Audyt chemiczny REACH


Audyt chemiczny REACH przeprowadzony jest w siedzibie firmy i podczas niego określane są zadania i obowiązki osób wprowadzających chemikalia do obrotu w zakresie:

  • rozporządzenia WE nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),
  • rozporządzenia WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006


Audyt firmy ma za zadanie określenie obowiązków i procedur stosowanych w firmie, miejsca w łańcuchu dostaw, w tym także ocenę posiadanych kart charakterystyki oraz etykiet na opakowaniach a wynikających z rozporządzenia REACH i CLP.

Opracowanie list substancji produkowanych, importowanych oraz chemikaliów stosowanych w firmie wymagających rejestracji REACH.

Na podstawie oceny stworzymy program naprawczy oraz szkoleniowy  przygotowany specjalnie dla audytowanej firmy.

Pomoc w interpretacji przepisów rozporządzenia REACH, przygotowanie pism, ocena obowiązków firmy oraz posiadanej dokumentacji i inne nie wymienione na stronie.


Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: ekos@ekos.gda.pl lub numerem telefonu +48 668 434 473. Przejdź do oferty: OFERTA / REJESTRACJA KOSMETYKÓW