ZEZWOLENIA - załącznik XIV i lista kandydacka

REACH ZAŁĄCZNIK XIV

Substancje podlegające procedurze udzielania zezwoleń 

LISTA KANDYDACKA (SVHC)

LISTA KANDYDACKA obejmuje substancje zidentyfikowane jako substancje, wzbudzające szczególnie duże obawy (ang. substances of very high concernSVHC).
Substancje te stały się kandydującymi do włączenia do załącznika XIV (wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń). Substancje te mogą wywierać bardzo poważne i często nieodwracalne skutki dla zdrowia człowieka i środowiska.

Substancje wymienione w załączniku XIV nie będą mogły być wprowadzane do obrotu ani stosowane po terminie określonym jako data ostateczną (ang. sunset date), chyba że zostanie udzielone zezwolenie.
W celu identyfikacji substancji SVHC stosuje się procedurę zgodną z art. 59 ust. 2-10 rozporządzenia REACH.

SVHC

Zgodnie z art. 57, substancjami SVHC mogą być:

 • substancje rakotwórcze, mutagenne, działające szkodliwie na rozrodczość – (CMR) kategorii 1A, 1B
 • substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT)
 • substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB)
 • inne substancje, dające powody do obaw równoważnych obawom stwarzanym przez substancje wymienione powyżej

Dwa pierwsze etapy procedury zezwoleń (Tytuł VII rozporządzenia REACH) to:

 • identyfikacja substancji SVHC i włączenie ich do Listy Kandydackiej,
 • proces określania substancji priorytetowych spośród substancji z listy kandydackiej do ewentualnego włączenia do załącznika XIV.

Jeżeli substancja zostanie wymieniona w załączniku XIV rozporządzenia REACH, wówczas KAŻDY producent lub importer chcący wprowadzać ją do obrotu, musi złożyć do Agencji w ustalonym terminie wniosek o udzielenie zezwolenia dla określonych zastosowań takiej substancji. Dalszy użytkownik, którego zastosowanie substancji nie zostało objęte zezwoleniem jego dostawcy, musi sam ubiegać się o zezwolenie.

Wnioski o udzielenie zezwolenia
Wnioski o udzielenie zezwolenia mogą być składane

 • przez jedno lub kilka przedsiębiorstw,
 • w sprawie jednej lub grupy substancji,
 • dla jednego lub kilku zastosowań,
 • w odniesieniu do użytku własnego wnioskodawcy lub zastosowań (dalszych użytkowników), dla których zamierza on wprowadzić substancję do obrotu.

Wniosek o udzielenie zezwolenia musi zawierać m.in.:

 •  raport bezpieczeństwa chemicznego, obejmujący zagrożenia związane z tymi właściwościami, które spowodowały włączenie substancji załącznika XIV, chyba że został on dostarczony wcześniej jako część dokumentów rejestracyjnych,
 •  analizę dostępności substancji alternatywnych, zawierającą informacje o wszelkich właściwych działaniach badawczo-rozwojowych podejmowanych przez wnioskodawcę, związanych z zastąpieniem substancji,

Więcej informacji


LISTA KANDYDACKA

Candidate List

 
ZAŁĄCZNIK XIV rozporządzenia REACH

Authorisation List (Lista substancji do udzielenia zezwolenia)