CLP Označovanie

OZNAČOVANIE ŠTÍTKU V SÚLADE S NARIADENÍM (CLP)

Dodávatelia musia označiť látku alebo zmes nachádzajúcu sa v balení v súlade s CLP ešte pred jej zavedením na trhu v dvoch nasledujúcich prípadoch:

 • Ak je látka klasifikovaná ako predstavujúca ohrozenie.
 • Ak zmes obsahuje jednu alebo viac zložiek klasifikovaných ako predstavujúce ohrozenie povyše prahovej hodnoty.
 • CLP definuje obsah označenia a usporiadanie rôznych prvkov označenia.


PONUKA

Vypracovávame obsah správnych štítkov (povinný obsah označenia) pre nové výrobky na jednotlivé balenia so zohľadnením špecifiká týchto výrobkov pre:

 • Chemické látky a zmesi
 • Aerosóly
 • Kozmetické výrobky,
 • Biocídne výrobky,
 • Čistiace prostriedky


ODHAD

Ocenenie sa vykonáva individuálne. Kritéria oceňovania týkajúce sa vykonania dokumentácie závisia od: množstva výrobkov, jazykovej skupiny, počtu látok, klasifikácie, stupňa obtiažnosti. Všetky štítky ako aj karty bezpečnostných údajov zhotovené Spoločnosťou EKOS spĺňajú aktuálne požiadavky vnútroštátnych predpisov a právnych predpisov EÚ. Skontaktujte sa s našimi odborníkmi: ekos@ekos.gda.pl  alebo telefonicky 58 305-37-46


Informácie o obale

Označenie výrobku zahŕňa:

 • Názov, adresu a telefónne číslo dodávateľa
 • Nominálne množstvo látky alebo zmesi v baleniach sprístupňovaných širokej verejnosti (iba ak bolo množstvo uvedené na inom mieste na balení)
 • Identifikátory výrobku (látka/zmes)
 • Piktogramy 
 • Výstražné upozornenia (UPOZORNENIE, NEBEZPEČENSTO)
 • Výstražné upozornenia druh ohrozenia (vety H)
 • Výstražné upozornenia bezpečné zaobchádzanie (vety P)
 • Doplňujúce informácie (vrátane viet EUH)

 

Usporiadanie informácií na štítku chemického výrobku

Piktogramy určujúce druh ohrozenia, výstražné heslo, vety určujúce ohrozenie a vety určujúce bezpečné zaobchádzanie musia byť na štítku uvedené spoločne.

Skupiny viet určujúcich ohrozenie (vety H) a skupiny viet určujúcich bezpečné zaobchádzanie (vety P) sú na štítku umiestňované spolu podľa jazykov.

 Doplňujúce informácie sú umiestňované spolu s inými prvkami štítku  

Okrem použitia v piktogramoch určujúcich druh nebezpečenstva môže byť farba používaná v iných častiach štítku, aby spĺňala špeciálne požiadavky týkajúce sa označovania.


Veľkosť piktogramov

Každý piktogram zaberá minimálne jednu pätnástu minimálnej plochy štítku určenej na umiestnenie informácií požadovaných podľa čl. 17. Nar. 1272/2008 (povinné záznamy: piktogramy, heslá, vety H, vety P). Minimálna plocha každého piktogramu zobrazujúceho druh nebezpečenstva nemôže byť menšia ako 1 cm2 (100 mm2). 

Minimálne rozmery štítkov a piktogramov podľa nariadenia 1272/2008 CLP

Rozmery piktogramov sa týkajú samotného piktogramu a nie virtuálneho štvorca, v ktorom sa nachádza. 


Materiály na stiahnutie:

Tabuľka 7 (Výnimky z označovania obalov nepresahujúcich 125 ml Klasifikácia látky alebo zmesi): STIAHNUŤ

H, EUH, P vety: STIAHNUŤ

Piktogramy na stiahnutie: STIAHNUŤ