CLP Označování

OZNAČOVÁNÍ V SOULADU S NAŘÍZENÍM (CLP)

Dodavatelé musí před uvedením na trh označit látku nebo směs obsaženou v obalu v souladu s nařízením CLP v těchto dvou případech:

 • Pokud je látka klasifikována jako nebezpečná.
 • Obsahuje-li směs jednu nebo více látek klasifikovaných jako nebezpečné nad určitou prahovou hodnotu.
 • CLP definuje obsah označení a organizaci různých prvků označení.


NABÍDKA

Vyhotovujeme obsah správných štítků (povinný obsah etiket) pro nové produkty na jednotku balení, s přihlédnutím ke specifikům těchto produktů pro:

 • Chemické látky a směsi
 • Aerosoly
 • Kosmetické prostředky,
 • Biocidní přípravky,
 • Detergenty


OCEŇOVÁNÍ

Ocenění se provádí individuálně. Kritéria ocenění pro přípravu dokumentace závisí na: počtu produktů, jazykové skupině, počtu složek, klasifikaci, stupni obtížnosti. Všechny štítky a bezpečnostní listy připravené EKOS splňují aktuální požadavky vnitrostátního práva a práva EU. Kontaktujte naše odborníky: ekos@ekos.gda.pl nebo telefonním číslem 58 305-37-46


Informace o balení

Označení výrobku musí obsahovat:

 • Jméno, adresa a telefonní číslo dodavatele
 • Jmenovité množství látky nebo směsi v baleních určených k dispozici široké veřejnosti (není-li množství uvedeno jinde na obalu)
 • Identifikátory produktu (látka/směs)
 • Piktogramy 
 • Varovné heslo (POZNÁMKA, NEBEZPEČÍ)
 • Věty uvádějící druh rizika (H věty)
 • Věty uvádějící bezpečnostní prostředky) (P věty)
 • Doplňující informace (včetně frází EUH)

 

Distribuce informací na etiketě chemického výrobku

Výstražné symboly určující druh rizika, výstražné heslo, věty o určující druh rizika a věty pro bezpečné zacházení musí být uvedeny na štítku.

Skupiny vět určujících druh rizika (H věty) a věty pro určující bezpečnostní opatření (P věty) se uvádějí na etiketě společně podle jazyka.

 Doplňující informace musí být opatřeny společně s dalšími prvky štítku  

Kromě toho, že se používají v piktogramech určujících druh rizika může být barva použita v jiných částech štítku, aby splňovala zvláštní požadavky na označování.


Velikost piktogramů

Každý piktogram musí zabírat alespoň jednu patnáctinu minimální plochy štítku pro připojení informací požadovaných v článku 17. Nař. 1272/2008 (povinné záznamy: piktogramy, heslo, H věty, P věty). Minimální plocha každého výstražného symbolu uvádějící druh rizika nesmí být menší než 1 cm2 (100 mm2). 

Piktogramy ke stažení: STÁHNOUT

Minimální rozměry štítků a piktogramů podle nařízení CLP 1272/2008

Rozměry piktogramu se týkají samotného piktogramu, nikoliv virtuálního čtverce, ve kterém se nachází. 


Materiály ke stažení:

Tabuľka 7 (Výnimky z označovania obalov nepresahujúcich 125 ml Klasifikácia látky alebo zmesi): STIAHNUŤ

H, EUH, P vety: STIAHNUŤ

Piktogramy: STIAHNUŤ