OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

Bezpieczeństwo chemiczne

Stosowanie substancji chemicznych, które eliminuje lub przynajmniej w dużym stopniu ogranicza szkodliwe ich działanie na człowieka, zarówno w pracy, jak i poza pracą, oraz szkodliwe ich działanie na środowisko, do poziomu, który można zaakceptować.

Aby zapewnić  bezpieczeństwo chemiczne niezbędna jest wiedza o zagrożeniach, którą należy uzyskać przed rozpoczęciem stosowania substancji/mieszanin chemicznych.  Osoba wprowadzająca substancję/mieszaninę do obrotu ma obowiązek posiadania wiedzy o zagrożeniach. Przepisy wspólnotowe wdrażają system wprowadzania substancji chemicznych do obrotu:

System REACH nakłada na Przedsiębiorców określone obowiązki związane z każdą wytwarzaną, importowaną lub stosowaną substancją lub mieszaniną. Obowiązki te zależą od roli pełnionej w łańcuchu dostaw w odniesieniu do określonego produktu chemicznego.

Nawet w przypadku mieszanin lub wyrobów większość obowiązków w systemie REACH wiąże się z zawartymi w nich substancjami.

Jeżeli substancja lub mieszanina została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie, należy spełnić dodatkowe wymogi.  

Mieszaniny niebezpieczne lub stwarzające zagrożenie

Podstawą prawną przedłożenia informacji o mieszaninie niebezpiecznej lub mieszaninie stwarzającej zagrożenie jest art. 15 ustawy z 25.02.2011 r. o substancjach i ich mieszaninach (Dz. U. 2011.63.322 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z powyższym przepisem obowiązek taki dotyczy osoby fizycznej lub prawnej, która wytwarza mieszaninę niebezpieczną lub stwarzającą zagrożenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wprowadza ją do obrotu lub sprowadza ją zza granicy.

Informację przekazuje się poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego korzystając z sytemu ELDIOM. Informacja w przypadku wytworzenia mieszaniny jest przekazywana najpóźniej w dniu jej wprowadzenia do obrotu a w przypadku jej sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w dniu jej sprowadzenia. 

Informacja zawiera:

  • imię i nazwisko oraz adres miejsca wykonywania działalności albo nazwę (firmę) i adres siedziby, numer telefonu i adres elektroniczny podmiotu przekazującego informację;
  • nazwę handlową mieszaniny;
  • zastosowanie mieszaniny;
  • datę przekazania lub aktualizacji informacji;
  • informację o substancjach zawartych w mieszaninie:
  1. szczegółowe informacje umożliwiające identyfikację zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia nr 1272/2008,
  2. o stężeniach substancji w mieszaninie zgodnie z pkt 3.2 załącznika II do rozporządzenia nr 1907/2006;
  3. klasyfikację mieszaniny zgodnie z art. 19 lub przepisami rozporządzenia nr 1272/2008;
  • kartę charakterystyki mieszaniny albo w przypadku braku obowiązku dostarczenia karty charakterystyki, gdy nie została sporządzona, informacje określone w pkt 2 i 3 załącznika II do rozporządzenia nr 1907/2006.

Zmiana nazwy handlowej mieszaniny również obliguje do przesłania powyższej informacji.

 

W przypadku aktualizacji informacji należy przekazać ją Inspektorowi w terminie 14 dni od dnia jej aktualizacji.

 

 >>> Przejdź do oferty  OFERTA/ELDIOM