UFI, OŚRODKI ZATRUĆ - POISON CENTRES


PCN - OŚRODKI ZATRUĆ (POISON CENTRES NOTIFICATION)

Nowa forma zgłaszania informacji o mieszaninach - załącznik VIII (PCN)

ECHA ustanowiła zharmonizowany format powiadamiania ośrodków zatruć (PCN) w celu przekazywania wymaganych informacji do ośrodków zatruć.

Na producentów i importerów mieszanin, które mają być stosowane przez konsumentów od 1 stycznia 2021 r. zostanie nałożony obowiązek, wynikający z załącznika VIII do rozporządzenia CLP, zgłaszania mieszanin zgodnie z nowymi wymogami informacyjnymi.  Do tego czasu jest możliwość zgłoszeń w ośrodkach krajowych (np.: ELDIOM).

Zgłoszenia informacji o mieszaninach ECHA PCN

Terminy:

W przypadku wszystkich „nowych” produktów, które nie zostały jeszcze zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, wymagane informacje należy przekazać zanim dana mieszanina zostanie wprowadzona do obrotu.

W każdym przypadku wymagane informacje należy przekazać najpóźniej w dniu upływu wyznaczonego terminu. 

 • 1 stycznia 2021 r. – zastosowanie konsumenckie 
 • 1 stycznia 2021 r. – zastosowanie profesjonalne
 • 1 stycznia 2024 r. – zastosowanie przemysłowe 

Oferta zgłoszenia mieszaniny do ECHA PCN

>Okres przejściowy:

Do wszystkich produktów już zgłoszonych i wprowadzonych do obrotu ma zastosowanie okres przejściowy. Zgłoszenia te pozostaną ważne do dnia 1 stycznia 2025 r. lub do momentu wprowadzenia zmian do produktu (np. zmian dotyczących składu mieszaniny, własności toksykologicznych lub danych identyfikacyjnych produktu).

Jeśli w przypadku danego produktu zachodzi konieczność aktualizacji przekazanych informacji ze względu na wprowadzone zmiany, stosowne dane należy przekazać, korzystając z nowego zharmonizowanego formatu PCN.

Kogo dotyczą nowe wymagania ECHA PCN:
Zgodnie z rozporządzeniem CLP do podmiotów odpowiedzialnych należą importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu niebezpieczne mieszaniny. Odpowiedzialność za przekazanie wymaganych danych do PCN leży w każdym przypadku po stronie podmiotu prawnego UE, co oznacza, że dostawca mieszaniny spoza UE nie może zastąpić podmiotu odpowiedzialnego z siedzibą w UE.

Których mieszanin dotyczą nowe wymagania:

Obowiązek przekazywania informacji dotyczy mieszanin wprowadzanych do obrotu, które zostały zaklasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego lub zaklasyfikowanych ze względu na zagrożenie fizyczne.

UWAGA! obowiązek ten dotyczy produktów biobójczych i środków ochrony roślin. Wymagania dotyczące przekazywania informacji obowiązują niezależnie od innych obowiązków określonych w rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych.

Wyłączenia:
Obowiązek przekazywania informacji do PCN nie dotyczy mieszanin uznanych za niebezpieczne wyłącznie ze względu na zagrożenie dla środowiska.
Mieszaniny, których nie dotyczą wymagania w zakresie informacji:

  • mieszaniny radioaktywne,
  • mieszaniny podlegające dozorowi celnemu,
  • mieszaniny wykorzystywane w badaniach naukowych i rozwojowych,
  • produkty lecznicze i weterynaryjne, produkty kosmetyczne, wyroby medyczne, produkty spożywcze i pasze,
  • mieszaniny zaklasyfikowane wyłącznie jako gazy pod ciśnieniem i materiały wybuchowe.

  Jakie dane przekazujemy:

  Do zgłoszenia PCN wymagane będzie teraz podanie pełnego składu chemicznego mieszaniny. Oznacza to, że należy wskazać dokładne stężenia lub zakresy stężeń dla składników niebezpiecznych i składników innych niż niebezpieczne. 

  Stanowi to więcej informacji w stosunku do informacji zazwyczaj zawartych w karcie charakterystyki produktu.

  Kod UFI

  Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI cod, Unique Formula Identifier)

  Kod UFI to 16-znakowy kod alfanumeryczny, który będzie wymagany na etykietach niebezpiecznych mieszanin. UFI jest tworzony na podstawie numeru VAT firmy (lub „klucza firmowego”, jeśli nie ma numeru VAT) oraz numeru receptury specyficznego dla mieszaniny. Firmy mogą wybrać takie samo UFI dla mieszanin, które są takie same, ale mają różne nazwy, lub mogą wybrać wiele UFI dla wielu produktów o tym samym składzie. Kod UFI musi być następnie wydrukowane na etykiecie mieszaniny, chociaż w tej chwili trwa dyskusja z ECHA na temat tego, czy UFI może znaleźć się na opakowaniu produktu, a nie na etykiecie. Kod UFI zostaje przekazany w ramach zgłaszania informacji zgodnie z załącznikiem VII, aby można było łatwo znaleźć informacje w przypadku zatrucia.

  Podstawa prawna:

  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/542 z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia

  ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/11 z dnia 29 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia

  Skontaktuj się z nami