Zmiany do załącznika XVII REACH

Wprowadzono kolejną pozycję do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Załącznik XVII dotyczy ograniczeń produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania substancji, mieszanin i wyrobów.

Poz. 73. dotyczy ograniczeń w odniesieniu do (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorooktylo)silanetriolu oraz TDFA

Ograniczenie będzie dotyczyło mi.n. zakazu wprowadzania do obrotu do powszechnej sprzedaży od stycznia 2021. Co do pozostałych produktów będą wymagane dodatkowe zapisy na oznakowaniu oraz w sekcji 2.3 karty charakterystyki.

Pełny zapis ograniczenia znajdą Państwo w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2019/957 z dnia 11 czerwca 2019 r.