KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karty charakterystyki - opracowanie i tłumaczenie

Najważniejszy dokument w łańcuchu dostaw

Karta charakterystyki jest opracowana na podstawie § 31 oraz załącznika II Rozporządzenia REACH oraz Rozporządzenia 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. Karta charakterystyki jest zbiorem informacji o potencjalnych zagrożeniach wynikających właściwości komponentów mieszaniny lub substancji. Dokument składa się z 16 sekcji zawierających informacje m.in. o pierwszej pomocy, postępowaniu w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska lub pożaru. Dokument powinien zostać opracowany przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi oraz na bieżąco aktualizowany. Kluczowe jest dostarczanie dokumentu w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których produkt zostanie wprowadzany do obrotu.

Kompleksowa oferta opracowania kart charakterystyki - zaufaj ekspertom

OFERTA opracowania i tłumaczenia kart charakterystyki 

Przygotowujemy i tłumaczymy karty charakterystyki we wszystkich językach europejskich. 

Karty charakterystyki opracowywane dla:

Aktualizacja Karty Charakterystyki  

Przedsiębiorcy są zobowiązani do niezwłocznej aktualizacji karty charakterystyki w przypadku: 

 • pojawienia się nowych informacji, które mogą mieć wpływ na klasyfikację, oznakowanie, środki kontroli ryzyka, lub nowe dane o zagrożeniach; 
 • momencie udzielenia zezwolenia lub odmowy udzielenia zezwolenia – substancje z załącznika XIV (REACH)
 • gdy zostały zastosowane ograniczenia – załącznik XVII (REACH)

W karcie charakterystyki zawierającej nowe dane należy umieścić oznaczenie: „Aktualizacja: (data)”

Należy zwrócić uwagę, że karty charakterystyki, zaktualizowane po rejestracjach REACH, powinny zawierać numery tych rejestracji. Dotyczy to również mieszanin. Wówczas numery rejestracyjne dla substancji w nich zawartych umieszczamy w sekcji 3.2 obok innych numerów identyfikujących substancję. 

Zaktualizowaną kartę charakterystyki należy dostarczyć wszystkim odbiorcom, którym substancja/mieszanina była dostarczana w ciągu ostatnich 12 m-cy. 

Podstawa prawna:

Załącznik II Rozporządzenia REACH 

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Karta charakterystyki jest opracowana na podstawie § 31 oraz załącznika II rozporządzenia REACH, który został po raz pierwszy zmieniony Rozporządzeniem (WE) 453/2010  z dnia 20 maja 2010 r. Od 2021 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. 

Karta charakterystyki jest zbiorem informacji o właściwościach produktu i zaleceniach bezpiecznego stosowania substancji lub mieszaniny. Karta charakterystyki przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Karta charakterystyki przekazuje informacje w łańcuchu dostaw,  aby wszyscy użytkownicy substancji w ich postaci własnej lub w mieszaninach lub w wyrobach posiadali dane, niezbędne do bezpiecznego postępowania z chemikaliami. Umożliwia to pracodawcy określenie, czy niebezpieczne środki chemiczne lub wzbudzające obawy są obecne na stanowiskach pracy oraz umożliwia ocenę zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, wynikających ze stosowania chemikaliów. 

Producent, importer lub dystrybutor jako osoba wprowadzająca substancje lub mieszaniny do obrotu powinna dostarczyć obiorcy- użytkownikowi profesjonalnemu/zawodowemu najpóźniej w dniu pierwszej dostawy aktualną kartę charakterystyki.

Dokumentację opracowują również przedsiębiorcy, którzy przepakowują produkt (wprowadzają produkt pod swoja nazwą) bądź ponownie dokonując oznakowania produktów zgodnie z CLP.  Karta charakterystyki jest kluczowym elementem podczas notyfikacji produktów w ELDIOM (lub ECHA PCN) lub rejestracji produktów biobójczych (karta charakterystyki produktu biobójczego).

We wszystkich przypadkach dostawcy substancji lub mieszaniny, dla których istnieje obowiązek posiadania karty charakterystyki, ponoszą odpowiedzialność ze jej treść, nawet, jeśli sami by jej nie przygotowywali. Karta charakterystyki otrzymana w języku obcym powinna być przetłumaczona z dostosowaniem do prawa polskiego ponieważ zasady i zalecenia prawne często różnią się w szczegółach w poszczególnych krajach.

Karta charakterystyki przekazuje informacje od producenta lub importera, poprzez dystrybutorów aż do użytkowników końcowych. Zawiera ona informacje wykorzystywane podczas określania zasad bezpieczeństwa chemicznego przy stosowaniu produktu. Nie może ona jednak zastępować instrukcji stanowiskowej, które funkcjonują w miejscu  pracy. Zapoznaj się z wykazem zwrotów H, P i EUH. Więcej informacji o karcie charakterystyki Tłumaczenia

Informacja o dokumencie

WZÓR Karty Charakterystyki  

Karta charakterystyki substancji /mieszaniny zawiera 16 obowiązkowych sekcji.


 • Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.4. Numer telefonu alarmowego

 • Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.2. Elementy oznakowania

2.3. Inne zagrożenia

 • Sekcja 3. Skład / informacja o składnikach

3.1. Substancje

3.2. Mieszaniny

 • Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

 • Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.3. Informacje dla straży pożarnej

 • Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6.4. Odniesienia do innych sekcji

 • Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

 • Sekcja 8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

8.2. Kontrola narażenia

 • Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9.2. Inne informacje

 • Sekcja 10. Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

10.2. Stabilność chemiczna

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, których należy unikać

10.5. Materiały niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

 • Sekcja 11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

 • Sekcja 12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

12.3. Zdolność do bioakumulacji

12.4. Mobilność w glebie

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

 • Sekcja 13. Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

 • Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrożenia dla środowiska

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

 • Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

 • Sekcja 16. Inne informacje


Zapraszamy do współpracy - zaufaj ekspertom

Żadna z informacji zamieszczonych na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.