ADR

ADR


TRANSPORT - ADR

Wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem oraz związanym z tym pakowaniem, napełnianiem a także załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych w świetle przepisów Umowy Europejskiej ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych mają obowiązek:

 • ustanowienia w przedsiębiorstwie Doradcy ds. Bezpieczeństwa, odpowiedzialnego za bieżące doradztwo, ocenę zgodności przewozów z wymogami Umowy ADR oraz sporządzanie raportów powypadkowych i z rocznej działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych;
 • przeszkolenia wszystkich osób wykonujących czynności w imieniu uczestnika operacji transportowych;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa.

Przepisy te mogą być egzekwowane poprzez organy Inspekcji Transportu Drogowego a niestosowanie się do ww. przepisów może grozić grzywną.

DORADZTWO ADR - oferta

Oferujemy Państwu kompleksową usługę doradztwa w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, która zwiera m.in.

 • ocenę zgodności transportu, załadunku, rozładunku z wymaganiami zawartymi w umowie europejskiej ADR oraz ustawach krajowych;
 • sporządzenie rocznego sprawozdania z zakresu działalności przedsiębiorstwa;
 • sporządzenie raportów powypadkowych;
 • pomoc w klasyfikacji materiałów i odpadów niebezpiecznych;
 • zlecanie badań na potrzeby klasyfikacji transportowej i CLP;
 • pomoc w praktycznym wykorzystaniu wyłączeń spod przepisów ADR;
 • pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji transportowej;
 • przygotowanie Karty Charakterystyki z informacjami wymaganymi w transporcie;
 • wprowadzenie procedur nadawczych i odbiorczych;
 • wprowadzenie w przedsiębiorstwie obowiązkowego planu ochrony;
 • szkolenia z zakresu ADR zarówno otwarte i zamknięte;
 • doradztwo ADR na terenie całej Polski;
 • doradztwo w transporcie morskim IMDG i lotniczym IATA/ICAO.

 

>>> Więcej informacji na stronie: BAZA WIEDZY/ADR lub skontaktuj się z nami: ekos@ekos.gda.pl lub pod numerem telefonu +48 668 434 473