Ograniczenia - załącznik XVII

REACH ZAŁĄCZNIK XVII 

Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów.

Ograniczenia to narzędzie służące do ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed niedopuszczalnym ryzykiem spowodowanym przez chemikalia. Skutkiem ograniczenia może być ograniczenie lub zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub zastosowania substancji.

Ograniczenie stosuje się do substancji w postaci własnej, jako składnika mieszaniny lub wyrobu, w tym substancji niewymagających rejestracji. Ograniczenie może również dotyczyć substancji importowanych.

Propozycję wprowadzenia ograniczenia może zgłosić państwo członkowskie lub ECHA na wniosek Komisji Europejskiej w przypadku uznania za konieczne ograniczenia ryzyka na poziomie Wspólnoty.

Każdy może zgłosić uwagi do propozycji w sprawie ograniczenia substancji. Najbardziej zainteresowane będą firmy, organizacje branżowe lub pozarządowe, indywidualni obywatele oraz organy rządowe. Uwagi mogą składać osoby zarówno z państw członkowskich UE, jak również z państw nienależących do UE.

We współpracy z ekspertami z państw członkowskich ECHA sporządza opinie naukowe w sprawie każdego proponowanego ograniczenia, na podstawie których Komisja Europejska oraz państwa członkowskie podejmują ostateczną decyzję.

Skutkiem ograniczenia może być ograniczenie lub zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub zastosowania niektórych substancji, które stwarzają niedopuszczalne ryzyko dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Propozycję wprowadzenia ograniczenia może zgłosić państwo członkowskie lub ECHA na wniosek Komisji Europejskiej.

Przepisy ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tworzą w Polsce system kontroli obrotu i stosowania substancji i mieszanin zgodny z przepisami Unii Europejskiej. Ustawa określa m.in. warunki, zakazy i ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i mieszanin chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i mieszanin na zdrowie człowieka lub na środowisko.

Art. 26 Ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2289) gwarantuje Ministrowi Gospodarki możliwość doprecyzowania sposobu, w jaki będą egzekwowane i przestrzegane ograniczenia wprowadzone przez Załącznik XVII rozporządzenia WE nr 1907/2006 (REACH).

Wykaz ograniczeń

Skontaktuj się z naszymi ekspertami: ekos@ekos.gda.pl lub numerem telefonu +48 668 434 473