Karty charakterystyki język polski


KARTY CHARAKTERYSTYKI (SDS) - OFERTA

Najważniejszy dokument w łańcuchu dostaw

Karta charakterystyki (SDS) jest opracowywana na podstawie Rozporządzenia WE 1907/2006 REACH, paragraf 31, załącznik II oraz Rozporządzenia WE 2020/878.

Karta charakterystyki substancji lub mieszaniny jest niezbędna, aby prawidłowo, bezpiecznie i skutecznie postępować z chemikaliami, zwłaszcza tymi, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska.   

Jako dokument stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach mieszaniny (lub substancji) i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania. Przede wszystkim jest przeznaczona dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Umożliwia pracodawcy określenie czy produkt zawiera niebezpieczne środki chemiczne oraz umożliwia ocenę potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, wynikających ze stosowania chemikaliów. 

Stanowi istotny element w łańcuchu dostaw produktów pomiędzy:

 • producentem
 • dostawcą
 • dalszym użytkownikiem
 • dystrybutorem

Każdy uczestnik łańcucha dostaw jest odpowiedzialny za posiadanie poprawnej i aktualnej karty charakterystyki. Osoba wprowadzająca produkt do obrotu jest zobligowana do dostarczenia karty charakterystyki najpóźniej w dniu pierwszej dostawy. 

 - CLP - skrót od angielskiego Classification, Labelling and Packaging. Dotyczy rozporządzenia 1272/2008, które określa zasady klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych. 

- REACH - skrót od angielskiego Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Rozporządzenie 1907/2006 zostało wprowadzone w celu ujednolicenia zasad stosowania produktów chemicznych w sposób kontrolowany i przejrzysty.

OFERTA opracowania i tłumaczenia kart charakterystyki. Zaufaj ekspertom

Opracowujemy karty charakterystyki we językach europejskich. 

Karty charakterystyki opracowywane dla:

Tworzenie kart charakterystyki wraz z klasyfikacją i oznakowaniem CLP wykonywane są na bazie następujących, dostarczonych danych:

 • na podstawie składu procentowego (receptury);
 • oryginalnej karty charakterystyki w dowolnym języku obcym (m.in. angielski, niemiecki lub innym);
 • kart charakterystyki poszczególnych składników produktu chemicznego;
 • danych fizyko-chemicznych;
 • innych materiałów źródłowych.

Karty charakterystyki są opracowywane poprzez:

 • tłumaczenie lub opracowanie nowego tekstu z języków obcych na język polski;
 • weryfikację klasyfikacji CLP zgodnie z obowiązującym prawem;
 • uzupełnieniem niezbędnych danych;
 • eliminację niepotrzebnych informacji lub błędów;
 • ścisłe dostosowanie do wymogów prawa unijnego i krajowego.

Karta charakterystyki nie powinna być przygotowywana przez tłumaczy przysięgłych, gdyż takie tłumaczenie nie spełni wymogów prawa krajowego i unijnego. W ramach współpracy oferujemy wsparcie w przypadku kontroli Służb Nadzoru odnośnie kart charakterystyki. 

TŁUMACZENIE KARTY CHARAKTERYSTYKI

Oferujemy opracowanie kart charakterystyki oraz etykiet w językach urzędowych Zgodnie z  Rozporządzeniem  WE 1907/2006 (REACH), paragraf 31, kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub  mieszanina  jest wprowadzana do obrotu.
Przedsiębiorcy i dostawcy produktów chemicznych do innych państw Unii Europejskiej zobowiązani są dostarczać karty charakterystyki oraz etykiety w języku odbiorcy. Często dotyczy to również krajów spoza Unii, gdzie odbiorcy dostosowują się do wymogów rozporządzenia CLP i wymagają odpowiedniej dokumentacji w języku urzędowym danego państwa.

Karta charakterystyki ma określony wzór, poszczególne nazwy sekcji i podsekcji. Szablon i poszczególne treści prawnie zostały ustalone w danym kraju członkowskim i nie podlegają zmianie. Treść zawarta w kartach charakterystyki jest oparta o dane  producenta, przepisy unijne oraz przepisy krajowe.

Proste opracowanie w językach obcych karty charakterystyki może doprowadzić do merytorycznych błędów i wprowadzania niejasności.  Aby przygotować prawidłową kartę charakterystyki wymagana jest wiedza chemiczna,  ale również niezbędna jest znajomość prawa obowiązującego w danym kraju. Wykwalifikowany specjalista opracowuje dokument zgodnie z szeregiem wymagań m.in. klasyfikacji CLP, nazewnictwa substancji chemicznych lub wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń. Karta charakterystyki jest niezbędnym elementem dokumentów przewidzianych w łańcuchu dostaw zgodnie z rozporządzeniem REACH i CLP.  

W zakresie oferty opracowujemy karty charakterystyki na m.in: język angielski safety data sheets / język niemiecki Sicherheitsdatenblätter / język czeski Bezpečnostní listy / język węgierski Biztonsági adatlap  /  język włoski Scheda di dati di sicurezza  /  język rumuński Fişă cu date de securitate / język francuski Fiche de données de sécurité  / język hiszpański Fichas de datos de seguridad / język słowacki Karty bezpečnostných údajov / język fiński Käyttöturvallisuustiedote / język szwedzki Säkerhetsdatabladet / język duński Sikkerhedsdatablad / język litewski Saugos duomenų lapas / język niderlandzki Veiligheidsinformatieblad / język słoweński Varnostni list / język rosyjski Паспорт безопасности  oraz ukraińskimłotewskim, estońskim, chorwackim, norweskim, portugalskim, greckim i serbskimWięcej informacji na stronie Karty charakterystyki w j. obcych

AKTUALIZACJA KARTY CHARAKTERYSTYKI 

Zapewniamy naszym klientom monitoring zmian prawnych krajowych / europejskich oraz cyklicznie przekazujemy informacje o konieczności aktualizacji kart charakterystyki.

Dostawcy produktów chemicznych zgodnie z art. 31. ust. 9 rozporządzenia REACH, mają obowiązek niezwłocznie zaktualizować kartę charakterystyki w przypadkach, gdy tylko pojawią się nowe informacje, które mogą mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub nowe informacje o zagrożeniach. Aktualizacja kart charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin, to dostosowanie jej do zmian w przepisach prawnych jakie zostały wprowadzone od dnia ostatniej aktualizacji.

Dostawcy są zobowiązani niezwłocznie zaktualizować kartę charakterystyki w przypadku: 

 • pojawienia się nowych informacji, które mogą mieć wpływ na środki kontroli ryzyka, lub nowe dane o zagrożeniach; 
 • gdy zostanie udzielone zezwolenie lub odmowa udzielenia zezwolenia – dotyczy substancji z załącznika XIV (REACH);
 • w przypadku zastosowania ograniczenia – załącznik XVII (REACH).

Należy zwrócić uwagę, że karty charakterystyki, zaktualizowane po rejestracjach REACH, powinny zawierać numery tych rejestracji. Dotyczy to również mieszanin. Wówczas numery rejestracyjne dla substancji w nich zawartych umieszczamy w sekcji 3.2 obok innych numerów identyfikujących substancję. 

ETYKIETY (oznakowanie) - przygotowanie obligatoryjnych treści 

Kompleksowa oferta przygotowania propozycji zapisów na etykietę produktu chemicznego

Przedsiębiorcy są zobligowani do poprawnego oznakowania produktu (mieszaniny lub substancji) zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008 (CLP) zanim produkt zostanie wprowadzony do obrotu. Dotyczy to przede wszystkim substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzająca zagrożenie

W celu spełnienia wszystkich wymagań prawnych przy wprowadzaniu produktu chemicznego na rynek oferujemy naszym klientom weryfikację oraz przygotowanie wybranych treści na opakowania jednostkowe (etykieta produktu chemicznego zgodnie z CLP). Więcej informacji: etykiety oznakowanie.

ZGŁOSZENIE ECHA PCN (UFI) lub ELDIOM 

W imieniu naszych klientów wykonujemy rejestrację produktu chemicznego w postaci przekładnia informacji Inspektora do spraw Substancji Chemicznych poprzez system ELDIOM lub zgłoszenia do ECHA PCN w wybranych krajach.

KONSULTACJE - doradzamy 

Dla naszych klientów oferujemy konsultacje dotyczące zadań i obowiązków przedsiębiorców wprowadzających chemikalia do obrotu w zakresie spełniania wymagań rozporządzeń REACH i CLP.

Zapewniamy wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem chemikaliami. Przygotowujemy wyjaśnienia i opinie związane z protokołami organów kontrolnych i reklamacjami odbiorców w określonym zakresie.

SPECJALIŚCI - zaufaj ekspertom!

Przedsiębiorstwo EKOS funkcjonuje nieprzerwanie od 1988 roku.

Daje nam to pozycję najbardziej doświadczonej firmy w Polsce z największym dorobkiem w swoim zawodzie. Nasi specjaliści mają kilkudziesięcioletnie praktyczne doświadczenie w branży chemicznej, co pozwala nam na tworzenie rzetelnych zbiorów informacyjnych. Zaufali nam m.in.: Referencje.

WYCENA

Żadna z informacji zamieszczonych na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.