KLASYFIKACJA CLP

KLASYFIKACJA CLP

Każda substancja lub mieszanina chemiczna podlega klasyfikacji pod względem wszystkich stwarzanych przez nią zagrożeń – fizycznych, dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, z określeniem kategorii zagrożenia.

Od 1 czerwca 2015 r. obowiązuje  jednolity system klasyfikacji substancji i mieszanin w oparciu o rozporządzenie 1272/2008 CLP z późniejszymi zmianami.

Podstawową zasadą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji (CLP) jest klasyfikacja własnej substancji/mieszaniny przez wytwórcę, importera albo dalszego użytkownika.

Samodzielna klasyfikacja ma na celu ustalenie, czy mieszanina stwarza zagrożenie fizyczne, zagrożenie dla zdrowia i(lub) środowiska oraz poinformowanie o tych zagrożeniach we właściwy sposób innych podmiotów w łańcuchu dostaw poprzez odpowiednie oznakowanie, gdy produkt jest wprowadzany do obrotu, niezależnie od objętości produkowanej substancji lub mieszaniny.

Aby dokonać samodzielnej klasyfikacji, przedsiębiorca musi zebrać wszystkie dostępne informacje oraz ocenić ich adekwatność i wiarygodność. Następnie należy ocenić te informacje zgodnie z kryteriami klasyfikacji i podjąć decyzję o właściwej klasyfikacji. Można sklasyfikować na podstawie danych dotyczących samej mieszaniny, podobnych badanych mieszanin lub poszczególnych składników mieszaniny.

Wytwórcy, importerzy i dalsi użytkownicy muszą śledzić nowe osiągnięcia naukowe i techniczne, aby zadecydować czy należy przeprowadzić ponowną ocenę samodzielnej klasyfikacji substancji lub mieszaniny wprowadzonej przez nich do obrotu.

Jeśli dla substancji nie ma aktualnego wpisu w załączniku VI (tj. nie istnieje zharmonizowana klasyfikacja tej substancji do jakiejkolwiek klasy zagrożeń), wytwórca lub importer muszą ocenić wszystkie stosowne klasy zagrożeń i dokonać samodzielnej klasyfikacji wszystkich klas zagrożeń, dla których spełnione zostały kryteria klasyfikacji.

Klasyfikacja CLP a karta charakterystyki 

Klasyfikacja substancji/mieszaniny chemicznej zapisana jest w sekcji 2.1 karty charakterystyki (SDS)

Przegląd klasyfikacji mieszaniny może być wymagany z wielu powodów.

 

ZMIANY W KLASYFIKACJI (CLP)

Zmiany w zharmonizowanej klasyfikacji substancji

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie substancji wymieniona w załączniku VI do CLP może ulec zmianie po pojawieniu się nowych informacji oraz dokonaniu ich przeglądu. Może to wpłynąć na klasyfikację Twojej mieszaniny. Takie zmiany zharmonizowanej klasyfikacji należy zastosować po upływie okresu przejściowego wynoszącego zazwyczaj osiemnaście miesięcy od ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Oprócz tego może się okazać, że podczas badania dostępnych danych dotyczących klasyfikacji zostały zidentyfikowane określone aspekty, które w dalszym ciągu są przedmiotem dyskusji. Na przykład złożony został wniosek dotyczący zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji, lecz zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie substancji nie zostały jeszcze sfinalizowane i nie są jeszcze uwzględnione w części 3 załącznika VI do CLP albo substancja ma wiele różnych wpisów w wykazie & klasyfikacji i oznakowania, a rozmowy zmierzające do osiągnięcia porozumienia w sprawie klasyfikacji trwają lub można założyć ich rozpoczęcie. Świadczy to o tym, że klasyfikacja substancji wkrótce może ulec zmianie. W takiej sytuacji należy regularnie sprawdzać opublikowane zmiany rozporządzenia CLP (dostosowania do postępu technicznego), właściwe wpisy w wykazie klasyfikacji& oznakowania oraz odpowiednie opinie wydawane przez komitety techniczne i naukowe (w szczególności opinie Komitetu ds. Oceny Ryzyka ECHA). 

 

Nowe informacje o substancjach

Proces rejestracji przewidziany w rozporządzeniu REACH wymaga zbierania i generowania informacji o substancjach na szeroko zakrojoną skalę. Przyczyniło się to do znacznego zwiększenia dostępności informacji i często zmusza do przeglądu klasyfikacji i oznakowania mieszanin zawierających takie substancje.

 

Zmiany w klasyfikacji w karcie charakterystyki wprowadzone przez Twojego dostawcę

 

Jeśli Twój dostawca zmienił klasyfikację stosowanej lub importowanej przez Ciebie substancji lub mieszaniny, zawsze musisz ponownie ocenić klasyfikację tworzonej lub importowanej przez Ciebie mieszaniny.

 

Zmiany w mieszaninie wynikają
  1. Zmiana stężenia jednego lub więcej składników stwarzających zagrożenie (zob. tabela 1.2 w załączniku I do CLP).
  2. Zmiana składu polegającej na zastąpieniu lub dodaniu jednego lub więcej składników.
  3. Istotne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi partiami może wymagać nowej oceny klasyfikacji. Drobne modyfikacje nie muszą wpływać na klasyfikację.

 

Zmiany kryteriów klasyfikacji

Zmiana klasyfikacji mieszaniny może również wynikać ze zmian przepisów prawnych, a zwłaszcza zmiany kryteriów klasyfikacji w wyniku dostosowania do postępu technicznego CLP (kolejne ATP). Takie zmiany kryteriów CLP należy przyjąć po upływie okresu przejściowego wynoszącego zazwyczaj osiemnaście miesięcy od ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeśli konieczne okaże się dostosowanie klasyfikacji mieszaniny zgodnie z wynikiem nowej oceny i trzeba będzie jak najszybciej aktualizować etykietę i kartę charakterystyki, wówczas musisz na bieżąco śledzić zarówno nowe informacje, jak i zmiany legislacyjne. Oprócz tego powinieneś niezwłocznie opracować plan reagowania na zmiany związane z klasyfikacją i oznakowaniem.Rozporządzenie (WE) 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (zwane klasyfikacja CLP).                                                   

Obowiązuje od 1 grudnia 2010r.

Rozporządzenie 1272/2008 dotyczy klasyfikacji i oznakowania CLP substancji i mieszanin chemicznych w kartach charakterystyki (SDS).

Rozporządzenie 1272/2008 CLP jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE, w tym w Polsce. Nie wymaga wdrożenia do polskiego porządku prawnego oddzielnym aktem prawnym.

Celem CLP jest zidentyfikowanie i przekazanie informacji o zagrożeniach stwarzanych przez substancje i mieszaniny chemiczne przy pomocy  zharmonizowanych  kryteriów klasyfikacji dla zagrożeń.  Ujednolicone są także zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, piktogramy zagrożeń i hasła ostrzegawcze tak, aby stworzyć zintegrowany system informowania o zagrożeniach.  Rozporządzenie CLP  pozwoli na zharmonizowanie elementów systemu informowania o zagrożeniach zawartych w różnych istniejących dotychczas systemach światowych. Klasyfikacja CLP jest przedstawiana w sekcji 2.1 karty charakterystyki CLP.


Rozporządzenie było modyfikowane przez kolejne zmiany:

Skontaktuj się z naszymi ekspertami: ekos@ekos.gda.pl lub numerem telefonu +48 668 434 473

Trafiłeś/aś na stronę szukając:
rozporządzenie 1272/2008, rozporządzenie clp, klasyfikacja clp, karty charakterystyki clp, oznakowanie clp