Baza wiedzy

ROZPORZĄDZENIE REACH

System REACH – pakiet legislacyjny zakładający obowiązkową rejestrację substancji chemicznych, ocenę dokumentacji technicznej oraz ocenę substancji, udzielanie zezwoleń na wykorzystywanie substancji do produkcji i obrotu, a także powołujący Europejską Agencję Chemikaliów z siedzibą w Helsinkach, w Finlandii.

Czytaj więcej...

KARTA CHARAKTERYSTYKI - załącznik II

Karta charakterystyki substancji lub mieszaniny, jest niezbędna aby prawidłowo, bezpiecznie i skutecznie postępować z chemikaliami w obrocie, zwłaszcza ze stwarzającymi zagrożenie dla zdrowia i dla środowiska.   

Karta charakterystyki musi być prawidłowo opracowana i na bieżąco aktualizowana.

Czytaj więcej...

ZEZWOLENIA - załącznik XIV i lista kandydacka

LISTA KANDYDACKA obejmuje substancje zidentyfikowanych jako substancje, wzbudzające szczególnie duże obawy(ang. substances of very high concern – SVHC),.
Substancje te stały się kandydującymi do włączenia do załącznika XIV (wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń). Substancje te mogą wywierać bardzo poważne i często nieodwracalne skutki dla zdrowia człowieka i środowiska.

Czytaj więcej...

Ograniczenia - załącznik XVII

Ograniczenia to narzędzie służące do ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed niedopuszczalnym ryzykiem spowodowanym przez chemikalia. Skutkiem ograniczenia może być ograniczenie lub zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub zastosowania substancji.

Czytaj więcej...

KLASYFIKACJA CLP

Rozporządzenie (WE) 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.          

Czytaj więcej...

OZNAKOWANIE (ETYKIETY)

Każda substancja lub mieszanina chemiczna podlega klasyfikacji pod względem wszystkich stwarzanych przez nią zagrożeń – fizycznych, dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, z określeniem kategorii zagrożenia.

WIELKOŚĆ PIKTOGRAMÓW

Każdy piktogram zajmuje co najmniej jedną piętnastą minimalnej powierzchni etykiety przeznaczonej na umieszczenie informacji wymaganych w art. 17. Rozp. 1272/2008 (obligatoryjne zapisy: piktogramy, hasło, zwroty H, zwroty P). Minimalna powierzchnia każdego piktogramu wskazującego rodzaj zagrożenia nie może być mniejsza niż  1 cm2. (100 mm2)

Minimalne wymiary etykiet i piktogramów według rozporządzenia 1272/2008 CLP
Oznakowanie CLP / etykieta 

Czytaj więcej...

PIKTOGRAMY

Piktogramy - do pobrania [gif, png]

Piktogramy CLP dla zagrożeń fizykochemicznych, piktogramy CLP dla zagrożeń dla zdrowia, piktogramy CLP dla zagrożeń dla środowiska

pobierz: https://ekos.gda.pl/pl/artykuly/baza-wiedzy/piktogramy.html

Czytaj więcej...

Zwroty H, EUH, P

Brzmienie zwrotów H, P, EUH uwzględnia poprawki wprowadzone 2 ATP, 4 ATP i 8 ATP

Czytaj więcej...

PRODUKTY BIOBÓJCZE

Rejestracja w urzędzie. Kompleksowe doradztwo. 

Podstawy prawne

W ostatnim czasie obserwujemy szereg zmian prawnych dotyczących produktów biobójczych. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie do życia Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z 22 maja 2012 roku w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 165 z 18.06.2013). Dokument prawny zastąpił obowiązującą Dyrektywę 98/8/WE

Czytaj więcej...

KOSMETYKI (CPNP)

KOSMETYKI – WYMAGANIA PRAWNE – WPROWADZANIE PRODUKTU NA RYNEK POLSKI I EUROPEJSKI

Kosmetyki są bardzo specyficzną grupą produktów, które ze względu na bliski kontakt z ciałem człowieka podlegają w Unii Europejskiej ścisłym regulacjom. Głównym aktem prawnym zawierającym podstawowe wytyczne obowiązujące producenta lub importera kosmetyków działającego na terenie UE jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1223/2009 z dn. 30 listopada 2009 dotyczące produktów kosmetycznych. Rozporządzenie to reguluje niemal wszystkie kwestie obejmujące temat kosmetyków (m.in. rejestracja produktów kosmetycznych). Jednym z pierwszych poruszanych tematów są definicje, z których najważniejsze są m.in. definicja kosmetyku oraz pojęcie osoby odpowiedzialnej.

Czytaj więcej...

ADR Transport

Podstawa prawna

Podstawowymi aktami w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych są:

  • Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – aktualnie obowiązuje Umowa ADR 2015-2017

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/815/1

  • Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych Dz. U. 2011, nr 227, poz. 1367 wraz z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniami wykonawczymi określającymi np. sposób szkolenia i egzaminowania kierowców, parkingi dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi, sposób składania sprawozdania z działalności z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112271367

Czytaj więcej...

WYKAZ PRAWNY

Wykaz najważniejszych przepisów prawnych obowiązujących w obrocie substancjami chemicznymi


Czytaj więcej...

Rejestracja substancji (REACH)


Przedsiębiorstwa odpowiadają za gromadzenie informacji dotyczących właściwości i zastosowań substancji, które produkują lub importują w ilości co najmniej jednej tony rocznie. Ponadto muszą ocenić zagrożenia i potencjalne ryzyko stwarzane przez substancję.

Informacje te są przekazywane ECHA za pośrednictwem dokumentacji rejestracyjnej zawierającej informacje o zagrożeniach oraz, w stosownych przypadkach, ocenę ryzyka, jakie może stwarzać stosowanie substancji, i ocenę sposobów kontrolowania takiego ryzyka.

Czytaj więcej...

KATALOG ODPADÓW

KATALOG ODPADÓW - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

Czytaj więcej...

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

Bezpieczeństwo chemiczne – stosowanie substancji chemicznych, które eliminuje lub przynajmniej w dużym stopniu ogranicza szkodliwe ich działanie na człowieka, zarówno w pracy, jak i poza pracą, oraz szkodliwe ich działanie na środowisko, do poziomu, który można zaakceptować.

Czytaj więcej...