ELDIOM


Rejestracja karty charakterystyki w Polsce (ELDIOM) i Unii EuropejskieJ (Poison Center)

Elektroniczna Deklaracja Informacji o Mieszaninach (ELDIOM)
 • W celu spełnienia wszystkich wymagań prawnych związanych z kartą charakterystyki produktu chemicznego informujemy o obowiązku przedkładania informacji o mieszaninie niebezpiecznej/stwarzającej zagrożenie do Inspektora do spraw Substancji Chemicznych poprzez system ELDIOM. Produkty nie zaklasyfikowane jako niebezpieczne nie podlegają zgłoszeniu.
 • Obowiązek zgłoszenia w systemie ELDIOM należy wykonać najpóźniej w dniu wprowadzenia do obrotu mieszaniny niebezpieczniej na terytorium Polski.
 • Podstawą prawną przedłożenia informacji o mieszaninie stwarzającej zagrożenie jest art.15 ustawy z 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011.63.322 z późniejszymi zmianami).
 • Należy pamiętać, że zgłoszenie mieszaniny niebezpiecznej do Inspektora do spraw Substancji Chemicznych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy i podlega kontroli służb sanitarnych. Jeżeli firma zmienia nazwę mieszaniny zakupionej od innego podmiotu krajowego, to ma obowiązek zgłoszenia produktu. Przedsiębiorca wchodzi wtedy w obowiązki wytwórcy. O tym przypadku mówi art. 15 ust. 3 ustawy o substancjach chemicznych. Informację o mieszaninie należy przekazać w dniu jej wprowadzenia do obrotu (w przypadku wytworzenia mieszaniny w Polsce) lub w dniu jej sprowadzenia na terytorium kraju. W przypadku aktualizacji informacje w systemie należy poprawić w terminie 14 dni od wprowadzenia zmiany.
 • Dane w systemie nie są dostępne dla innych podmiotów, a zakres danych pokrywa się z informacjami zawartymi w Karcie Charakterystyki.
 • W imieniu naszych klientów zgłaszamy karty charakterystyki opracowanie przez zespół EKOS lub przygotowanie przez Państwa dostawców.

Obligatoryjne zgłoszenie mieszanin w Unii Europejskiej (Poison Center)

Krajowe Rejestracje mieszanin niebezpiecznych

Obowiązkowe zgłoszenie w krajach Unii Europejskiej. Przeprowadzamy zgłoszenia mieszanin w wybranych krajach Unii Europejskiej. Każdy kraj posiada swoje własne systemy powiadamiania o niebezpiecznych mieszaninach wprowadzanych do obrotu. Należy zauważyć, że w niektórych krajach można spotkać się z obowiązkową opłatą za przeprowadzenie zgłoszenia (opłata urzędowa). W imieniu naszych klientów wykonujemy kompleksową usługę zgłoszenia kart charakterystyki w dedykowanych urzędach krajów członkowskich. 


OFERUJEMY

 • stworzenie konta firmy oraz rejestrację (notifikację) w na krajowej platformie (podmiotu odpowiedzialnego);
 • przygotowanie pliku do rejestracji – wyselekcjonowanie kart charakterystyki zaklasyfikowanych jako stwarzające niebezpieczeństwo;
 • wygenerowanie raportu potwierdzającego zgłoszenie mieszaniny;
 • monitorowanie uwag zgłaszanych przez Urząd;
 • oferujemy dodatkowo przygotowanie wniosku oraz rejestrację do krajowych Ośrodków Zatruć (Poison Centres) jak również rejestrację europejską w Poison Centres - PCN zgodnie z najnowszymi wytycznymi.


PCN - nowa forma zgłaszania informacji o mieszaninach (załącznik VIII)

Terminy:

Od 1 stycznia 2021 na producentów i importerów mieszanin zostanie nałożony obowiązek zgłaszania mieszanin zgodnie z nowymi wymogami informacyjnymi.  Do 31 grudnia 2020 r. jest możliwość zgłoszeń w ośrodkach krajowych (np.: ELDIOM).
W każdym przypadku wymagane informacje należy przekazać najpóźniej w dniu upływu wyznaczonego terminu. 
 • 1 stycznia 2021 r. – zastosowanie konsumenckie 
 • 1 stycznia 2021 r. – zastosowanie profesjonalne
 • 1 stycznia 2024 r. – zastosowanie przemysłowe

więcej informacji o UFI - POISON CENTER