Karty charakterystyki języki obce

Karty charakterystyki języki obce


Przedsiębiorcy i dostawcy produktów chemicznych do innych państw Unii Europejskiej zobowiązani są dostarczać karty charakterystyki oraz etykiety w języku odbiorcy. Dotyczy to również krajów spoza Unii, gdzie odbiorcy dostosowują się do wymogów GHS/CLP i wymagają odpowiedniej dokumentacji w języku urzędowym danego państwa.

Karty charakterystyki - tłumaczenia

Prawo unijne a prawo krajowe

Zgodnie z  Rozporządzeniem  WE 1907/2006 (REACH), paragraf 31, kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub  mieszanina  jest wprowadzana do obrotu.

Karta charakterystyki ma określony wzór, poszczególne nazwy sekcji i podsekcji zostały prawnie ustalone w danym kraju członkowskim i nie podlegają zmianie. Treść zawarta w kartach charakterystyki jest oparta o dane  producenta, przepisy unijne i przepisy krajowe.

Proste tłumaczenie karty charakterystyki może doprowadzić do merytorycznych błędów i wprowadzania niejasności.  Aby przygotować prawidłową kartę charakterystyki wymagana jest wiedza chemiczna,  ale również niezbędna jest znajomość prawa obowiązującego w danym kraju. Wykwalifikowany specjalista opracowuje dokument zgodnie z szeregiem wymagań m.in. nazewnictwa substancji chemicznych, wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń czy przepisów transportowych. Karta charakterystyki jest  niezbędnym elementem dokumentów przewidzianych w łańcuchu dostaw zgodnie z rozporządzeniem REACH i CLP.

Oferujemy przygotowanie kart charakterystyk oraz etykiet

we wszystkich językach obowiązujących w Unii Europejskiej oraz poza UE

 • Safety Data Sheets– język angielski
 • Sicherheitsdatenblätter – język niemiecki
 • Bezpečnostní listy –  język czeski
 • Biztonsági adatlap – język węgierski
 • Scheda di dati di sicurezza – język włoski
 • Fişă cu date de securitate – język rumuński
 • Fiche de données de sécurité –  język francuski
 • Fichas de datos de seguridad – język hiszpański
 • Karty bezpečnostných údajov –  język słowacki
 • Käyttöturvallisuustiedote – język fiński
 • Säkerhetsdatabladet –  język szwedzki
 • Sikkerhedsdatablad – język duński
 • Saugos duomenų lapas  – język litewski
 • Veiligheidsinformatieblad – język niderlandzki
 • Varnostni list – język słoweński          
 • Паспорт безопасности – język rosyjski


oraz:    w języku łotewskim, estońskim, chorwackim, norweskim, portugalskim, greckim i serbskim. 


pobierz ofertę