ROZPORZĄDZENIE REACH

REACH Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Pakiet legislacyjny zakładający obowiązkową rejestrację substancji chemicznych, ocenę dokumentacji technicznej oraz ocenę substancji, udzielanie zezwoleń na wykorzystywanie substancji do produkcji i obrotu, a także powołujący Europejską Agencję Chemikaliów z siedzibą w Helsinkach, w Finlandii.

Rozporządzenie REACH nakłada na Przedsiębiorców określone obowiązki związane z każdą wytwarzaną, importowaną lub stosowaną substancją lub mieszaniną. Obowiązki te zależą od roli pełnionej w łańcuchu dostaw w odniesieniu do określonego produktu chemicznego.

Nawet w przypadku mieszanin lub wyrobów większość obowiązków w systemie REACH wiąże się z zawartymi w nich substancjami.

Jeżeli substancja lub mieszanina została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie, należy dodatkowo spełnić wymogi Rozporządzenia CLP.


Dostawcy produktów chemicznych, mają obowiązek zaklasyfikowania, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin zgodnie z Rozporządzeniem CLP.

 • Registration (Rejestracja) – Substancje produkowane lub importowane w ilości ≥ 1 tona/rok podlegają obowiązkowej rejestracji oraz jeśli ≥ 10 ton/rok będzie musiała być przeprowadzona Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego (OBCh) i przygotowany Raport Bezpieczeństwa Chemicznego (RBCh). Ważnym konceptem REACH odnoszącym się do art. 5 tego rozporządzenia jest zasada “brak danych – brak obrotu”.
 • Evaluation (Ocena) – Wszystkie przedłożone dokumenty będą sprawdzane w zakresie kompletności informacji oraz przeprowadzona zostanie ocena jakości i odpowiedniości danych. Skutkiem tego może być zażądanie dalszych informacji, dalszych badań (najlepiej takich, które nie są prowadzone na zwierzętach), lub w sytuacji substancji wzbudzających duże obawy, środki ograniczające.
 • Authorisation/Restriction (Udzielanie Zezwoleń/Stosowane Ograniczenia) – Chemikalia wzbudzające duże obawy np. rakotwórcze, mutagenne lub te o właściwościach toksycznych dla reprodukcji, będą podlegały dalszej ocenie mogą zostać udzielone zezwolenia na określone ich zastosowania lub, w pewnych sytuacjach, chemikalia takie mogą podlegać całkowitemu zakazowi.
 • Chemicals (Chemikalia)- Substancje, mieszaniny  i wyroby.


Obowiązki Przedsiębiorcy w systemie REACH zależą od jego roli w łańcuchu dostaw:
może to być jedną lub więcej z tych ról:

 • Producent substancji lub mieszanin
 • Importer substancji lub mieszanin
 • Producent wyrobów
 • Dalszy użytkownik, tym formulator i ponowny importer
 • Dystrybutor, w tym sprzedawca
Zgodnie z Rozporządzeniem REACH obowiązek rejestracji mają:
 • producenci substancji chemicznych posiadający siedzibę w Unii Europejskiej,
 • importerzy substancji chemicznych lub mieszanin substancji chemicznych sprowadzający spoza obszaru Unii Europejskiej,
 • dalsi użytkownicy przetwarzający substancje chemiczne, wytwarzający mieszaniny do zastosowania końcowego (ograniczone przypadki),
 • dystrybutorzy substancji i mieszanin chemicznych (ograniczone przypadki).                           
Obowiązkowi rejestracji podlegają:
 • substancje produkowane / importowane w ilości co najmniej 1 tony rocznie,
 • substancje w postaci własnej lub jako składnik jej lub większej liczby mieszanin, w ilości co najmniej 1 tony rocznie,
 • substancje zawarte w wyrobach, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki: substancja jest obecna w tych wyrobach w ilości stanowiącej łącznie ponad 1 tonę rocznie na wytwórcę lub importera; zamierzone jest uwolnienie substancji podczas normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunków stosowania; substancja ta obecna jest w tych wyrobach w stężeniu wyższym niż 0,1% wag.,
 • półprodukty wyodrębnione w miejscu wytwarzania, wytworzony w ilości co najmniej 1 tony rocznie,
 • półprodukty wyodrębnione, produkowane lub importowane w ilości co najmniej 1 tony rocznie.


Należy pamiętać:

BRAK REJESTRACJI to ZAKAZ PRODUKCJI/IMPORTU to BRAK OBROTU

Terminy rejestracji substancji
Rejestracja substancji w Europejskiej Agencji Chemikaliów  ECHA w Helsinkach

 • Termin pierwszy do 1 grudnia 2010r.

–     rejestracja substancji > 1000 ton,

–     substancje uznane za niebezpieczne – kancerogenne, mutagenne i reprotoksyczne (zaklasyfikowane zgodnie z CLP jako kategoria 1A, 1B),

–     substancje szczególnie toksyczne dla środowiska wodnego powyżej 100 ton,

 • Termin drugi do 1 czerwca 2013r.

–  substancje 100 – 1000 ton

 • Termin trzeci do 1 czerwca 2018r.

– pozostałe substancje powyżej 1 tony (z wyjątkiem wyłączonych w aneksach do rozporządzenia REACH)

 

Rejestracje wstępne

Opóźniona rejestracja wstępna przestała funkcjonować po 1 czerwca 2017r.

Substancje, których nie można zarejestrować wstępnie muszą być od razu rejestrowane.

Do rejestracji substancji w systemie REACH należy przystąpić poprzez narządzie:

Inquiry (zapytanie)

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.