Karty charakterystyki język polski


KARTY CHARAKTERYSTYKI (SDS) - jako najważniejszy dokument w łańcuchu dostaw

Karta charakterystyki (SDS) jest opracowywana na podstawie Rozporządzenia WE 1907/2006 REACH, paragraf 31, załącznik II, który został zmieniony Rozporządzeniem WE 2015/830z dnia 28.05.2015 r. ze sprostowaniem z dnia 17.01.2017 r.

Karta charakterystyki substancji lub mieszaniny jest niezbędna, aby prawidłowo, bezpiecznie i skutecznie postępować z chemikaliami, zwłaszcza tymi, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska.   

Jako dokument stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach mieszaniny (lub substancji) i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania. Przede wszystkim jest przeznaczona dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Umożliwia pracodawcy określenie, czy produkt zawiera niebezpieczne środki chemiczne lub wzbudzające obawy i czy są obecne na stanowiskach pracy oraz umożliwia ocenę wszelkich zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, wynikających ze stosowania chemikaliów. 

Stanowi istotny element w łańcuchu dostaw produktów pomiędzy:

 • producentem
 • dostawcą
 • dalszym użytkownikiem
 • dystrybutorem

Każdy uczestnik łańcucha dostaw jest odpowiedzialny na posiadanie poprawnej i aktualnej karty charakterystyki. Osoba wprowadzająca produkt do obrotu jest zobligowana do dostarczenia karty charakterystyki najpóźniej w dniu pierwszej dostawy. 

 - CLP - skrót od angielskiego Classification, Labelling and Packaging. Dotyczy rozporządzenia 1272/2008, które określa zasady klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych. 

- REACH - skrót od angielskiego Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Rozporządzenie 1907/2006 zostało wprowadzone w celu ujednolicenia zasad stosowania produktów chemicznych w sposób kontrolowany i przejrzysty.


OFERTA - karty charakterystyki - zaufaj ekspertom

Opracowujemy i tłumaczymy karty charakterystyki we wszystkich językach europejskich. 

Tworzenie kart charakterystyki wraz z klasyfikacją i oznakowaniem CLP wykonywane są  na bazie następujących, dostarczonych danych:

 • oryginalnej karty charakterystyki w dowolnym języku obcym (m.in. angielski, niemiecki)
 • na podstawie receptury (składników)
 • kart charakterystyki poszczególnych składników produktu chemicznego
 • danych fizyko-chemicznych
 • innych materiałów źródłowych

Karty charakterystyk opracowywane przez Przedsiębiorstwo EKOS są poprzez:

 • tłumaczenie tekstu z języków obcych na język polski
 • weryfikację klasyfikacji zgodnie z obowiązującym prawem
 • uzupełnieniem niezbędnych danych
 • eliminację niepotrzebnych informacji lub błędów
 • ścisłe dostosowanie do wymogów prawa unijnego i krajowego

Kart charakterystyki nie powinna być przygotowywana przez tłumaczy przysięgłych, gdyż takie tłumaczenie nie spełniałoby wymogów prawa krajowego i unijnego.


TŁUMACZENIE KARTY CHARAKTERYSTYKI

Oferujemy tłumaczenia kart charakterystyki oraz etykiet we wszystkich językach urzędowych obowiązujących w Europie.Zgodnie z  Rozporządzeniem  WE 1907/2006 (REACH), paragraf 31, kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub  mieszanina  jest wprowadzana do obrotu.
Przedsiębiorcy i dostawcy produktów chemicznych do innych państw Unii Europejskiej zobowiązani są dostarczać karty charakterystyki oraz etykiety w języku odbiorcy. Często dotyczy to również krajów spoza Unii, gdzie odbiorcy dostosowują się do wymogów rozporządzenia CLP i wymagają odpowiedniej dokumentacji w języku urzędowym danego państwa.

Karta charakterystyki ma określony wzór, poszczególne nazwy sekcji i podsekcji. Szablon i poszczególne treści prawnie zostały ustalone w danym kraju członkowskim i nie podlegają zmianie. Treść zawarta w kartach charakterystyki jest oparta o dane  producenta, przepisy unijne oraz przepisy krajowe.

Proste tłumaczenie karty charakterystyki może doprowadzić do merytorycznych błędów i wprowadzania niejasności.  Aby przygotować prawidłową kartę charakterystyki wymagana jest wiedza chemiczna,  ale również niezbędna jest znajomość prawa obowiązującego w danym kraju. Wykwalifikowany specjalista opracowuje dokument zgodnie z szeregiem wymagań m.in. nazewnictwa substancji chemicznych, wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń czy przepisów transportowych. Karta charakterystyki jest  niezbędnym elementem dokumentów przewidzianych w łańcuchu dostaw zgodnie z rozporządzeniem REACH i CLP.  Więcej informacji na stronie Karty charakterystyki w j. obcych


AKTUALIZACJA KARTY CHARAKTERYSTYKI 

Zapewniamy naszym klientom stały monitoring zmian prawnych krajowych/europejskich oraz cyklicznie przekazujemy informacje o konieczności aktualizacji kart charakterystyki

Dostawcy produktów chemicznych zgodnie z art. 31. ust. 9 rozporządzenia REACH, mają obowiązek niezwłocznie zaktualizować kartę charakterystyki w przypadkach, gdy tylko pojawią się nowe informacje, które mogą mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub nowe informacje o zagrożeniach. Aktualizacja kart charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin, to dostosowanie jej do zmian w przepisach prawnych jakie zostały wprowadzone od dnia ostatniej aktualizacji.

Dostawcy są zobowiązani niezwłocznie zaktualizować kartę charakterystyki w przypadku: 

 • pojawienia się nowych informacji, które mogą mieć wpływ na środki kontroli ryzyka, lub nowe dane o zagrożeniach; 
 • gdy zostanie udzielone zezwolenie lub odmowa udzielenia zezwolenia – dotyczy substancji z załącznika XIV (REACH)
 • w przypadku zastosowania ograniczenia – załącznik XVII (REACH)

Należy zwrócić uwagę, że karty charakterystyki, zaktualizowane po rejestracjach REACH, powinny zawierać numery tych rejestracji. Dotyczy to również mieszanin. Wówczas numery rejestracyjne dla substancji w nich zawartych umieszczamy w sekcji 3.2 obok innych numerów identyfikujących substancję. 


ETYKIETY (oznakowanie) - przygotowanie obligatoryjnych treści 

Kompleksowa oferta przygotowania treści na etykietę produktu chemicznego

Przedsiębiorcy są zobligowani do poprawnego oznakowania produktu (mieszaniny lub substancji) zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008 (CLP) oraz prawem lokalnym zanim zostanie wprowadzony do obrotu. Dotyczy to produktów (substancji lub mieszaniny) zaklasyfikowanych jako stwarzająca zagrożenie

W celu spełnienia wszystkich wymagań prawnych przy wprowadzaniu produktu chemicznego na rynek oferujemy naszym klientom kompleksową analizę oraz przygotowanie obligatoryjnych treści na opakowania jednostkowe (etykieta produktu chemicznego)  z uwzględnieniem specyfiki produktów (więcej informacji: etykiety oznakowanie)

ELDIOM - Elektroniczna Deklaracja Informacji o Mieszaninach 

W imieniu naszych klientów przygotowujemy kompleksową rejestrację produktu chemicznego w postaci przekładnia informacji Inspektora do spraw Substancji Chemicznych poprzez system ELDIOM 

KONSULTACJE - doradzamy 

Dla naszych klientów oferujemy bezpłatne konsultacje dot. zadań i obowiązków przedsiębiorców wprowadzających chemikalia do obrotu w zakresie spełniania wymagań rozporządzeń REACH i CLP.

Zapewniamy bieżącą pomoc dla firmy w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem chemikaliami. Wyjaśnienia i opinie związane z protokołami organów kontrolnych i reklamacjami odbiorców dotyczącymi kart charakterystyki, treści etykiet w zakresie wymagań prawnych.

SPECJALIŚCI - zaufaj ekspertom!

WYCENA


Zapraszamy do kontaktu:   58 305-37-46 lub ekos@ekos.gda.pl 

>>> Więcej informacji na stronie BAZA WIEDZY/KARTA CHARAKTERYSTYKI (wzór karty charakterystyki)


Pobierz ofertę