Rejestracja substancji (REACH)

Rejestracja substancji (REACH)


Przedsiębiorstwa odpowiadają za gromadzenie informacji dotyczących właściwości i zastosowań substancji, które produkują lub importują w ilości co najmniej jednej tony rocznie. Ponadto muszą ocenić zagrożenia i potencjalne ryzyko stwarzane przez substancję.

Informacje te są przekazywane ECHA za pośrednictwem dokumentacji rejestracyjnej zawierającej informacje o zagrożeniach oraz, w stosownych przypadkach, ocenę ryzyka, jakie może stwarzać stosowanie substancji, i ocenę sposobów kontrolowania takiego ryzyka.

Dotyczy to samych substancji, substancji w mieszaninach oraz określonych przypadków występowania substancji w wyrobach. Substancje chemiczne, które są już uregulowane w innych przepisach prawnych, takie jak leki lub substancje radioaktywne, są częściowo lub całkowicie zwolnione z wymagań REACH.

Rejestracja opiera się na zasadzie „jedna substancja, jedna rejestracja". Oznacza to, że producenci i importerzy tej samej substancji muszą wspólnie przedłożyć dokumenty rejestracyjne. Przekazywane informacje analityczne i spektralne powinny być spójne i wystarczające, aby potwierdzić tożsamość substancji.

Za rejestrację substancji zazwyczaj pobierana jest opłata.

Substancje wprowadzone

Istnieje specjalny system przejściowy dla substancji, które były już wyprodukowane lub wprowadzone na rynek, zanim rozporządzenie REACH weszło w życie. Takie substancje są nazywane substancjami wprowadzonymi. 

 

Przedsiębiorstwa korzystają z systemu przejściowego, jeśli dokonały wstępnej rejestracji swoich substancji przed 1 grudnia 2008 r. (lub, w określonych okolicznościach, dokonały późniejszej rejestracji wstępnej przed upływem odpowiedniego terminu rejestracji).

 

Substancje, które spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów, można uznać zgodnie z REACH za substancje wprowadzone: 

 

·         Substancje zamieszczone w Europejskim wykazie istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym (EINECS) 

·         Substancje, które zostały wyprodukowane w UE (w tym w państwach, które weszły do UE w dniu 1 stycznia 2007 r.), lecz które nie zostały wprowadzone na rynek UE po dniu 1 czerwca 1992 r.

·         Substancje sklasyfikowane jako „już nie polimer"

W rozporządzeniu REACH określone są następujące terminy rejestracji tych substancji:

 

30 listopada 2010 r.

Termin rejestracji substancji produkowanych lub importowanych w ilości co najmniej 1 000 ton rocznie; substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających toksycznie na rozrodczość w ilości powyżej 1 tony rocznie; oraz substancji niebezpiecznych dla organizmów wodnych lub środowiska naturalnego w ilości powyżej 100 ton rocznie.

 

31 maja 2013 r.

Termin rejestracji substancji produkowanych lub importowanych w ilości 100–1000 ton rocznie.

 

31 maja 2018 r.

Termin rejestracji substancji produkowanych lub importowanych w ilości 1–100 ton rocznie.

 

Substancje niewprowadzone

Wszystkie substancje, które nie spełniają kryteriów odnoszących się do substancji wprowadzonych, uznaje się za substancje niewprowadzone. Zazwyczaj substancje niewprowadzone nie zostały wyprodukowane, wprowadzone na rynek lub użyte w UE przed 1 czerwca 2008 r. (chyba że zostały zgłoszone na podstawie dyrektywy w sprawie substancji niebezpiecznych (67/548/EWG)).

 

Potencjalni producenci i importerzy substancji niewprowadzonych muszą złożyć zapytanie do ECHA i następnie zarejestrować substancję, zanim będą mogli ją produkować lub importować.

 

Wszystkie substancje zgłoszone na podstawie dyrektywy w sprawie substancji niebezpiecznych (zgłoszenia nowych substancji, NONS) uznaje się za zarejestrowane na podstawie rozporządzenia REACH. ECHA przydzielają numery rejestracyjne wszystkim zgłoszeniom. Właściciele zgłoszeń mogą ubiegać się o numery rejestracyjne w ECHA.

 

Zapraszamy do kontaktu: ekos@ekos.gda.pl lub naszą stronę www.ekos.gda.pl


[zródło ECHA]