznik do pobrania: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.  Dotychczasowy format karty charakterystyki będzie można stosować do 31 grudnia 2022 r.


Zespół EKOS