Zwroty H, EUH, P

ZWROTY H, P oraz EUH

WYKAZ ZWROTÓW WSKAZUJĄCYCH RODZAJ ZAGROŻENIA (Zwroty H oraz EUH) oraz WYKAZ ZWROTÓW WSKAZUJĄCYCH ŚRODKI OSTROŻNOŚCI (Zwroty P)

 

H200

Materiały wybuchowe niestabilne.

H201

Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym.

H202

Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem.

H203

Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem.

H204

Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.

H205

Może wybuchać masowo w przypadku pożaru.

H220

Skrajnie łatwopalny gaz.

H221

Gaz łatwopalny.

H222

Skrajnie łatwopalny aerozol.

H223

Łatwopalny aerozol.

H224

Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.

H225

Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H226

Łatwopalna ciecz i pary.

H228

Substancja stała łatwopalna.

H229

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H230

Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza.

H231

Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza pod zwiększonym ciśnieniem i/lub po ogrzaniu.

H240

Ogrzanie grozi wybuchem.

H241

Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch.

H242

Ogrzanie może spowodować pożar.

H250

Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.

H251

Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.

H252

Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić.

H260

W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.

H261

W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.

H270

Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.

H271

Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.

H272

Może intensyfikować pożar; utleniacz.

H280

Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H281

Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.

H290

Może powodować korozję metali.

H300

Połknięcie grozi śmiercią.

H300+H310

Grozi śmiercią po połknięciu lub w kontakcie ze skórą

H300+H310+H330

Grozi śmiercią po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania

H300+H330

Grozi śmiercią po połknięciu lub w następstwie wdychania

H301

Działa toksycznie po połknięciu.

H301+H311

Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą

H301+H311+H331

Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania

H301+H331

Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania

H302

Działa szkodliwie po połknięciu.

H302+H312

Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą

H302+H312+H332

Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania

H302+H332

Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania

H304

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H310

Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.

H310+H330

Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania

H311

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

H311+H331

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania

H312

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H312+H332

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania

H314

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

H315

Działa drażniąco na skórę.

H317

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319

Działa drażniąco na oczy.

H330

Wdychanie grozi śmiercią.

H331

Działa toksycznie w następstwie wdychania.

H332

Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H334

Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

H335

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H336

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H340

Może powodować wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

H341

Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

H350

Może powodować raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

H351

Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

H360

Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H361

Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H362

Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

H370

Powoduje uszkodzenie narządów <podać szczególny skutek, jeśli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H371

Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H372

Powoduje uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H373

Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H400

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H412

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H413

Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

H420

Działa szkodliwie na zdrowie publiczne i środowisko poprzez niszczące oddziaływanie na ozon w górnej warstwie atmosfery

EUH 001

Produkt wybuchowy w stanie suchym.

EUH 014

Reaguje gwałtownie z wodą.

EUH 018

Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

EUH 019

Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

EUH 029

W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

EUH 031

W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

EUH 032

W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

EUH 044

Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

EUH 059

Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

EUH 066

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

EUH 070

Działa toksycznie w kontakcie z oczami.

EUH 071

Działa żrąco na drogi oddechowe.

EUH 201/ 201A

Zawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci.

Uwaga! Zawiera ołów.

EUH 202

Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi.

EUH 203

Zawiera chrom (VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH 204

Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH 205

Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH 206

Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

EUH 207

Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania.

EUH 208

Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH 209/ 209A

Podczas stosowania może przekształcić się w substancję wysoce łatwopalną.

Podczas stosowania może przekształcić się w substancję łatwopalną.

EUH 210

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

EUH 401

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P101

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102

Chronić przed dziećmi.

P103

Przed użyciem przeczytać etykietę.

P201

Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P202

Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P210

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P211

Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P220

Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.

P221

(usunięty 8 ATP)

P222

Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.

P223

Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

P230

Przechowywać produkt zwilżony….

P231

Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /…

P231+P232

Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /…. Chronić przed wilgocią.

P232

Chronić przed wilgocią.

P233

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P234

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

P235

Przechowywać w chłodnym miejscu.

P235+P410

(usunięty 8 ATP)

P240

Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

P241

Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] przeciwwybuchowego sprzętu.

P242

Używać nieiskrzących narzędzi.

P243

Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

P244

Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.

P250

Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/….

P251

Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P260

Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P261

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P262

Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

P263

Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

P264

Dokładnie umyć … po użyciu.

P270

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

P271

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P272

Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

P273

Unikać uwolnienia do środowiska.

P280

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P282

Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu.

P283

Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie.

P284

[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

P301

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:

P301+P310

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P301+P312

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P301+P330+P331

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P302

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

P302+P334

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie lub owinąć mokrym bandażem .

P302+P335+P334

P302+P352

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Niezwiązaną pozostałość strzepnąć ze skóry. Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem].

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/…

P303

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):

P303+P361+P353

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P304

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

P304+P340

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

P305+P351+P338

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P306

W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ:

P306+P360

W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ: natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

P308

W PRZYPADKU narażenia lub styczności:

P308+P311

W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…

P308+P313

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P310

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P311

Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P312

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P313

Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P314

W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P315

Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P320

Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

P321

Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

P330

Wypłukać usta.

P331

NIE wywoływać wymiotów.

P332

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:

P332+P313

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P333

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:

P333+P313

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P334

Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem].

P335

Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry.

P335+P334

(usunięty 8 ATP)

P336

Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.

P336+P315

P337

Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:

P337+P313

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P338

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P340

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P342

W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:

P342+P311

W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P351

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

P352

Umyć dużą ilością wody/…

P353

Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P360

Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

P361

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

P361+P364

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

P362

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

P362+P364

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P363

Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

P364

I wyprać przed ponownym użyciem.

P370

W przypadku pożaru:

P370+P372+P380+P373  

P370+P376

W przypadku pożaru: Zagrożenie wybuchem. Ewakuować teren. NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe.

W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

P370+P378

W przypadku pożaru: użyć… do gaszenia.

P370+P380

(usunięty 8 ATP)

P370+P380+P375

W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

P370+P380+P375[+ P378]

P371

W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości. [Użyć … do gaszenia].

W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:

P371+P380+P375

W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

P372

Zagrożenie wybuchem.

P373

NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe

P374

(usunięty 8 ATP)

P375

Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

P376

Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

P377

W przypadku płonięcia wyciekającego gazu:

Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.

P378

Użyć… do gaszenia.

P380

Ewakuować teren.

P381

W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu.

P390

Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

P391

Zebrać wyciek.

P401

Przechowywać zgodnie z … 

P402

Przechowywać w suchym miejscu.

P402+P404

Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P403

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P403+P233

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P403+P235

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

P404

Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P405

Przechowywać pod zamknięciem.

P406

Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję / … o odpornej powłoce wewnętrznej.

P407

Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami lub paletami.

P410

Chronić przed światłem słonecznym.

P410+P403

Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P410+P412

Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 oC/122 oF.

P411

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … oC/…oF.

P411+P235

(usunięty 8 ATP)

P412

Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 oC/122 oF.

P413

Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/… funtów w temperaturze nieprzekraczającej … oC/…oF.

P420

Przechowywać oddzielnie.

P422

P501

(usunięty 8 ATP)

Zawartość/pojemnik usuwać do …

P502

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

Brzmienie zwrotów uwzględnia poprawki wprowadzone  2 ATP, 4 ATP i 8 ATP

Angielskie: List of hazard statements (H and EUH phrases ) and a list of precautionary statement (P phases) 

Niemieckie: Gefahrenhinweise (H und EUH-Sätze) und Sicherheitshinweise (P-Sätze)