Karty Bezpečnostných Údajov


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (SDS)

Najdôležitejší dokument v dodávateľskom reťazci

Karta bezpečnostných údajov (SDS) sa zostavuje na základe Nariadenia ES 1907/2006 REACH, paragraf 31, prílohy II, ktorá bola zmenená a doplnená Nariadením ES 2015/830 z 28.05.2015 korigendom zo 17.01.2017.

Karta bezpečnostných údajov pre látky alebo zmesi je potrebná na správne, bezpečné a efektívne zaobchádzanie s chemikáliami, najmä tými, ktoré predstavujú riziko pre zdravie a životné prostredie.   

Ako dokument predstavuje zbierku informácií o nebezpečných vlastnostiach zmesi (alebo látok) a odporúčania, ako ich bezpečne používať. Predovšetkým je určená profesionálnym používateľom, aby mohli na pracovisku prijať opatrenia potrebné na zaisteniebezpečnosti a ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

Zamestnávateľovi umožňuje určiť, či výrobok obsahuje nebezpečné alebo obavy vzbudzujúce chemické látky a či sú prítomné na pracovisku a umožňuje posúdiť všetky riziká vyplývajúce z používania chemikálií na zdravie a bezpečnosť zamestnancov. 

Predstavuje dôležitý prvok v dodávateľskom reťazci výrobkov medzi:

 • výrobcom
 • dodávateľom
 • ďalším užívateľom
 • distribútorom

Každý účastník dodávateľského reťazca je zodpovedný za disponovanie správnou a aktuálnou kartou bezpečnostných údajov. Osoba zavádzajúca výrobok na trh je povinná predložiť kartu bezpečnostných údajov najneskôr v deň prvej dodávky. 

 - CLP - skratka z anglického Classification, Labelling and Packaging. Týka sa nariadenia 1272/2008, ktoré stanovuje pravidlá klasifikácie, označovania a balenia chemických látok a zmesí. 

- REACH - skratka z anglického Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Nariadenie 1907/2006 bolo zavedené s cieľom harmonizovať pravidlá používania chemických výrobkov kontrolovaným a transparentným spôsobom.


PONUKA. Karty bezpečnostných údajov - dôveruj expertom

Vypracovávame a prekladáme karty bezpečnostných údajov vo všetkých európskych jazykoch. 

Tvorenie kariet bezpečnostných údajov spolu s klasifikáciou a označením CLP je vykonávané podľa nasledujúcich poskytnutých údajov:

 • originálnej karty bezpečnostných údajov v ľubovoľnom cudzom jazyku (o. i. anglický, nemecký)
 • na základe receptúry (zložiek)
 • kariet bezpečnostných údajov jednotlivých látok chemického výrobku
 • fyzikálno-chemických údajov
 • iných východiskových materiálov


Karty bezpečnostných údajov zostavené spoločnosťou EKOS poskytujú:

 • preklad textu z cudzích jazykov do poľského jazyka
 • overenie klasifikácie v súlade s platnými právnymi predpismi
 • doplnenie potrebných údajov
 • odstránenie zbytočných informácií alebo chýb
 • prísne zosúladenie s požiadavkami právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov

Karta bezpečnostných údajov nesmie byť pripravovaná súdnymi prekladateľmi, pretože takýto preklad by nespĺňal požiadavky vnútroštátneho práva a práva EÚ.


PREKLAD Karty bezpečnostných údajov

Ponúkame preklady kariet bezpečnostných údajov a štítkov do všetkých úradných jazykov v Európe.V súlade s Nariadením ES 1907/2006 (REACH), paragraf 31, karta bezpečnostných údajov musí byť vykonaná v úradných jazykoch členských štátov, na území ktorých je látka alebo zmes uvádzaná na trh.

Obchodníci a dodávatelia chemických výrobkov do iných štátov Európskej únie sú povinní poskytovať karty bezpečnostných údajov ako aj štítky v jazyku príjemcu. Často sa to vzťahuje aj na štáty mimo EÚ, v ktorých sa príjemcovia prispôsobujú požiadavkám nariadenia CLP a vyžadujú príslušnú dokumentáciu v úradnom jazyku daného štátu.

Karta bezpečnostných údajov má špecifický vzor, jednotlivé názvy oddielov a pododdielov. Vzor a individuálny obsah boli právne stanovené v danom členskom štáte a nepodliehajú zmenám. Obsah uvedený v kartách bezpečnostných údajov je založený na údajoch výrobcu, právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov.

Jednoduchý preklad karty bezpečnostných údajov môže viesť k meritórnym chybám a nejasnostiam. Aby bolo možné pripraviť správnu charakteristiku, sú vyžadované chemické znalosti a je potrebná aj znalosť zákonov platných v danej krajine. Kvalifikovaný odborník pripraví dokument v súlade s radom požiadaviek o. i. nomenklatúry chemických látok, hodnôt maximálnych koncentrácií alebo dopravných predpisov. Karta bezpečnostných údajov je základným prvkom dokumentov predpokladaných v dodávateľskom reťazci v súlade s nariadením REACH a CLP. Viac informácií na stránke Karty bezpečnostných údajov v cudzom jazyku


AKTUALIZÁCIA Karty bezpečnostných údajov

Naším zákazníkom poskytujeme neustále monitorovanie týkajúce sa vnútroštátnych/európskych zmien a pravidelne poskytujeme informácie o potrebe aktualizácie kariet bezpečnostných údajov

Dodávatelia chemických výrobkov v súlade s čl. 31. ods. 9 nariadenia REACH, sú povinní okamžite zaktualizovať kartu bezpečnostných údajov v prípadoch, v ktorých sa objavia nové informácie majúce vplyv na opatrenia kontroly rizika alebo nové informácie o nebezpečenstvách. Aktualizácia kariet bezpečnostných údajov chemických látok a ich zmesí predstavuje jej prispôsobenie k zmenám v právnych predpisoch aké boli zavedené odo dňa poslednej aktualizácie.

Dodávatelia sú povinní bezodkladne zaktualizovať kartu bezpečnostných údajov v prípade: 

vzniku nových informácií, ktoré môžu vplývať na opatrenia na kontrolu rizík alebo nových údajov o nebezpečenstvách; 

ak bude poskytnuté povolenie alebo zamietnutie poskytnutia povolenia – týka sa látok z prílohy XIV (REACH)

v prípade uplatnenia obmedzenia –príloha XVII (REACH)

Pozornosť je potrebné obrátiť na to, že karty bezpečnostných údajov, aktualizované po registráciáchREACH, musia obsahovať čísla týchto registrácií. Platí to aj pre zmesi. V takom prípade, registračné čísla pre látky v nich obsiahnuté, umiestňujeme v oddieli 3.2 vedľa iných čísiel identifikujúcich látku. 


ŠTÍTKY (označovanie) – príprava povinného obsahu 

Komplexná ponuka prípravy obsahu na štítok chemického výrobku

Podnikatelia sú povinní správne označiť výrobok (zmes alebo látku) podľa Nariadenia 1272/2008 (CLP) ako aj miestnych právnych predpisov ešte pred uvedením na trh. Týka sa výrobkov (látok alebo zmesí) klasifikovaných ako nebezpečné. 

Za účelom splnenia všetkých právnych požiadaviek pri zavádzaní chemického výrobku na trh ponúkame našim zákazníkom komplexnú analýzu a zároveň prípravu povinného obsahu na jednotlivé balenia (štítok chemického výrobku) so zohľadnením špecifiky výrobku (viac informácií: štítky označovanie)


Poison Center / PCN / UFI  - Elektronické vyhlásenie informácií o zmesi 

V mene našich zákazníkov pripravujeme komplexnú registráciu chemického výrobku v podobe preloženia informácií Inšpektora pre záležitosti chemických látok prostredníctvom systému PCN SK

Elektronické vyhlásenie informácií o zmesi 

Pripomíname Vám o povinnosti predkladania informácií o nebezpečnej/ohrozujúcej zmesi Inšpektorovi pre záležitosti chemických látok prostredníctvom systému PCN SK.

Firma EKOS registruje v mene zákazníkov výrobky v systému PCN SK- prečítať viac


KONZULTÁCIE - poradenstvo 

Naším zákazníkom ponúkame bezplatné konzultácie týk. sa úloh a povinností prevádzkovateľov vyplývajúcich z dodržiavania požiadaviek nariadení REACH a CLP pri uvádzaní chemikálií na trh. 

Firme poskytujeme priebežnú pomoc pri riešení problémov súvisiacich s manažmentom chemikálií. Vysvetlenia a posudky spojené s protokolmi kontrolných orgánov a sťažnosťami príjemcov týkajúcimi sa kariet bezpečnostných údajov, obsahu štítkov z hľadiska právnych požiadaviek.


ODBORNÍCI - dôverujte expertom

Spoločnosť EKOS pôsobí nepretržite od roku 1988. Vďaka tomu sme najskúsenejšou firmou v Poľsku s najväčšími úspechmi vo svojej profesii. Naši odborníci majú niekoľko desiatok rokov praktických skúseností v chemickom odvetví, vďaka čomu môžeme vytvárať spoľahlivé zbierky informácií. Spoľahli sa na nás o.i.: Odporúčania.


Ceny služieb