WYKAZ PRAWNY

Wykaz najważniejszych przepisów prawnych obowiązujących w obrocie substancjami chemicznymi


REACH

Początkowy tekst: 

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 

Tekst skonsolidowany - 01.03.2018


CLP

Początkowy tekst: 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Tekst skonsolidowany - 01.03.2018

Rozporządzenia dostosowujące do postępu naukowo-technicznego:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. – 1 ATP

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. – 2 ATP

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. – 3 ATP

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r. – 4 ATP

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. – 5 ATP

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. – 6 ATP

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1221 z dnia 24 lipca 2015 r. – 7 ATP

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r. – 8 ATP

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r. – 9 ATP

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/776 z dnia 4 maja 2017 r. – 10 ATP

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/669 z dnia 16 kwietnia 2018 r . – 11ATP

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/491 z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 605/2014 zmieniające, w celu włączenia zwrotów określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1297/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. – płynne detergenty przeznaczone do prania w opakowaniach rozpuszczalnych do jednorazowego użycia 

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 758/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. zawierające sprostowanie załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 16/1 z 20.01.2011)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L 345/68 z 23.12.2008)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.(Dz.Urz. UE L 354/60 z 31.12.2008)


WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA KART CHARAKTERYSTYKI 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 132 z dnia 29 maja 2015 r.) 


DETERGENTY

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 648/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów  (Dz.U. L 104 z 8.4.2004)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 259/2012 z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach dla konsumentów przeznaczonych do prania i detergentach dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń


NDS

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy


INNE 

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - uchylona

USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jednolity)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych