Szkolenia

lSzkolenia


Przedsiębiorstwo EKOS nieprzerwanie od ponad 20 lat przeprowadza specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa chemicznego mające na celu przybliżenie wiedzy o prawidłowym zarządzaniu i postępowaniu z produktami chemicznymi (m.in.: na podstawie kart charakterystyk, audytu).

Każde szkolenie jest przygotowywane indywidualnie dla każdej firmy i stanowi doskonałą okazję, aby rozwiązać nurtujące problemy z zakresu bezpieczeństwa chemicznego.

Wykonujemy i oferujemy

  • Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za obrót i stosowanie chemikaliów.
  • Określanie zadań i obowiązków przedsiębiorców wprowadzających chemikalia do obrotu w zakresie spełniania wymagań rozporządzeń  REACH i CLP.
  • Szkolenie w zakresie prawidłowego opracowania oraz oceny kart charakterystyki.
  • Uzgodniony program szkolenia, po przeprowadzonym Audycie.
  • Zapraszamy indywidualne lub grupowe szkolenia zasad wprowadzania produktów kosmetycznych na polski rynek. Zaprezentujemy gdzie szukać poszczególnych usług i informacji i jak zapewnić bezpieczeństwo swoich produktów. Przekażemy nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne wskazówki. 

Wysoko wykwalifikowani specjaliści Przedsiębiorstwa EKOS wykonali szereg szkoleń dla kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstw różnych branż związanych z chemikaliami.

Koszt szkolenia uzależniony będzie w zależności od określonego zakresu obowiązków Państwa i określenia warunków współpracy.

 

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z ofetą AUDYTU REACH

Audyt chemiczny REACH przeprowadzony w siedzibie FIRMY, określa zadania i obowiązki osób wprowadzających chemikalia do obrotu w zakresie:

  • rozporządzenia WE nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),
  • rozporządzenia WE 1272/2008 . w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Audyt określający działalność firmy ma za zadanie określenie jego miejsca w łańcuchu dostaw, określenie obowiązków i procedur stosowanych w firmie w tym także ocenę posiadanych kart charakterystyki oraz etykiet na opakowaniach a wynikających z rozporządzenia REACH i CLP.


Zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z naszymi ekspertami: ekos@ekos.gda.pl lub numerem telefonu +48 668 434 473