[ARTYKUŁ PRASOWY] Obowiązki przedsiębiorców w świetle REACH i CLP. Karty charakterystyki

Obowiązki przedsiębiorców w świetle REACH i CLP. Karty charakterystyki [ARTYKUŁ PRASOWY] 

REACH i CLP. Kontrola nad chemikaliami. Właściwa kontrola chemikaliów

 

Elżbieta Bądkowska

Specjalista Przedsiębiorstwa EKOS s.c. www.ekos.gda.pl

 

Zapewnienie zgodności z Rozporządzeniem REACH czy CLP jest trwającym i prawdopodobnie nigdy nie kończącym się procesem. Szczególnie ma to wpływ na użytkownika, od którego wymaga się ustanowienia stabilnych procedur „zarządzania zmianami” dla zachowania ciągłej zgodności z Rozporządzeniami.

 

REACH 

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności unijnego sektora chemikaliów. Rozporządzenie propaguje również alternatywne metody oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne w celu ograniczenia liczby badań przeprowadzanych na zwierzętach.

 

Co do zasady, rozporządzenie REACH, które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2007 r., ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych – nie tylko tych stosowanych w procesach przemysłowych, ale również towarzyszących nam w codziennym życiu, na przykład środków czyszczących czy farb, a także składników wyrobów, takich jak odzież, meble i urządzenia elektryczne. Dlatego rozporządzenie dotyczy większości przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.

Rozporządzenie wymaga, aby ciężar obowiązku spoczywał na przedsiębiorstwach. Zgodnie z jego wymogami przedsiębiorstwa muszą zidentyfikować i kontrolować ryzyko związane z substancjami produkowanymi i wprowadzanymi do obrotu w Unii Europejskiej. Muszą również wykazać, że substancja może być bezpiecznie stosowana, a także poinformować użytkowników o środkach zmniejszających ryzyko.

 

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki jest podstawowym narzędziem ochrony pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wykorzystujących w działalności zawodowej niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne. Karta charakterystyki powinna dostarczać kompleksowych informacji o substancji lub mieszaninie w celu właściwej kontroli chemikaliów na stanowisku pracy. Pracodawcy i pracownicy korzystają z karty charakterystyki jako źródła informacji o zagrożeniach dla zdrowia i środowiska, oraz w celu uzyskania zaleceń dotyczących środków bezpieczeństwa.

Wprowadzający substancje lub mieszaniny do obrotu, są zobowiązani opracować karty charakterystyki zgodne z załącznikiem II do rozporządzenia REACH. 1 grudnia 2010 roku weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące kart charakterystyki (453/2010), wprowadzające nowy format, który ma być zgodny z harmonogramem – w pierwszej kolejności dla substancji (od 1 grudnia 2010r.), w drugiej dla mieszanin (od 1 czerwca 2015.r.).

Karta charakterystyki umożliwia pracodawcy stwierdzenie, czy w miejscu pracy znajdują się niebezpieczne związki chemiczne oraz pozwalają na ocenę ryzyka wynikającego z ich zastosowania. Niedopuszczalne jest wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie w działalności zawodowej substancji i mieszanin niebezpiecznych bez posiadania karty charakterystyki. W pewnych warunkach, niektóre mieszaniny które nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczne lub stwarzające zagrożenie, również wymagają tej karty.

 

CLP KLASYFIKACJA 

„Rozporządzenie CLP” lub „CLP” to skrót od rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 1907/2006 (REACH).

Rozporządzenie to zastępuje dwa wcześniejsze akty ustawodawcze – dyrektywę w sprawie substancji niebezpiecznych (DSD) i dyrektywę w sprawie preparatów niebezpiecznych (DPD). Do 2015 r. obowiązuje okres przejściowy.

CLP dotyczy producentów, importerów, użytkowników lub dystrybutorów substancji chemicznych lub mieszanin. Niezależnie od wielkości tonażu substancje lub mieszaniny należy zaklasyfikować, oznakować i opakować zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP, zanim zostaną one wprowadzone na rynek Wspólnoty – wprowadzenie do obrotu substancji lub mieszaniny oznacza odpłatne bądź nieodpłatne fizyczne udostępnienie jej stronom trzecim.

Dzięki rozporządzeniu CLP zagwarantowano, że informacje o związanych z chemikaliami zagrożeniach są w sposób jasny przekazywane pracownikom i konsumentom w Unii Europejskiej, poprzez klasyfikację i oznakowanie chemikaliów.

Przed wprowadzeniem chemikaliów do obrotu branża musi ustalić, jakie potencjalne zagrożenia stwarzają takie substancje i mieszaniny dla zdrowia ludzi czy środowiska, klasyfikując je według zidentyfikowanych zagrożeń.

 

Działania wynikające ze zmian w rozporządzeniach REACH i CLP

Zgodnie z rozporządzeniem CLP, dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu substancje i mieszaniny, muszą sklasyfikować substancje i mieszaniny przy użyciu zharmonizowanej klasyfikacji podanej w Załączniku VI, lub w przypadku ich braku, na podstawie informacji, które są dostępne (samodzielna klasyfikacja) w rozporządzeniu CLP.

UE systematycznie wprowadza zmiany do rozporządzenia CLP. Kolejne ATP (Adaptacja do Postępu Technicznego) wprowadzają do zał. VI klasyfikacje nowych substancji lub ulegają zmianie klasyfikacje, już istniejące. Wpływa to na poprawę bezpieczeństwa pracy i ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska.

Producenci, importerzy i dalsi użytkownicy muszą śledzić zmiany prawne dotyczące CLP i oszacować, czy należy dokonać ponownej oceny klasyfikacji substancji lub mieszaniny, którą wprowadzają do obrotu.

 
Zarządzanie zmianami

Zapewnienie zgodności z REACH jest prawdopodobnie nigdy nie kończącym się procesem. REACH wymaga bowiem od rejestrujących i dalszych użytkowników ciągłej aktualizacji informacji na temat klasyfikacji, zagrożeń, ryzyka itd.

Wiele substancji po rejestracji, w wyniku nowej klasyfikacji, ma zmienione kategorie zagrożeń, co w konsekwencji wpływa na ograniczenia lub udzielania zezwoleń zgodnie z rozporządzeniem REACH.

 

Skutki aktualizacji listy kandydackiej

„Substancje wywołujące szczególnie duże obawy” (ang. Skrót SVHC) umieszczane są na tak zwanej liście kandydackiej. Nie oznacza to, że substancja automatycznie jest uważana za wymagająca uzyskania zezwolenia, dla określonych kierunków zastosowania. Umieszczenie substancji na liście kandydackiej nie wywołuje jakichkolwiek natychmiastowych ograniczeń w jej stosowaniu. Nie mniej jednak informacja ta, o zawartości w produkcie substancji wymienionej na liście kandydackiej, wywołuje niepokój nie tylko u producentów wyrobów, ale również odbiorców.

 

W szczególności w celu zapewnienia ciągłej zgodności z REACH czy CLP, przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na:

• aktywne procedury monitorowania dostawców,

• procesy kwalifikacyjne dla nowych dostawców i nowych dostaw,

• systemy regularnego przeglądu i dostosowywania umów dostawczych zgodnie z REACH/CLP

• monitorowanie nowych klasyfikacji (Załącznik VI), zezwoleń (załącznik XIV i lista kandydacka) oraz ograniczeń (Załącznik XVII) i wprowadzanie niezbędnych zmian.

To wszystko będzie dotyczyć nie tylko zarządzania produktem, ale to również wpłynie na działalność działów zaopatrzenia, magazynów, obszaru produkcji i innych.

 

  

Porady na przyszłość

Obowiązki przedsiębiorców wynikające REACH i CLP, nie tylko rejestrującego swoje substancje ale także dalszych użytkowników, czyli zakłady chemiczne, petrochemiczne, produkujące kleje, tworzywa sztuczne, farby, lakiery czy środki czystości, to m.in.:

 

• dokonać przeglądu swoich ról i zadań w ramach rozporządzenia REACH, które mogą się zmieniać w czasie; powoduje to zmiany w różnych zobowiązaniach prawnych,

• utrzymywać stała komunikacji z dostawcami w celu zapewnienia ciągłości dostaw i uwzględnienia zastosowań, w tym bieżąca kontrola certyfikatów i umów,

• zapewnić odpowiednich zasoby ludzkich do zajmowania się kartami charakterystyk, zmianami w klasyfikacjach substancji (załącznik VI) zezwoleń (załącznik XIV), ograniczeń (załącznik XVII),

• przygotować się do zmian oznakowania wskutek zmian w klasyfikacjach,

• wprowadzić systemy ułatwiające zarządzanie zmianami, stosowne certyfikaty (ISO,HACAP)

• opracować plany zastosowania zamienników,

• przygotować i aktualizować dokumentację oraz procesy pod kątem ewentualnych kontroli służb nadzoru (inspekcje sanitarne).


Elżbieta Bądkowska

Specjalista Przedsiębiorstwa EKOS s.c. www.ekos.gda.pl