Biztonsági adatlap SDS


BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)

Ellátási lánc legfontosabb dokumentuma 

A biztonsági adatlap (SDS) kidolgozására az 1907/2006/EK (REACH) Rendelet 31. Cikk, II. Melléklete alapján kerül sor, amelyet a A Bizottság (EU) 2015/830 (2015. május 28.) rendelettel módosítottak, 2017.01.17-i pontosítás mellett.

Vegyi anyag vagy keverék biztonsági adatlapjára feltétlenül szükség van a vegyszerek helyes, biztonságos és hatékony kezeléséhez, különösen akkor, ha azok az egészségre vagy a környezetre nézve veszélyesek.   

A dokumentum tartalmazza a keverékek (vagy az anyagok) veszélyes tulajdonságaira és azok biztonságos alkalmazására vonatkozó előírásokra vonatkozó információkat. Mindenekelőtt a szakmai tevékenységet folytatók számára készült, hogy lehetővé tegye számukra a munkahelyen minden olyan intéykedés meghozatalát, amelyek szükségesek a biztonság, az emberi egészség, valamint a környezet védelméhez.

Lehetővé teszi a munkáltató számára annak meghatározását, hogy a termék tartalmaz-e veszélyes vagy aggodalomra okot adó vegyszereket és hogy azok jelen vannak-e a munkahelyen és lehetővé teszi a vegyszerek alkalmazásából eredő, a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető minden tényező értékelését. 

Lényeges elemet képez a termék ellátási láncban az alábbiak között:  

 • gyártó
 • szállító
 • további felhasználó
 • forgalmazó

Az ellátási lánc minden résztvevője felelős a helyes és aktuális biztonsági adatlap meglétéért. A terméket forgalomba hozó személy köteles a biztonsági adatlapot rendelkezésre bocsájtani legkésőbb az első szállítás napján.  

 - CLP – az angol Classification, Labelling and Packaging kifejezés rövidítése. Az 1272/2008 sz. rendeletre vonatkozik, amely meghatározza a vegyi anyagok vagy keverékek osztályozásának, jelölésének és csomagolásának szabályait. 

- REACH – az angol Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals kifejezés rövidítése. Az 1907/2006 sz. rendelet bevezetésére a vegyi termékek alkalmazási szabályai ellenőrzött és áttekinthető módon történő egységesítése céljából került sor. 


AJÁNLAT. Biztonsági adatlapra – bízz meg szakembert

Kidolgozzuk és lefordítjuk a biztonsági adatlapokat minden európai nyelven. 

A biztonsági adatlapok létrehozása az osztályba sorolással és a CLP jelöléssel együtt a következő, nekünk átadott adatok alapján történik:

 • az eredeti biztonsági adatlap tetszőleges idegen nyelven 
 • a receptúra alapján (összetevők)
 • a vegyi termék egyes összetevőinek biztonsági adatlapjai 
 • a fizikai-kémiai adatok
 • egyéb forrásanyagok 

A biztonsági adatlapokat az EKOS Vállalat az alábbiak révén készíti el:

 • az idegen nyelvű szövegek lengyel nyelvre történő fordítása 
 • az osztályba sorolás felülvizsgálata az érvényes jogszabályoknak megfelelően
 • a szükséges adatok kiegészítése 
 • a felesleges adatok és hibák eltávolítása 
 • a közösségi és hazai jogszabályok követelményeihez történő pontos hozzáillesztés 

A biztonsági adatlapokat nem hites tolmácsoknak kell elkészíteniük, ugyanis ilyen fordítás esetében nem teljesülnek a hazai és a közösségi jogszabályi követelmények.


A BIZTONSÁGI ADATLAP FORDÍTÁSA

Ajánlatunk felöleli a biztonsági adatlapok és címkék fordítását az Európában funkcionáló minden hivatalos nyelven. Az 1907/2006/EK (REACH) Rendelet 31. Paragrafusának megfelelően,  a biztonsági adatlapot azon tagállamok nyelvén kell rendelkezésre bocsájtani, amelyek területén a vegyi anyag vagy keverék forgalomba hozatalra kerül.

A vállalkozók és az Európai Unió más államaiba vegyi termékeket szállítók kötelesek a biztonsági adatlapot valamint a címkét az átvevő nyelvén biztosítani. Ez gyakran így van az Unión kívüli országokban is, ahol az átvevők alkalmazkodnak a CLP rendelet előírásaihoz és megkövetelik az adott állam nyelvén elkészített megfelelő dokumentumokat. 

A biztonsági adatlapnak megfelelő mintája van, a szakaszok és alpontok megnevezésével. A sablon és az egyes tartalmak jogszabályban kerültek meghatározásra az adott tagországban és nem módosíthatók. A biztonsági adatlapokon található tartalmak a gyártó adataira, a közösségi előírásokra és a hazai előírásokra épülnek.

A biztonsági adatlapok egyszerű lefordítása tartalmi hibákhoz és félreértésekhez vezethet. A helyes biztonsági adatlapok elkészítése vegyészeti tudást igényel, de szükséges az adott országban érvényes jogszabályok ismerete is. Képzett szakértő dolgozza ki a számos követelménynek eleget tevő dokumentumot, többek között a vegyi anyagok megnevezése, a legmagasabb megengedett koncentráció vagy a ellátási előírások vonatkozásában. A biztonsági adatlap az ellátási lánc során a REACH és CLP előírások által előírt dokumentumok egyik elengedhetetlenül szükséges elemét képezi.  Részletes tájékoztatás a következő linken: Biztonsági adatlap idegen nyelveken 


A BIZTONSÁGI ADATLAP FRISSÍTÉSE

Biztosítjuk ügyfeleinknek a hazai /európai jogszabályi változások folyamatos figyelését és ciklikusan tájékoztatást küldünk a biztonsági adatlapok frissítésének szükségességéről.

A vegyi termékek gyártói a REACH rendelet 31. cikke 9. bekezdésének megfelelően, kötelesek haladéktalanul frissíteni a biztonsági adatlapokat  minden esetben, amikor új információk jelennek meg, amelyek befolyásolják a kockázat ellenőrzését szolgáló eszközöket, vagy új információk a veszélyeztetésekről. A vegyi anyagok és keverékek biztonsági adatlapjainak frissítése a legutolsó frissítéstől eltelt időszakban az előírásokban bekövetkezett változásokhoz való igazításukat jelenti.

A szállítók kötelesek haladéktalanul frissíteni a biztonsági adatlapokat abban az esetben, ha: 

 • megjelentek új információk, amelyek hatással lehetnek a kockázat ellenőrzését szolgáló eszközökre, vagy új adatok a veszélyeztetésekről; 
 • ha bekövetkezett az engedély kiadása vagy az engedély kiadásának megtagadása – ez a REACH XIV. mellékletben szereplő anyagokra vonatkozik
 • korlátozások kerültek alkalmazásra – REACH XVII. melléklet

Figyelmet kell fordítani arra, hogy a REACH regisztrációt követően frissített biztonsági adatlapoknak tartalmazniuk kell ezen regisztrációk számát. Ez a keverékekre is vonatkozik. Ilyenkor az azokban szereplő vegyi anyagok regisztrációs számait a 3.2 alpontban helyezzük el, az anyagokat azonosító egyéb számok mellett. 


Címkék (jelölés) – a kötelező tartalmak előkészítése 

Komplex ajánlat a vegyi termék címkéje tartalmának elkészítésére 

A vállalkozók kötelesek a termék (keverék vagy anyag) megfelelő jelölésére  az 1272/2008 (CLP) Rendeletnek és a helyi jogszabályoknak megfelelően, annak forgalomba hozatalát megelőzően. Ez a veszélyhelyzetet hordozóként besorolt termékekre (anyagokra vagy keverékekre) vonatkozik. 

A termék piaci bevezetése során az összes jogi követelmény teljesítése érdekében ügyfeleinknek ajánlatot teszünk a komplex elemzés valamint az egység csomagoláson megjelenő kötelező tartalmak (a vegyi termék címkéje)  elkészítésére figyelembe véve a termékek specifikációját (további információk: címkék és jelölés).


Poison Center / PCN / UFI – Elektronikus Tájékoztató Nyilatkozat a Keverékekről 

Ügyfeleink nevében előkészítjük a vegyi termék komplex regisztrációját a Vegyi Anyagok Felügyelője tájékoztatásának benyújtása formájában az PCN HU rendszer közvetítésével

PCN HU - Elektronikus Tájékoztató Nyilatkozat a Keverékekről 

Felhívjuk a figyelmet az ártalmas / veszélyt hordozó keverékről való tájékoztatási kötelezettségre a Vegyianyag Felügyelőhöz az PCN HU rendszeren keresztül.

Az EKOS cég ügyfelei nevében elvégzi a termékek regisztrálását az PCN HU rendszerbe – további részletek


KONZULTÁCIÓK - tanácsadás 

Ügyfeleink részére díjmentes konzultációt ajánlunk a vegyszereket forgalomba hozó vállalkozók feladatairól és kötelességeiről a REACH és a CLP rendeletek követelményeinek való megfelelés körében. 

Folyamatos segítséget biztosítunk a cégnek a vegyszerek kezelésével kapcsolatos akadályok megoldásában, magyarázatokat és véleményeket az ellenőrző szervek jegyzőkönyveivel és az átvevők biztonsági adatlapokra vonatkozó észrevételeivel, a címkék tartalmával kapcsolatban, a jogi követelmények körében. 


SZAKÉRTŐK – bízz a szakértőkben!

Az EKOS cég megszakítás nélkül működik 1988 óta. Ez számunkra a legnagyobb tapasztalattal rendelkező cég pozícióját biztosítja Lengyelországban. Szakértőink több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a vegyipar területén, ami lehetővé teszi számunkra a megbízható információs bázis létrehozását. Megbíztak bennünk többek között: Referenciák.


Érintkezés