Kozmetika - zavádzanie výrobku na Slovenskom a Európsky trh (CPNP)


Kozmetika - bezpečnosť kozmetických prípravkov (CPNP) 

Povinnosti uložené na osobu zodpovednú za zavádzanie výrobku na trh sú mimoriadne podrobné a pravidelne aktualizované. Ich spoľahlivé plnenie je zárukou bezpečnosti pre spotrebiteľa. Presné dodržiavanie všetkých požiadaviek uvedených nielen v Nariadení 1223/2009, ale aj v iných právnych aktoch, je skutočnou výzvou pre zodpovednú osobu uvádzajúcu kozmetický výrobok na trh.

V súlade s definíciou uvedenou v čl. 2 nariadenia (ES) č. 1223/2009 "kozmetický výrobok" vymedzuje každú látku alebo zmes určenú na kontakt s vonkajšími časťami ľudského tela (kožou, vlasmi, chlpmi, nechtami, ústami ako aj vonkajšími pohlavnými orgánmi alebo so zubami a sliznicami ústnej dutiny, ktorého jediným a hlavným cieľom je udržiavanie čistoty, parfémovanie, zmena ich vzhľadu, ochrana, udržiavanie v dobrej kondícii alebo úprava telesného pachu (def. z Nar. 1223/2009, čl. 2, bod 1b).

Importovaný kozmetický výrobok musí spĺňať také isté požiadavky ako kozmetický prípravok vyrobený na území Európskej únie – vzťahuje sa to predovšetkým na zloženie kozmetiky a požadovanú dokumentáciu – vrátane Správy o bezpečnosti (Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 týk. sa kozmetických výrobkov).

Zodpovedný subjekt je povinný oznámiť kozmetický výrobok v CPNP (Cosmetic Product Notification Portal). Oznámenia by mali byť podávané ešte pred zavedením alebo najneskôr v deň zavedenia kozmetického prípravku na trh. Notifikácia výrobku iba v CPNP nepredstavuje potvrdenie splnenia požiadaviek nariadenia 1223/2009/ES. Majte na zreteli správne pripravenú správu o bezpečnosti a štítku.


PONUKA - registrácia kozmetického prípravku (CPNP)

Spoločnosť EKOS ponúka svojim zákazníkom pomoc pri zabezpečovaní zhodnosti zavádzaného výrobku s platnými právnymi predpismi, o. i. prostredníctvom:


CPNP - registrácia účtu spoločnosti ako aj registrácia kozmetického prípravku

– analýzy dokumentácie kozmetického prípravku z hľadiska zhodnosti s požiadavkami stanovenými v Nariadení 1223/2009;

– hodnotenia zhodnosti receptúry s prílohami k Nariadeniu 1223/2009 (limity obsahu určitých látok, vrátane o. i. konzervačných látok a farbív);

–hodnotenia zhodnosti alebo prípravy nového štítka / balenia kozmetického prípravku s požiadavkami stanovenými v Nariadení 1223/2009 a 655/2013;

– prihlasovania výrobkov do systému Cosmetic Products Notification Portal (CPNP). Registrácia firemného účtu a registrácia výrobku;


Hodnotenie (správa) o bezpečnosti kozmetických prípravkov

– výberu a vykonania laboratórnych testov;

– prípravy Hodnotenia (správy) o bezpečnosti kozmetických prípravkov a pomoc pri príprave PIF - Product Information File. Dokumentáciu vykonáva skúsený safety assesor;

– poradenstva v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa rôznych otázok spojených s kozmetickými prípravkami. 


Východisková dokumentácia pre chemický výrobok 

– verifikácie odoslaných východiskových údajov, IFRA, technických kariet (TDS), safety data sheet SDS (viac: karta bezpečnostných údajov)


Individuálne alebo skupinové školenia

– vykonávame školenia alebo workshopy z oblasti uvádzania kozmetických prípravkov na trhu v zmysle nariadenia 1223/2009/ES so zohľadnením súčasných zmien v nariadeniach (2020);

– školenia môžu byť realizované individuálne alebo v skupine;

– definujeme rozsah úloh a povinností podnikateľa, informujeme, kde hľadať jednotlivé informácie a ako zaistiť bezpečnosť svojim výrobkom. Odovzdáme nielen teoretické znalosti, ale aj praktické tipy.


Objednajte si profesionálne hodnotenie bezpečnosti kozmetického prípravku. Ponúkame rady našich odborníkov (safety assessor) týkajúce sa európskych a miestnych predpisov.

Našimi zákazníkmi sú nielen malí distribútori, ale aj výrobcovia prírodnej kozmetiky, a taktiež medzinárodní výrobcovia a importéri kozmetiky. Spolupracujeme s mnohými obchodnými zástupcami a organizáciami z kozmetického odvetvia, kde pôsobíme ako poradcovia vo veciach bezpečnosti kozmetických prípravkov. Pravidelne rozširujeme svoje vedomosti o výrobkoch, látkach ako aj výskumných metódach. Pravidelne kontrolujeme a získavame znalosti vo veci meniacich sa právnych predpisov. 


Ceny služieb